kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
VERGİ DAVA DAİRELERİ 1998 341 1997 103 06/11/1998
 
KIYMETİ BELİRLEYEN KESİN BİR PARASAL DEĞER İÇERMEYEN BAYİLİK SÖZLEŞME-
SİNİN MAKTU DAMGA VERGİSİNE TABİ TUTULMASI GEREKTİĞİ HK.<
Aralık 1990 ayına ilişkin işlemleri incelenen kurum adına "1991 Bayi-
lik Şartları" başlıklı matbu ve imzasız yazının "teklif mektubu", "Ta-
lep Koşulları" başlıklı yazının da "kabul mektubu" olarak nitelenmesi
suretiyle ikmalen kaçakçılık cezalı damga vergisi salınmıştır.
Tarhiyata karşı açılan davayı inceleyen İstanbul 9.Vergi Mahke-
mesi davayı reddetmiştir.
Yükümlünün temyiz başvurusunu inceleyen Danıştay ... Dairesi,
... günlü, 1996/2308 sayılı kararıyla; yükümlü şirket ile bayileri
arasında "Bayilik Şartları" ve "Talep Koşulları" adı altında düzenle-
nen belgelerin sözleşme kabulü ile damga vergisine tabi tutulması ge-
rektiği, aynı Yasanın 10 uncu maddesinde belli bir parayı ihtiva etme
yönünden yapılan düzenleme karşısında, yukarıda değinilen belgelerde
bağlantı yapılan çimento miktarı belli olmakla beraber fiyatı ve kıy-
meti belirleyen kesin bir rakam bulunmadığından, bu sözleşmelerin mak-
tu vergiye tabi tutulması gerekirken salınan nisbi vergide yasal isa-
bet bulunmadığı gerekçesine yer verilmiş ve mahkeme kararı bozulmuş-
tur.
Bozma kararına uymayan ... Vergi Mahkemesi, ... günlü,
1996/1852 sayılı kararıyla; her iki yazının tüm maddelerinin ayrı ayrı
incelenmesi ve değerlendirilmesinden "Bayilik Şartları" ve "Talep Ko-
şulları" başlıklı yazılar uyarınca ilgililerin Akbank Büyükçekmece Şu-
besine 10 milyon lira talep teminatı yatırıldığına ilişkin dekontla
birlikte en geç ... günü saat ...'ye kadar başvurmalarının öngörüldüğü
ve "Talep Koşulları" başlıklı yazı eki olan "Bağlantı Şartları" baş-
lıklı yazıda, yıllık talepten vazgeçildiği takdirde teminatın irat
kaydının kabul edildiğinin yazılı bulunduğu, yükümlünün ise kabul ede-
ceği taleplerin sahibi bayiler ve donaj listesini ... gününde satış
servisi duyuru panosunda ilan edeceğini açıkladığının anlaşıldığı, in-
celeme elemanınca tüm bu koşulların, nisbi damga vergisi ödemekten ka-
çınmak amacıyla öngörüldüğü sonucuna varıldığı, mahkemelerinde de bu
kanının uyandığı, 1991 yılında bayilik sıfatı kabul edileceklerle, mü-
bayaa edilecek emtia miktarının ... günü itibarıyla belirlenmesini
sağlayan söz konusu belgelerin Aralık 1990 ayı fiyatları üzerinden de-
ğerlendirilmesi suretiyle nisbi vergiye tabi tutulmasında hukuka aykı-
rılık bulunmadığı, bu işleyiş karşısında uygulanan cezada da aykırılık
saptanmadığı gerekçesiyle davanın reddi yolundaki ilk kararında diren-
miştir.
Direnme kararı, yükümlü tarafından temyiz edilmiş, sözleşmede
kanunda öngörülen şekilde fiyatı ve kıymeti belirleyen kesin rakam bu-
lunmadığından maktu damga vergisine tabi tutulması gerektiği ileri sü-
rülerek kararın bozulması istenmiştir.
Çimento üretim ve satışı ile uğraşan Kurumun Aralık 1990 dönemi
işlemlerinin incelenmesi sonucunda, "1991 Bayilik Şartları" başlıklı
matbu ve imzasız yazının "teklif mektubu", "Talep koşulları" başlıklı
yazının da "kabul mektubu" olarak nitelenmesi suretiyle 1991 yılı için
verilen sipariş miktarının 1990 Aralık fiyatlarıyla belirlenen tutarı
üzerinden adına ikmalen salınan nisbi damga vergisine karşı açılan da-
vanın reddi yolundaki ısrar kararı temyiz edilmiştir.
488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinin 1 inci
fıkrasında, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga
vergisine tabi olduğu belirtilmiş, anılan tablonun akitlerle ilgili
kağıtlar başlığını taşıyan 1 inci bölümünde de mukavelenameler, taah-
hütnameler ve temliknamelerden belli parayı ihtiva edenlerin nisbi,
belli parayı ihtiva etmeyenlerin ise maktu damga vergisine tabi tutu-
lacağı kurala bağlanmıştır.
Davacı Kurum ve bayiler tarafından düzenlenen "Bayilik Şartla-
rı" ve "Talep Koşullarım" başlıklı belgelerle 1991 yılı dönemlerinde
talep edilen çimento miktarları ve bunlara uygulanacak birim fiyatlar
ile ödeme koşulları belirlenmiş, yükümlü şirket yetkililerince incele-
me elemanına gönderilen 10.4.1991 günlü yazıda da 1991 yılına ait ba-
yilerle ilgili torbalı ve dökme çimento yıllık bağlantı miktarları,
satış fiyatları ve toplam tutarlarını gösteren listelerin sunulduğu ve
bayilik için yapılan tüm isteklerin istisnasız karşılandığı belirtil-
miştir. Bu belgelere dayanılarak 1991 yılı için ticari bağlantı yapıl-
dığı ve bayilik tanındığı açıktır. Söz konusu belgeler dışında, taraf-
larca yapılmış başka bir yazılı sözleşme bulunmamakta ve yükümlü kuru-
mun bayilerle ticari bağlantısı öteden beri aynı belgelerle gerçekleş-
tiğinden, bayilik sözleşmesinin; icap niteliğindeki "1991 yılı Bayilik
Şartları" başlıklı yazı ve kabul niteliğindeki "Talep Koşullarım" baş-
lıklı yazı ile oluştuğu sonucuna varılmaktadır.
Damga Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinde, damga vergisinin
nispi veya maktu olarak alınacağı, nispi vergide kağıtların nevi ve
mahiyetlerine göre bu kağıtlarda yazılı belli paranın, maktu vergide
kağıtların mahiyetlerinin esas alınacağı, belli para teriminin ise ka-
ğıtların ihtiva ettiği veya bunlarda yazılı rakamların hasıl edeceği
parayı ifade edeceği belirtilmiştir.
Olayda da karşılıklı olarak düzenlenen belgelerle oluşturulan
sözleşmede bağlantısı yapılan, satın alınacak çimento miktarı belli
olmakla birlikte, 10 uncu maddede öngörüldüğü şekilde fiyatı ve kıyme-
ti belirleyen kesin bir rakam (belli para) bulunmadığından, bayilik
sözleşmesinin maktu damga vergisine tabi tutulması gerekirken, yazılı
gerekçeyle davanın reddi yolunda verilen karar, hukuka uygun görülme-
miştir.
Bu nedenlerle, yükümlü temyiz isteminin kabulü ile ... Vergi
Mahkemesinin, ... gün, 1996/1852 sayılı ısrar kararının bozulmasına,
karar verildi. (MT/ES)

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA