kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 1988 3137 1988 2728 13/10/1988
 
3410 SAYILI YASANIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNDEN SONRA VERGİ MAHKEMESİ HAKİM-
LERİNDEN BİRİ TARAFINDAN 2 MİLYON LİRADAN AZ MİKTARDA BİR VERGİ İHTİLA
FI HAKKINDA VERİLEN KARARA KARŞI YAPILAN TEMYİZ BAŞVURUSUNDA, 2577 SA-
YILI YASANIN 47.MADDESİNDE BELİRTİLEN HALLER BULUNMADIĞINDAN, SÖZKONU-
SU KARARIN BOZULMASI İSTEĞİ İLE DANIŞTAY'A DEĞİL, BÖLGE İDARE MAHKEME-
SİNE BAŞVURULMASI GEREKTİĞİ HK. <
İstem, Emlak Alım Vergisi ve bu vergiye bağlı kusur cezasının kaldırıl
ması istemiyle açılan ve Danıştay Dokuzuncu Dairesinin bozma kararı
üzerine Vergi Mahkemesinin tek hakimi tarafından bakılan davada veri-
len kararın temyizen incelenmesi talebine ilişkin bulunmaktadır
2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahke
melerinin kuruluş ve görevleri hakkında kanunun 7.maddesinin 2.fıkra-
sında; "..." her türlü vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ve
bunların suç ve cezaları toplamı yetmişbeşbinlirayı geçmeyen tarhlara
karşı açılan davalar Vergi Mahkemesi hakimlerinin biri tarafından çö-
zümlenir "hükmü yer almıştır. Bu hükümdeki yetmişbeşbinliralık miktar,
21.3.1988 gününde yürürlüğe giren 3410 sayılı Kanunun 3.maddesiyle iki
milyon liraya yükseltilmiştir.
Olayda ise, yükümlüden istenen 408.000 lira Emlak Alım Vergisi ve
143.900 lira kusur cezasının terkini istemiyle açılan davanın, Vergi
Mahkemesi hakimlerinden biri tarafından bu tarihten sonra 21.6.1988 gü
nünde karara bağlandığı anlaşılmıştır.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 45.maddesine göre tek ha-
kim tarafından verilen nihai kararlara karşı, mahkemenin bulunduğu yar
gı çevresindeki bölge idare mahkemesine itiraz edilebilir. Bu kararla-
ra karşı Danıştay'da temyiz yoluna gidilebilmesi, ancak bu kanunun 47.
maddesinde yazılı hususların mevcudiyeti halinde mümkündür.
Vergi Mahkemesi Hakimliğinin temyiz konusu edilen kararına karşı Danış
tay Başkanlığına hitaben yazılan dilekçede, 47.maddede belirtilen mü-
kellefiyetin mevzuuna, esasına, şekline, muafiyet ve istisna hükümleri
ne ilişkin temyiz sebepleri yer almadığı gibi ortada bahsedilen bu se-
beplerden biri de yoktur.
Açıklanan nedenlerle Vergi Mahkemesi kararının temyiz isteminin, 2577
sayılı Kanunun 15.maddesinin 1.fıkrasının (a) bendi gereğince görev yö
nünden reddine ve dosyanın görevli olan İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
ne gönderilmesine karar verildi.
(DAN-DER; SAYI:74-75)


RD/YÖ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA