kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
YEDİNCİ DAİRE 1993 1290 1989 1648 05/04/1993
 
İHRACAT İSTİSNASI NEDENİYLE HAK KAZANILAN İADELER DOLAYISIYLA TALEP HA
LİNDE HERHANGİ BİR ŞARTA BAĞLI OLMAKSIZIN MAHSUP İŞLEMİNİN YAPILMASI
GEREKTİĞİ HK.<
Yükümlü şirketin 1987/Ekim döneminde beyan ettiği katma değer vergisi-
nin yasal süresi içinde ödenmediğinden bahisle düzenlenip tebliğ edi-
len ödeme emrini; 24 seri nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin
(A) bendinde; Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 77.maddesinin
"Katma Değer Vergisi Kanununa Göre Yapılacak İadeler" bölümünün 2.fık-
rasından 1.7.1985 tarihinden geçerli olmak üzere yapılan değişiklikle,
ihracat istisnası uygulaması nedeniyle, ihracatçılara veya ihraç edil-
mek şartıyla ihracatçılara mal teslim eden imalatçılara yapılması gere
ken iadelerde, hak sahiplerince kendilerinin veya mal veya hizmet sa-
tın aldıkları mükelleflerin katma değer vergisi ile veya diğer vergi
borçlarına mahsubu talep edildiği takdirde, inceleme raporu ve teminat
aranmaksızın mahsup işleminin yapılacağının belirtildiği, bu tebliğ hü
kümlerine uygun olarak ihracatçı şirketin bağlı bulunduğu vergi daire-
since yükümlünün vergi borcu bulunan vergi dairesine yazılan yazıda,
mahsup talebine ait düzeltme işlemlerinin yapılmakta olduğunun belir-
tilmiş olması karşısında, ödenmemiş ve kesinleşmiş bir vergi borcundan
bahsetmenin mümkün olmadığı gerekçesiyle iptal eden İstanbul 6.Vergi
Mahkemesinin 9.2.1989 günlü, 1989/166 sayılı kararının; ihracatçı fir-
manın bağlı bulunduğu Vergi Dairesince herhangi bir mahsup işleminin
yapılmamış olması nedeniyle, amme alacağının tahsili amacıyla düzenle-
nen ödeme emrinin yerinde olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmek-
tedir.
Dosyanın incelenmesinden, yükümlü şirketin ihraç kaydıyla teslim etti-
ği malların ihracı nedeniyle iadeye hak kazanılan katma değer vergisi
alacağının yükümlü şirketin vergi borçlarına mahsup edilmesi yolunda
ihracatçı firma tarafından 24.11.1987 tarihli dilekçenin Kocasinan Ver
gi Dairesine verildiği, anılan Vergi dairesince yükümlü şirketin bağlı
bulunduğu Kağıthane Vergi Dairesine gönderilen 21.10.1988 gün ve 25737
sayılı yazı ile, ihracatçı firmanın yükümlü şirket lehine mahsup tale-
binde bulunduğunun ve düzeltme işlemlerinin yapılmakta olduğunun bildi
rildiği, mahsup dilekçesinin dökümünün söz konusu yazıda yer aldığı,
bunun üzerine, yükümlü şirket tarafından 1987/Ekim döneminde beyan edi
len katma değer vergisi borcundan gerekli mahsup işlemi yapıldıktan
sonra bakiyesinin tahsil edildiği ancak, mahsup işleminin yapıldığına
ilişkin olarak Kocasinan Vergi Dairesinden herhangi bir yazı gönderil-
mediğinden bahisle mahsubu yapılan katma değer vergisinin tahsili ama
cıyla uyuşmazlık konusu ödeme emrinin düzenlenip tebliğ edildiği anla-
şılmıştır.
Devlet Harcama Belgelire Yönetmeliğinin 77.maddesinin olay tarihinde
yürürlükte bulunan ikinci fıkrasında, ihracat istisnası uygulaması ne-
deniyle ihracatçılara veya ihraç edilmek şartıyla ihracatçılara mal
teslim eden imalatçılara yapılması gereken iadelerde; hak sahiplerince
kendilerinin veya mal ve hizmet satıl aldıkları mükelleflerin katma de
ğer vergisi veya diğer vergi borçlarına mahsubu talep edildiği takdir-
de inceleme raporu ve teminat aranmaksızın mahsup işlemi yapılacağı be
lirtilmiş, iade ve mahsubun şekli de 427 (M) seri nolu Muhasebat Genel
Tebliğinde açıklanmıştır.
Gerek ihracatçılar, gerekse ihraç edilmek kaydıyla ihracatçılara mal
teslim eden imalatçılar hakkında, ihracat istisnası nedeniyle hak ka-
zandıkları iadeler dolayısıyla talep halinde herhangi bir şarta bağlı
olmaksızın mahsup işleminin yapılması sözü edilen yönetmelik hükmünün
bir gereğidir.
Buna göre, ihracatçı şirket tarafından ilgili vergi dairesine başvuru-
larak iadesine hak kazanılan katma değer vergisinin yükümlünün mahsubu
nu talep ettiği vergi borcuna mahsubunun istenilmesı ve anılan firma-
nın bu iadeye hak kazanmadığı yolunda bir iddia veya tesbitin de bulun
maması karşısında, mahsubu yapılan katma değer vergisinin ödeme emriy-
le istenilmesi yerinde bulunmadığından söz konusu ödeme emrinin iptali
yolundaki mahkeme kararında isabetsizlik görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddine, mahkeme kararının onan-
masına karar verildi.

ŞT/ES 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA