kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BİRİNCİ DAİRE 1992 202 1992 175 23/06/1992
 
BÜYÜKŞEHİRLERDE SU TARİFELERİYLE İLGİLİ KARARLARIN MÜLKİ İDARE AMİRLE-
RİNİN ONAYINA BAĞLI OLMADIĞI HK.(*)<
Belediyelere bağlı su ve kanalizasyon idareleri tarafından düzenlenen
su tarifelerinin mülki idare amirlerinin onayına bağlı olup olmadığı
konusunda düşülen duraksamayla ilgili olarak istişari görüş itenilmesi
üzerine; Gereği görüşülüp düşünüldü:
2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuru-
luş ve Görevleri Hakkında Kanunun 3009 sayılı Kanunla değiştirilen 6.
maddesinin f fıkrasında su satışı ve kullanılmış suların boşalttırılma
sına ilişkin tarifeleri inceleyerek karara bağlamak İSKİ Genel Kurulu-
nun görevleri arasında sayılmış, aynı Kanunun 3009 sayılı Kanunla de-
ğiştirilen 4.maddesinde ise İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin
İSKİ Genel Kurulu olarak görevli ve yetkili olduğu belirtilmiş, yine
3009 sayılı Kanunla değiştirilen 9.maddenin k fıkrasında, Genel Müdür-
lükçe hazırlanan ve satışı su kullanılmış suların boşaltılmasına iliş-
kin tarifeleri tesbit ederek Genel Kurulun onayına sunma Yönetim Kuru-
lunun görevleri arasında yer almıştır. Anılan Kanunun 3305 sayılı Ka-
nunla değiştirilen ek 5.maddesinde de, bu Kanunun diğer büyükşehir be-
lediyelerinde de uygulanacağı kurala bağlanmıştır.
Ayrıca, aynı Kanuna 3009 sayılı Kanunla getirilen ek 1.maddede, 6.mad-
denin (a) bendinde yer alan 5 yıllık yatırım planı, (c) bendinde belir
tilen bütçeyle (e) bendinde sözü edilen bilanço İstanbul Büyükşehir Be
lediye Başkanı tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer hükmüne
yer verilmektedir.
Yukarıda anılan maddelerin birlikte incelenmesinden İSKİ Yönetim Kuru-
lunca hazırlanan su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına iliş-
kin tarifelerin İSKİ Genel Kurulu olarak görev yapan Büyükşehir Beledi
ye Meclisinin onayına sunulacağı, bu Meclisçe tarifelerin incelenerek
karara bağlanacağı ve bu tarifelerin Büyükşehir Belediye Başkanı tara-
fından onaylanmasına gerek olmadan yürürlüğe gireceği anlaşılmaktadır.
Anayasanın 127.maddesi gereğince, merkezi idare, mahalli idareler üze-
rinde, kanunda belirtilen esas ve usuller dairesinde idari vesayet yet
kisine sahiptir. 2560 sayılı Kanunda ise, merkezi idareye, vesayet yet
kisi tanıyan hiçbir hüküm bulunmamaktadır.
Bu durumda, İSKİ Genel Kurulu olarak da görev yapan Büyükşehir Beledi-
ye Meclisinin, su satışı ve kullanılmış suların boşaltılması ile ilgi-
li tarifeleri, Büyükşehir Belediye Başkanının onayına tabi ollmadığı
gibi ayrıca bu tarifeler üzerinde herhangi bir merciinde vesayet yetki
si bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle büyükşehirlerde su tarifeleriyle ilgili kararla-
rın mülki idare amirlerinin onayına bağlı olmadığı görüşüne varıldı.(DAN-DER, SAYI:86) BŞ/SE
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA