kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1988 1679 1988 1119 22/12/1988
 
BANKAYA YATIRILAN KAMULAŞTIRMA BEDELİ KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLAR İÇİN
TAKDİR EDİLEN BEDELİ KARŞILAMADIĞI, BU DURUMUN KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN
NAKDEN VE PEŞİN OLARAK ÖDENECEĞİ YOLUNDAKİ KURALA AYKIRILIK TEŞKİL ET-
TİĞİ HK.<
Dava, davacıya ait taşınmazın bir bölümünün imar planı uyarınca yol ya
pımı için kamulaştırılmasına ilişkin belediye encümeni kararının ipta-
li istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince uyuşmazlık konusu taşınmazın
imar planı uyarınca kamulaştırılmasında 1580 sayılı Yasanın 15.maddesi
nin 31.fıkrası ve 2942 sayılı yasa kurallarına aykırılık bulunmadığı
gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş ve bu karar davacı tarafın
dan temyiz edilmiştir.
2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 13.maddesinde, kamulaştırılaması ka
rarlaştırılan taşınmaz malın 7.maddedeki usule göre tesbit edilen sahi
bi, zilyedi ve diğer ilgililerinden adresi tesbit olunanlara tebliğ
edilmek üzere kamulaştırılacak taşınmaz malın kamulaştırılmasına uygun
ölçekli bir plan veya ölçekli krokisinin, kamulaştırma kararının, tak-
dir olunan kıymetin, kamulaştırma karşılığının veya ilk taksidinin mil
li bankalardan birine hak sahibi adına yaptırıldığına dair belgenin,
kamulaştırmanın hangi idare yararına yapıldığı ve açılacak davalarda
husumetin kime yöneltileceğinin bedelin bankaya yatırıldığı tarihten
başlayarak 30 gün içinde notere verileceği kuralı yer almıştır.
Dava dosyasında mevcut belgelerin incelenmesinden, Türkiye Emlak Kredi
Bankasından davalı Belediye Başkanlığına gönderilen yazıda, Cumhuriyet
Caddesi üzerine rastlayan taşınmazı malların yola giden kısımlarının
imar planına göre kamulaştırılması işi için Bayındırlık ve İskan Bakan
lığı yazıları uyarınca adıgeçen belediye adına 5.000.000 lira tahsis
edildiği, davalı idarenin savunmasında da yukarıda tarih ve sayısı be-
lirtilen yazıya atıf yapılarak kamulaştırma bedelinin bu bankada mev-
cut olduğunun belirtildiği, ancak bu hesapta mevcut 5.000.000 liranın
kamulaştırılmasına karar verilen 31 adet parsel için takdir olunan top
lam 7.745.392 lirayı karşılamadığı anlaşılmıştır. Hernekadar hesapta
mevcut para davacının taşınmazının kamulaştırılan kısmı için takdir
edilen bedeli karşılamakta ise de, para Cumhuriyet Caddesinin kamulaş-
tırılması işi için tahsis edildiğine göre, tüm parsel sahiplerinin ka-
mulaştırma bedellerini almak için bankaya müracaat etmeleri halinde
bunlardan bir kısmının kamulaştırma bedelini alamama durumunda kalacak
ları, bu durumda ise Anayasanın kamulaştırma bedelinin nakden ve peşin
olarak ödeneceğine ilişkin 46.maddesi hükmüne ve yukarıda belirtilen
13.madde hükmüne aykırılık teşkil edeceği açıktır.
Dava konusu belediye encümeni kararında belediyenin katkısı olarak
2.427.600 liradan bahsedilmekte ise de bu meblağında 5.000.000 liraya
ilaveten bankaya yatırıldığına ilişkin bir açıklama veya belge dosyada
yer almadığı gibi yatırılmış olsa dahi yukarıda açıklandığı üzere top-
lam kamulaştırma bedelini yine de karşılayamadığından davanın sonucunu
etkileyecek nitelikte görülmemiştir.
Bu durumda, Anayasa ve 2942 sayılı yasa kurallarına uyulmaksızın kamu-
laştırma işleminin tekemmül ettirilmesi mevzuata aykırı olduğundan ak-
sine verilen mahkeme kararında isabet bulunamamaktadır.
Açıklanan nedenlerle İdare Mahkemesi kararının bozulmasına, uyuşmazlı-
ğın niteliği ve dava dosyasında yer alan bilgi ve belgeler dava hakkın
da karar vermeye yeterli görüldüğünden, 2577 sayılı İdari Yargılama
Usulü Kanununun 49.maddesinin 2.bendi uyarınca işin esasının incelenme
sine geçilerek yukarıda belirtilen nedenlerle dava konusu işlemin ipta
line oyçokluğuyla karar verildi.
AZLIK OYU:
2942 sayılı Kanunun 13.maddesinde, kamulaştırılması kararlaştırılan ta
şınmaz malın 7.maddedeki usule göre tesbit edilen sahibi, zilyedi ve
diğer ilgililerden adresi tesbit olunanlara tebliğ edilmek üzere, kamu
laştırılacak taşınmaz malın kamulaştırılmasına uygun ölçekli bir plan
veya ölçekli krokisi, kamulaştırma kararı, takdir olunan kıymeti, kamu
laştırma karşılığının veya ilk taksidinin milli bankalardan birine hak
sahibi adına yatırıldığına dair belge, kamulaştırmanın hangi idare ya-
rarına yapıldığı ve açılacak davalarda husumetin kime yöneltileceği be
delin bankaya yatırıldığı tarihten başlayarak otuz gün içinde notere
verileceği, kurala bağlanmıştır.
Dava dosyasının incelenmesinden, davacıya noter vasıtası ile yapılan
tebligatta kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın kamulaştırılma-
sına uygun ölçekli bir plan veya ölçekli krokisinin tebliğ edilmediği
anlaşılmaktadır. Ancak kamulaştırılan taşınmazın ebatlı plan veya kro-
kisinin tebliği, taşınmaz malın yola isabet edip etmediği veya isabet
ediyorsa isabet eden kısmın neresi olduğunun davacı yönünden tesbiti
bakımından zorunlu olup, yasanın amir hükmü de bunu gerektirmektedir.
Davalı idarece bu husus belediyede bulunan onaylı projelerin imkansız-
lık nedeniyle fotokopisinin çekilmemesi gerekçesiyle açıklanmakta ise
de, bu imkansızlık yasanın amir hükmünün bertaraf edilmesi sonucunu do
ğurmaz.
Bu durum karşısında, mahkeme kararının bozularak dava konusu işlemin
açıklanan nedenle iptaline karar verilmesi gerektiği oyu ile çoğunluk
kararına katılmıyorum.
AZLIK OYU:
kamulaştırılan taşınmazın ebatlı krokisinin davacıya tebliği zorunlu-
luk olduğu halde, uyuşmazlık konusu olayda bu hususun yerine getirilme
diği açık olduğundan, dava konusu işlemin bu gerekçe de ilave edilmek
suretiyle iptal edilmesi gerektiği görüşü ile çoğunluk kararına gerek-
çe yönünden karşıyım.
(DAN-DER; SAYI:74-75)

BŞ/YÖ

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA