kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
YEDİNCİ DAİRE 1991 684 1990 314 19/02/1991
 
UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜ, DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ, YASALARIN HUKUKSAL
ANALİZİ VE YORUMUNA BAĞLI OLAN HALLERDE, DÜZELTME VE ŞİKAYET YOLUNA
GİDİLEMEYECEĞİ HK.<
Uyuşmazlık; yükümlü adına salınan katma değer vergisi ile kesilen ka-
çakçılık cezasının ve bu vergiye ilişkin gecikme zammının kaldırılması
istemiyle düzeltme ve şikayet yoluyla Maliye ve Gümrük Bakanlığı'na va
ki başvurularının reddi yolunda tesis olunan Maliye ve Gümrük Bakanlı-
ğı Gelirler Genel Müdürlüğü işleminin iptali isteminden ibarettir.
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 116.maddesinde; vergi hatasının vergi-
ye müteallik hesaplarda ve vergilendirmede yapılan hatalar yüzünden
haksız yere fazla veya eksik vergi istenmesi veya alınması olduğu be-
lirtilerek 117.maddede hesap hataları, 118.maddesinde vergilendirme ha
taları kapsamına giren hususlar tek tek düzenlenmiştir.
Olayda; dava konusu edilen katma değer vergisinin, aynı nedenle yapıl-
mış olan Gelir Vergisi tarhiyatının mahkemece terkin edildiği ileri sü
rülerek kaldırılmasının istenmesi hususu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
nun 118.maddesinin 3.bendinde "açık olarak vergi mevzuuna girmeyen ve-
ya vergiden müstesna bulunan gelir, servet, madde, kıymetlı evrak ve
işlemler üzerinden vergi istenmesi veya alınması" olarak tanımlanan,
mevzuda hataya girmediği gibi, yukarıda anılan maddelerde belirlenen
diğer vergilendirme ve hesap hataları kapsamında da değildir.
Bu nedenle; uyuşmazlığın çözümü hukuki bir sorun olup, mahkemece delil
lerin değerlendirilmesi ile yasaların hukuksal analizi ve yorumu sonun
da çözümlenebilecek nitelikte olduğundan, vergi mahkemesince davanın
süre aşımı yönünden reddi üzerine düzeltme ve şikayet yoluna gidilmesi
suretiyle Danıştay'da dava açılmasında isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle; Maliye ve Gümrük Bakanlığınca olumsuz yönde te-
sis olunan işlemin iptali istemiyle açılan davanın reddine, karar ve-
rildi.
BŞ/YÖ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA