kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1962 134 1962 128 29/11/1962
 
YUGOSLAVYA'DAN ALINACAK TAZMİNATTAN YARARLANABİLMEK İÇİN, HEM MİLLİ-
LEŞTİRMENİN YAPILDIĞI HEM DE ZARARIN SAPTANDIĞI TARİHTE TÜRK VATANDAŞI
OLMAK VE 6.4.1941 TARİHİNDEN SONRA YUGOSLAV VATANDAŞLIĞINI İZİNSİZ
OLARAK TERKETMEMİŞ BULUNMAK GEREKTİĞİ HK.(*)<
Maliye Bakanlığının ... yazısında aynen:
"Hükümetimizle Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti arasında yapılan
ve 7050 sayılı Kanunla tasdik olunan anlaşmanın uygulama şekli hakkın-
daki Yönetmeliğin 11.9.1962 gün ve 11203 sayılı Resmi Gazetede yayın-
lanarak yürürlüğe girmesi üzerine, Bakanlığımıza bağlı olarak kurulan
"Takdir ve Tevzi Komisyonu" 1.11.1962 tarihinden itibaren çalışmaya
başlamıştır.
Komisyon ilk iş olarak, Yugoslavya'dan alınacak tazminattan kimlerin
istifade edeceğini tesbite lüzum görmüş ve bu maksatla ilgili Kanun,
protokol ve anlaşmaları incelemiştir.
5597 sayılı Kanunla kabul edilen 5 Ocak 1950 tarihli protokolün 6.mad-
desinde şu hüküm mevcuttur:
"Türk malları, iştirakleri ve alacaklarından maksat, doğrudan doğruya
veya bilvasıta Türk Vatandaşlarına ait bulunan mallar, iştirakler ve
alacaklardır.
Bunların vatandaşlıkları hem millileştirme ve hem de tazminatın tes-
biti tarihinde mevcut olması lazımdır.
6 Nisan 1941 tarihinden sonra Yugoslavya vatandaşlığını müsaadesiz o-
larak terketmiş olanlar bu protokol hükümlerinden istifade edemezler."
...........................
Gereği konuşulup düşünüldü:
...........................
Hadise; 6.12.1946 tarihinde Yugoslavya'da başlayan millileştirmeden
zarar görenlerin 5.1.1950 tarihli protokol gereğince; zararlarının
karşılığı olarak Yugoslavya'dan alınacak tazminatın hak sahiplerine
tevziinden ibarettir.
13.7.1956 tarihli anlaşma ile tesbit ve kabul edilen 3.750.000 A.B.D.
Dolarlık tazminatın hesaplanmasının 1950 tarihli protokolün hem milli-
leştirme ve hem de zararın tesbiti anında Türk vatandaşı olmak ve 6.4.
1941 tarihinden sonra Yugoslav vatandaşlığını müsaadesiz olarak terk-
etmiş olmamak kayıt ve şartını ihtiva eden 6.maddesi hükmünce yapılmış
olmasına nazaran bu şartlara haiz olanların malları tazminatın tesbi-
tine esas tutulmuş olmakla ancak bunların tazminattan istifade etmele-
ri lazım gelmektedir. Dışişleri Bakanlığının görüşüne esas olan 1956
tarihli anlaşmaların 4.maddesindeki (İşbu anlaşmanın imzası tarihinde
Türk vatandaşlığından istifade eden her şahıs bu anlaşma hükümlerine
göre Türk addolunur.) kaydı; kimlerin addedileceğine dair bir tariften
ibaret olup 1950 tarihli protokolün 6.maddesindeki şartları tadil veya
ilga edici mahiyet arzetmediğinden Maliye Bakanlığının bu husustaki
noktai nazarının muvafık mütalaa edildiğine karar verildi.
Umumi Heyetin 10.12.1962 gün, E:1962/225, K:1962/219 sayılı kararıyla
onanmıştır.(BŞ/ÖB)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA