kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1985 456 1984 5105 06/02/1985
 
BİLİNEN ADRESİN İHBARNAMELERE, TEBLİĞ EVRAKINI, ADRES SAPTAMA TUTANA-
ĞI VE TAKDİR KOMİSYONU KARARINA YANLIŞ YAZILMASI VE BU ADRESTE ARANMA-
SI SEBEBİYLE YÜKÜMLÜYE TEBLİĞ EDİLEMEDİĞİNDEN İLAN YOLU İLE TEBLİĞİNDE
İSABET BULUNMADIĞI HK. <
Dava, mükellef adına salınan emlak alım vergisi ve kesilen kusur ceza-
sının tahsilini saılamak amacıyla düzenlenerek tebliğ edilen ödeme em-
rinin iptali istemiyle açılan davayı; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun
93.maddesinde, "tahakkuk fişinden gayri, vergilendirme ile ilgili olup
hüküm ifade eden bilumum vesikalar ve yazılar adresleri bilinen gerçek
ve tüzel kişilere posta vasıtasıyla ilmuhaberli taahhütlü olarak teb-
liğ edileceği, 101 ve 102.maddelerinde bilinen adreslerin neler oldu-
ğu, tebliğ evrakının teslim şekli, 103.maddesinde tebliğin ilanla yapı
lacağı hallerin belirlendiği, aynı Kanunun 2365 sayılı Kanunun 20.mad-
desiyle değişik 107.maddesinde ise; Maliye Bakanlığının tebliğleri pos
ta yerine memur vasıtasıyla da yaptırmaya tebliğ esaslarına uymak kay-
dıyla yetkili kılındığı, Amme alacağının ödeme emri ile istenilebilme-
si için de yine 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 20,21 ve 22.maddeleri-
ne uygun şekilde tarh, tebliğ ve tahakkuk ettirilmesi ve belirlenen va
dede de amme borçlusu tarafından borcun ödenmemesinin gerektiği, dava-
cının ikametgah adresini 2.Nolu emlak alım vergisi beyannamesinde "Yük
seltepe Şehit Kubilay Mah. 14.Sok. No:213 olarak bildirildiği halde,
idarece düzenlenen 6.10.1982, 7.10.1982 gün ve 39/1, 39/10 cilt ve sı-
ra sayılı vergi ve ceza ihbarnameleri, 25.10.1982 tarihli vergi tebliğ
alındısı, 4.11.1982 tarihli adres saptama tutanağı ile 5.7.1982 günlü
Takdir Komisyonu kararında "Şehit kubilay Mah. No:213" Ankara yazılmak
suretiyle yanlış adreste arandığı, tebligatın mümkün olmaması nedeniy-
le de ilan yoluna gidilmek suretiyle amme alacağının kesinleştirildi-
ği, davacının vergiyi doğuran olayın vukuu tarihinden davayı açtığı ta
rihe kadar aynı adreste oturduğu ve ödeme emrinin usulsüz tebliğ edil-
diği gerekçesiyle kabul ederek ödeme emrini iptal eden Vergi Mahkemesi
kararının bozulması isteminden ibarettir.
Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanan ver
gi mahkemesi kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de uygun gö
rülmüş olup temyiz istemine ilişkin dilekçede ileri sürülen iddialar
sözü geçen kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından tem-
yiz isteminin reddine ve kararın onanmasına karar verildi.RD/EK
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA