kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1979 491 1979 420 12/11/1979
 
1757 SAYILI TOPRAK VE TARIM REFORMU KANUNUNUN ANAYASA MAHKEMESİNCE İP-
TALİNDEN ÖNCE KANUNUN 18.MADDESİNE DAYANILARAK TAPU KAYITLARINA KONU-
LAN ŞERHLERİN TAPU SİCİL MUHAFIZLARINCA VEYA MEMURLARINCA SİLİNEBİLE-
CEĞİ HK. (*)<
İstişari düşünce isteminin konusunu; 1757 sayılı Toprak ve Tarım Re-
formu Kanununun yürürlükte olduğu dönemde, bu Kanununun 18.maddesine
dayanılarak, tapu kayıtlarına konulan intikal ve ifraz işlemlerinin
durdurulmasına ilişkin şerhlerin kaldırılmasının mümkün olup olmadığı,
mümkün olduğu takdirde bu konuda yetkili makamın neresi olacağının
saptanması hususu teşkil etmektedir.
Toprak ve Tarım Reformunun uygulanmasını sağlayabilmek ve toprağın a-
maç dışı ve gelişi güzel bölünmesini önleyebilmek amacıyla çıkarılan
1617 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Öntedbirler Kanununun 6.maddesin-
de; tarım arazisinin devir ve temlikinin; 7.maddesinde, bu tip arazi-
nin ifraz ve aynen taksiminin geçersiz sayılacağı; 8.maddesinde de:
Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu ile Teknik Ziraat ve Bahçıvanlık Okulla
rı Hakkındaki Kanunlara dayanılarak dağıtılan tarım arazisinin; Toprak
ve Tarım Reformu Kanununun yürürlüğe gireceği tarihe kadar devir ve
temlik edilemiyeceği belirtilmiş; ilk iki madde ile de tapu sicil mu-
hafızı veya memurları bu gibi işlemlerin Toprak ve Tarım Reformu açı-
sından geçersiz sayılacağına dair tapu siciline şerh vermekle yükümlü
kılınmışlardır.
Bu tedbirler 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanununda yinelenmiş,
18.maddede; Toprak ve Tarım Reformu bölgesi olarak belirtilen yerler-
de, Bakanlar Kurulu kararının yayınlanma tarihinden itibaren o bölge-
deki reform uygulamasının mülkiyet dağılımı açısından sona ermesine
kadar gerçek kişilerle özel hukuk tüzel kişilerine ait araziden tapuda
kayıtlı olanların devir ve temlik edilemiyeceği, tapuda kayıtlı olma-
yanların zilyetliğinin devredilemiyeceği hükümlenmiş ancak mülkiyet
hakkına konulan bu kısıtlamanın üç yılı aşamıyacağı hususu maddede a-
çıkca ifade edilmiştir.
Toprak ve Tarım Reformunun gerçekleştirilmesi için gerekli öntedbirler
1617 sayılı Kanunla alındıktan sonra, Toprak ve Tarım Reformu, toprak
mülkiyet dağılımının, tasarruf ve işletme şeklinin ve işletmelerle il-
gili yapının verimlilik ve sosyal adalet ilkelerine uygun olarak dü-
zenlemesini sağlayacak hükümler de 1757 sayılı Kanunla getirilmiş; an-
cak bu Kanun Anayasa Mahkemesinin 19.10.1976 gün ve E:1973/42,
K:1976/48 sayılı kararıyla biçim yönünden iptal edilmiş ve bu kararın
neşredildiği 10 Mayıs 1977 gününden, bir yıl sonra kararın yürürlüğe
gireceği tarihe kadar yeni bir düzenleme getirilmediği gibi bu güne
kadar da bu konuda yeni bir Kanun çıkarılmamıştır.
Yukarda açıklandığı şekilde Toprak ve Tarım Reformu Öntedbirler Kanu-
nundaki hükümlere dayanılarak Toprak ve Tarım Reformu Kanunu yürürlüğe
girinceye kadar öntedbir mahiyetinde yapılan işlemler, 1757 sayılı Ka-
nun yürürlüğe girdikten sonra bu Kanunun 18.maddesi hükmü uyarınca
sürdürülmüş ve bu kısıtlamaların üç yılı aşamıyacağı bu madde hükmünde
açıkca ifade edilmiş bulunmaktadır. Anayasa Mahkemesinin iptal kara-
rından sonra bu kayıtlamaların devamının Anayasanın mülkiyet hakkına
ilişkin hükümleri karşısında düşünülemiyeceği ve bu kayıtları silme
yetkisinin de 1617 sayılı Kanunla verilen yetkiyi kullanan tapu sicil
muhafız veya memurlarına ait olduğuna karar verildi.

Genel Kurul'dan geçmemiştir.

(DAN-DER, SAYI:38-39)
(MS/ÖB)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA