kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
YEDİNCİ DAİRE 1993 2550 1989 688 11/06/1993
 
HER TÜRLÜ VERGİ, RESİM VE HARÇTAN MUAF OLAN BAĞ-KUR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN
KASKO VE TRAFİK SİGORTASINA İLİŞKİN İŞLEMLERDEN DOĞAN VE ÖDENEN BANKA
VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ İLE FON TUTARLARININ İADESİ GEREKTİĞİ
HK.<
Kurumlarına ait taşıtların sigorta işlemlerinden dolayı gider vergisi
ile garanti fonu adı altında sigorta işrketlerine yapmış oldukları öde
melerin iadesi isteminin 60 gün içinde cevap vermemek suretiyle redde-
den Maliye ve Gümrük Bakanlığı işleminin; 1479 sayılı Bağ-Kur Yasası-
nın 20.maddesinin 14.3.1985 tarihinde yürürlüğe giren 3165 sayılı Yasa
ile değişik 6.bendi hükmüne göre, kurumlarına ait taşıtların kasko ve
trafik sigortaları nedeniyle gider vergisi ile garanti fonundan muaf
olduğu, anılan kanun hükmünün Gider Vergileri Kanunundan daha yeni ol-
ması nedeniyle uyuşmazlığa uygulanması gerektiği, bu durumdamuafiyeti
belirleyen 20.maddenin 3165 sayılı Yasa ile değişik 6.bendinin yürür-
lük tarihi olan 14.3.1985 tarihinden sonraya isabet eden ödemelerin ia
de edilmesi gerektiği ileri sürülerek iptali istenilmektedir.
213 sayılı Vergi Usul Kanununun "Vergi Hatalarını Düzeltme" başlığını
taşıyan üçüncü bölümünde yer alan, 118.maddesinde, vergilendirme hata-
ları dört bent halinde düzenlenmiş olup, 3.bendinde de, mevzuda hata-
nın; açık olarak vergi mevzuuna girmeyen veya vergiden müstesna bulu-
gelir, servet, madde, kıymet, evrak ve işlemler üzerinden vergi isten-
mesi veya alınması olduğu belirtilmiştir.
1749 sayılı Bağ-Kur Kanununun 14.3.1985 tarih ve 3165 sayılı Kanunla
değişik ve olay tarihinde yürürlükte bulunan 20.maddesinin (e) fıkra-
sında, ilgili kanunlarda Kurumun adı ve kuruluş kanununda yazılı olma-
sa dahi ithalde alınan vergi ve resimler dahil her türlü vergi, resim
ve harçlar ileKurumun doğrudan doğruya hizmetlerinden faydalanmadığı
fon ve kuruluşlara katkı paylarından muaf olduğu hüküm altına alınmış
olup, uyuşmazlık 213 sayılı Kanunun yukarıda anılan 118.maddesinin 3.
bendinde belirtilen mevzuda hata kapsamına girdiğinden, gider vergisin
den ve kurumun doğrudan doğruya hizmetlerinden faydalanmadığı fon ve
kuruluşlara katkı paylarından muaf olan Bağ
miş olduğu gider vergisi ve garanti fonu tutarlarının düzeltme yoluyla
iadesi isteminde bulunabileceğinin kabulü gerekir.
Her ne kadar idarece banka ve sigorta muameleleri vergisinin yansıtma-
lı bir vergi olduğu, mükellefçe ilgili kuruma yansıtıldığı, vergi yü-
kümlüsünün aslında 6802 sayılı Kanunun 30.maddesinde, banka, banker ve
sigorta şirketleri olduğu, dolayısıyla verginin yansıtıldığı Bağ-Kur
Genel Müdürlüğünün şikayet yolu ile müracaat hakkı bulunmadığı ileri
sürülmektedir. Üretilen bir malın teslimi sırasında alıcılara yansıtı-
lan vergileri satın alanın mal varlığında geçici ya da daimi bir azal-
maya sebebiyet vermekte ise, yani satın alan kimse tarafından bir baş-
ka şahsa satılmasızın tüketime tabi tutuluyorsa malın teslimi sırasın-
da ödenmiş bulunan verginin satın alan kimse üzerinde kalacağı tabii-
dir. Bu gibi hallerde satın alan kimse tarafından ödenmiş bulunan ver-
gilerin kanuni dayanağının olmadığı saptanabiliyor ise, bu ödemeler do
layısıyla ilgilinin mal varlığında kanuna aykırı bir azalmanın, başka
bir ifadeyle hatalı bir vergilendirmenin mevcudiyeti tartışmasız olup,
Vergi Usul Kanununun vergilendirme hatalarının düzeltilmesine ilişkin
hükümleri, yansıtılamayan bu tür vergilerin düzeltme yoluyla iadesine
imkan vermektedir.
Aksi bir uygulamanın Vergi Usul Kanununun vergi hatalarının düzeltil-
mesine ilişkin hükümleriyle öngörülen amaca ters düşeceği ortadadır.
Olayda, kuruluş kanunu uyarınca her türlü vergi, resim ve harçtan mu-
af bulunan davacı kurumun, kasko ve trafik sigortasına ilişkin işlem-
lerden doğan banka ve sigorta muameleleri vergisini ödediği ve bu öde-
me nedeniyle malvarlığında kanuna aykırı bir azalma meydana geldiği
tartışmasızdır.
Bu durumda, davacıdan tahsil edilen gider vergisi ve fon tutarlarının
iadesi isteminin Maliye ve Gümrük Bakanlığınca zımmen reddi yolundaki
işlemde hukuki isabet bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle davanın kabulüne, Maliye ve Gümrük Bakanlığı iş-
leminin iptaline karar verildi.
AYRIŞIK OY:
6802 sayılı yasanın banka ve sigorta muameleleri vergisinin mükellefi-
ni belirleyen 30.maddesinde, "banka ve sigorta muameleleri vergisini
banka ve bankerlerle sigorta şirketleri öder" hükmü yer almış, 213 sa-
yılı Vergi Usul Kanununun 122.maddesinde de, mükelleflerin vergi muame
lelerindeki hataların düzeltilmesini vergi dairesinden yazı ile isteye
bilecekleri hükme bağlanmıştır.
Bu durumda, kurum taşıtlarının sigorta işlemlerinden dolayı ödenmiş bu
lunan gider vergisi ve garanti fonunun düzeltme ve şikayet yoluyla ia-
desini isteme hakkı yasanın açık hükmü karşısında sadece ilgili sigor-
ta şirketine ait olduğuna, kendisine vergi yansıtılan kişilerin bu yo-
la gitmesi mümkün bulunmadığına, bunların ancak genel hükümlere göre
adli yargıda sigorta şirketine karşı açacakları dava yolu ile bu ala-
caklarını isteme hakkı mevcut olduğuna göre Bağ-Kur Genel Müdürlüğünün
ödemiş olduğu gider vergisi ve garanti fonu tutarlarının iadesi istemi
nin cevap verilmemek suretiyle reddi yolundaki Maliye ve Gümrük Bakan-
lığı işleminde isabetsizlik bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle davanın reddi gerekeceği oyu ile karara katılmı-
yorum.BŞ/ES 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA