kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DÖRDÜNCÜ DAİRE 1998 2253 1997 2231 26/05/1998
 
VERGİ CEZASININ TAMAMININ KOLLEKTİF ŞİRKET TÜZEL KİŞİLİĞİNDEN YA DA
HİSSELERİ ORANINDA ORTAKLARDAN İSTENMESİNİN SONUCU ETKİLEMEYECEĞİ HK.<
1.1.1989 - 13.9.1989 kıst dönemine ilişkin gelir vergisi beyannamesini
vermeyen davacı adına re'sen takdir olunan matrah üzerinden gelir ver-
gisi salınmış, fon hesaplanmış, kaçakçılık cezaları kesilmiştir. İs-
tanbul 6. Vergi Mahkemesi 1996/1896 sayılı kararıyla, gelir vergisi
beyannamesinin kanuni sürenin sonundan başlayarak 15 gün geçtiği halde
verilmemiş olması nedeniyle dönem matrahının re'sen takdir edilmesinin
yerinde olduğu, 13.9.1989 tarihinde anonim şirkete dönüşen kollektif
şirketin ortağı olan davacının değişiklik tarihine kadar kollektif
şirketten elde ettiği kazancın vergilendirilip vergilendirilmediğinin
tesbiti için mahkemelerince verilen ara kararı üzerine gönderilen yev-
miye defterlerinin incelenmesinden; kollektif şirketin 13.9.1989 tari-
hinde tanzim etmiş olduğu kapanış bilançosunda yer alan dönem karının
... tarihinde faaliyete geçen Anonim Şirket adına düzenlenen açılış
bilançosunda yer almadığının anlaşıldığı gerekçesiyle kollektif şirke-
te 1/3 oranında ortak olan davacının hissesine isabet eden matrah üze-
rinden tarhiyatın tadiline,kesilen kaçakçılık cezasının Vergi Usul Ka-
nunu'nun 333.maddesine göre tüzel kişi adına kesilmesi gerektiği ge-
rekçesiyle kaldırılmasına karar vermiştir. Davacı tarhiyatın kaldırıl-
ması gerektiğini, Vergi Dairesi Müdürlüğü ise kesilen kaçakçılık ce-
zasının kanuna ve usule uygun olduğunu ileri sürerek kararın bozulma-
sını istemektedirler.
Temyiz dilekçesinde vergi aslına ilişkin olarak davacı tarafın-
dan ileri sürülen iddialar, bozulması istenilen kararın dayandığı ge-
rekçeler karşısında yerinde ve kararın bozulmasını gerektirir nitelik-
te görülmemiştir.
Vergi Usul Kanunu'nun 333. maddesinde, tüzel kişilerin İdare ve
tasfiyesinde, vergi kanunlarına aykırı hareketlerden doğan vergi ceza-
ları,tüzel kişilik adına kesilir ve onun varlığından alınır hükmü yer
almaktadır. Kollektif şirketler faaliyet konularına bağlı kazançları
dolayısıyla gelir vergisi tarhiyatlarına bizzat muhatap alınmamakta,
gerekli tarh ve tahakkuk işlemleri, ortakları adına ve hisseleriyle
sınırlı olarak yapılmaktadır. Ceza uygulanmasında ise,şirket tüzel ki-
şiliği muhatap alınmaktadır. Ancak vergi cezasının bir bütün olarak
kollektif şirket tüzel kişiliği yada hisseleri oranında ortaklar adına
tebliğ edilmesi, sonucu etkilemeyeceğinden, kararda yazılı gerekçeyle
cezanın terkin edilmesinde isabet bulunmamaktadır. Mahkemece ceza ko-
nusunda kollektif şirketin Anonim Şirkete dönüşmesi sırasında defter
ve belgeler ile açılış ve kapanış bilançoları incelenerek vergi salın-
dığı gözönüne alınarak yeniden bir karar verilmesi gerekmektedir.
Öte yandan,Davacı tarafından, dava konusu edilen,vergi aslına
bağlı olarak hesaplanan fon payı ile kesilen kaçakçılık cezasına iliş-
kin mahkemece karar verilmemesinde de isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, davacının fon payına ve buna bağlı olarak
kesilen kaçakçılık cezası ile,Vergi Dairesi Müdürlüğünün kaçakcılık
cezasına yönelik temyiz isteminin kabulüyle ... Vergi Mahkemesinin
1996/1896 sayılı kararının bu hususlara ilişkin hüküm fıkrasının bo-
zulmasına, davacının vergi aslına yönelik temyiz isteminin reddine
karar verildi. (DAN-DER; SAYI:98) (MT/ES)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA