kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
SEKİZİNCİ DAİRE 1992 1994 1991 904 23/09/1992
 
GAYRISIHHİ MÜESSESELERİ İNCELEME KURULUNCA VERİLEN KARARLAR ÜZERİNE
BELEDİYECE UYUŞMAZLIĞIN SÜRDÜRÜLMÜŞ OLMASI KARŞISINDA, ANILAN KURUL
KARARININ YÜRÜTÜLMESİ ZORUNLU İDARİ İŞLEM OLDUĞU HK.<
Davacının işletmeciliğini yaptığı taşınmaz üzerindeki akaryakıt istas-
yonunun faaliyetten men edilmesine ilişkin gayrisıhhi Müesseseler İnce
leme Kurulu kararını, 508 sayılı Yönetmelik, 3030 sayılı yasa ve bu ya
sanın uygulanması ile ilgili yönetmelik kuralları uyarınca çalışmaktan
alıkonmasına yönelik karar almaya Büyükşehir Belediye Başkanlığının
yetkili olduğu, Gayrisıhhi Müesseseler İnceleme Kurulunun bu konuda ka
rar almak yetkisi bulunmadığı gerekçesiyle iptal eden İstanbul 2.İdare
Mahkemesinin 26.9.1989 gün ve 1907 sayılı kararının onanmasına ilişkin
Danıştay 8.Dairesinin 4.1.1991 gün ve 1991/57 sayılı kararının 2577 sa
yılı kanunun 54.maddesi uyarınca düzeltilmesi isteğidir.
3030 sayılı Yasanın 6/c maddesinde, çevre sağlığı ve korunmasını sağla
mak, 1.2. ve 3.sınıf gayrisıhhi müesseselerin açılış ve çalışmalarına
izin vermek Büyükşehir Belediyelerinin görevleri arasında sayılmış,
3030 sayılı yasanın uygulanması ile ilgili Yönetmeliğin 19.maddesinde,
1,2. ve 3.sınıf gayrisıhhi müesseselerin açılış ve çalışmalarına iliş-
kin her türlü iş ve işlemleri yerine getirme, izin verme ve işleyişle-
rini denetleme, gerektiğinde yaptırım uygulama görev ve yetkilerinin
büyükşehir belediye başkanlığının olduğu kuralı yer almıştır.
Öte yandan belediyelerin yürütme organları olan Belediye Başkanı, Be-
lediye Encümeni ve Belediye Meclisi dışındaki kurulların aldıkları tüm
kararların ve yaptıkları işlemlerin yürütülmesi zorunlu işlem durumuna
gelebilmesi için Belediye Başkanlığınca onaylanması gerekir.
Olayda, belediyelerin yürütme organlarınca işlem yapılması gerekli
olan bir durumda, Gayrisıhhi Müesseseler İnceleme Kurulunca işyerinin
çalışmaktan alıkonulmasına karar verilmiş ise de belediye başkanlığın-
ca bu işlemin geçersiz yada yanlış olduğu yönünde herhangi bir sav ile
ri sürülmemiştir.
Aksine yapılan işlemin dava konusu edilmesi üzerine, belediye Başkanlı
ğınca savunma verilerek uyuşmazlık sürdürülmüştür. Esasen bu konunun
belediyenin görevleri arasında bulunduğuna da kuşku yoktur.
Bu durumda, anılan kurulca verilen kararın belediye başkanlığınca onay
landığını ve belediye başkanlığının bir işlemi olduğunu kabul etmek
gerekir.
İdare Mahkemesince bu durum gözönüne alınmadan salt Gayrisıhhi Müesse-
seler İnceleme Kurulu kararının yürütülmesi zorunlu işlem yapmak yetki
si olmadığı gerekçesiyle işlemin iptal edilmesinde hukuka uyarlık bu-
lunmamaktadır.
508 sayılı Gayrisıhhi Müesseseler Yönetmeliğinin geçici maddesi bu yö-
netmeliğin yürürlüğe girmesinden önce yürürlükte bulunan yönetmeliğe
göre verilmiş olan ruhsatların, tesislerde herhangi bir değişiklik ya-
pılmamış ise sınıfı değişmiş olsa dahi geçerli olduğunu, yeniden ruh-
sat alınmasının gerekmiyeceğini kurala bağlamıştır.
3030 sayılı kanundan önce II.sınıf ruhsatlı olarak faaliyet gösteren
akaryakıt istasyonunda yapılan değişikliklerden sonra 508 sayılı yönet
melik uyarınca 1.sınıf işletme ruhsatı almasının gerekip gerekmiyeceği
nin ve çevresine olan olumsuz etkilerinin gerekirse mahallinde bilirki
şi incelemesi yaptırılmak suretiyle işin esası hakkında bir karar ve-
rilmesi gerekeceğinden, sonucu itibariyle dava konusu kararın iptali-
ne ilişkin idare mahkemesi kararını onayan Dairemiz kararı yerinde bu-
lunmaktadır.
Danıştay Dava Daireleri ve İdari veya Vergi Dava Daireleri Genel Kurul
ları tarafından verilen kararlar hakkında kararın düzeltilmesi yoluna
başvurulabilmesi ancak 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 54.
maddesinde yazılı nedenlerin bulunmasına bağlıdır. İstemde bulunan ta-
rafından öne sürülen düzeltme nedenleri ise sözü edilen maddede belir-
tilen nedenlerden hiçbirisine uymadığından, yasal dayanağı olmayan dü-
zeltme isteminin reddine karar verildi. BŞ/SE
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA