kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
YEDİNCİ DAİRE 1991 2744 1987 4754 13/11/1991
 
BORÇLUNUN KAÇMASI, MALLARINI KAÇIRMASI VEYA HİLELİ YOLLARA BAŞVURMASI
İHTİMALİNİN BULUNUP BULUNMADIĞININ TAKDİR YETKİSİ VERGİ DAİRELERİNE
BIRAKILDIĞINDAN, BORCUNU ÖDEMEYEN YÜKÜMLÜNÜN BANKA HESAPLARINA İHTİYA-
Tİ HACİZ UYGULAMASINDA TAKDİR HATASINDAN SÖZ EDİLEMEYECEĞİ HK.<
Yükümlünün Mart 1985 dönemine ait Katma Değer Vergisi ile kaçakçılık
cezası borcundan dolayı bankalardaki hesabına konan ihtiyati haczin
kaldırılması istemi ile açılan davayı 6183 sayılı kanunun 9.maddesin-
de; Vergi Usul Kanununun 344.maddesindeki kaçakçılık halleriyle, müker
rer 347.maddesinin 1 numaralı bendinde belirltien hallere temas eden
amme alacağının salınması için gerekli muamelelere başlamış olduğu tak
dirde vergi incelemesine yetkili memurlarca yapılan ilk hesaplamalara
göre belilrtilen miktar üzerinden tahsil dairesince teminat istenece-
ği, 13.maddesinde ise ihtiyati haczin hangi hallerde uygulanacağının
hükme bağlandığı, olayda Mart 1985 dönemine ait katma değer vergisi ve
kesilen kaçakçılık cezasına ait kesinleşmemiş vergi borcundan dolayı
yükümlünün bankalardaki mevduatına ihtiyati haciz konulduğu, tarh edi-
len vergi ve kesilen cezadan dolayı açılan davanın mahkemelerinin 87/
170 esas numarasında işlem görmekte olup henüz kesinleşmediği, yükümlü
nün iş ve ikametgah adresi sabit olupl değişikliğin sözkonusu olmadı-
ğı, aksinin de taraflarca ileri sürülmediği, bu durumda kesinleşmemiş
vergi borcu için yükümlüden teminat istenmeden ve anılan yasanın 13.
maddesindeki şartların oluştuğuna dair bir araştırma ve tesbit yapılma
dan bankalarda mevcut hesaplarda ihtiyati haciz konulmasında isabet
görülmediği" gerekçesi ile iptal eden Gaziantep Vergi Mahkemesinin
10.7.1987 gün ve 1987/480 sayılı kararının bozulması istenilmektedir.
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 13.madde-
sinde "İhtiyati haciz aşağıdaki hallerden herhangi birinin mevcudiyeti
takdirinde hiçbir müddetle mukayyet olmaksızın alacaklı amme idaresi-
nin mahalli en büyük memurunun karariyle, haczin ne suretle yapılacağı
na dair olan hükümlere göre, derhal tatbik olunur" hükmü yer almış 3.
fıkrasında ise; borçlu kaçmışsa veya kaçması, mallarını kaçırması ve
hileli yollara sapması ihtimallerinin var olması halleri ihtiyati ha-
ciz uygulanması için yeterli görülmüştür.
Olayda, yükümlü hakkında düzenlenen inceleme raporunda, uyuşmazlık dö-
neminde yükümlünün mal satın aldığı iki kişinin naylon fatura düzenle-
diklerinin ve yükümlünün de naylon fatura düzenlenmesi olayına taraf
olduğunun saptanması üzerine, anılan kişilerden alınan mallara ait kat
ma değer vergisinin ödenmemiş olması nedeniyle indirim konusu yapılama
yacağından yükümlü adına kaçakçılık cezalı tarhiyat yapılmıştır.
6183 sayılı kanunun 13.maddesinin 3.fıkrası hükmünden de açıkca anla-
şılacağı üzere, borçlunun kaçması, mallarını kaçırması veya hileli yol
lara başvurması ihtimalinin bululnup bulunmadığının takdir yetkisi Ver
gi Dairelerine bırakılmıştır. Uyuşmazlık konusu işlemde de bu yönden
bir takdir hatası bulunmadığı açık olduğundan, anılan madde uyarınca
borcunu ödemeyen yükümlünün banka hesaplarına ihtiyati haciz uygulanma
sı yerindedir.
Bu durumda mahkemece, yazılı gerekçeyle ihtiyati haciz işleminin ipta-
line karar verilmesinde isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin kabulüne, mahkeme kararının bo-
zulmasına karar verildi. BŞ/SE
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA