kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
YEDİNCİ DAİRE 1997 2926 1997 2530 15/09/1997
 
DANIŞTAY TARAFINDAN GÖREVLİ MAHKEMENİN BELİRLENDİĞİ DURUMLARDA, BU KA-
RARLARIN KESİN OLDUĞU, DOSYANIN GÖNDERİLDİĞİ MAHKEMENİN KENDİSİNİ GÖ-
REVSİZ GÖRMESİ VEYA ESKİ KARARINDA ISRAR ETMESİ OLANAĞI BULUNMADIĞI
HK.<
KARAR
... Marmaris Turizm İşletmeciliği Ticaret ve Sanayi Anonim Şir-
keti tarafından fazladan tahsil edildiği ileri sürülen damga vergisi-
nin ret ve iadesi istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemin
iptali istemiyle Maliye Bakanlığına karşı ilk derece mahkemesi olarak
Danıştay'da açılan davada; bu tür uyuşmalıkların çözümünün vergi mah-
kemelerinin görevine girdiği gerekçesiyle davayı görev yönünden redde-
derek, dava dosyasının görevli ve yetkili ... Vergi Mahkemesine gönde-
rilmesi yolundaki Dairemizin ... gün ve 1994/5191 sayılı kararı üzeri-
ne dosyayı inceleyen İstanbul 1. Vergi Mahkemesinin ... gün ve ... sa-
yılı kararı ile davanın ilk derece mahkemesi olarak Danıştay'da görül-
mesi gerektiğinden bahisle davanın görev yönünden reddi ile dosyanın
Danıştay Başkanlığına gönderilmesine karar verildiği, bu karar gereği
dosyanın dairemize geldiği ve dairemizin ... gün ve 1995/4892 sayılı
kararıyla, Danıştay tarafından görevli mahkemenin kesin olarak belir-
lendiği, bu kararların kesin olması sebebiyle dosyanın gönderildiği
mahkemenin kendisini görevsiz görmesi veya eski kararında ısrar etmesi
olanağı bulunmadığı gerekçesiyle dosyanın uyuşmazlığı çözümlemekle gö-
revli İstanbul 1. Vergi Mahkemesine gönderilmesine karar verildiği,
bunun üzerine anılan mahkemece ... gün ve 1996/821 sayılı kararla da-
vanın ilk derece mahkemesi olarak Danıştay'da görülmesi gerektiğinden
bahisle davanın görev yönünden reddine ilişkin ilk kararında ısrar e-
dildiği, bu karar uyarınca Danıştay Başkanlığına gönderilen dosyanın
... gün ve 3 sayılı Danıştay Başkanlar Kurulu Kararıyla damga vergisi
ihtilaflarını çözümlemekle görevlendirilen Danıştay Dokuzuncu Daire-
since Vergi Dava Daireleri Genel Kuruluna gönderildiği, anılan genel
kurulun ise ... gün ve 1996/418 sayılı kararıyla, mahkeme kararının
bir ısrar kararı değil, temyize ve itiraza konu edilmesi söz konusu
olmayan bir görev ret kararı olduğu, ayrıca taraflardan birinin temyiz
istemi de bulunmaksızın gönderilen dosya üzerinde kurullarınca herhan-
gi bir inceleme yapılmasına olanak bulunmadığı gerekçesiyle uyuşmazlı-
ğın konusu gözönüne alınarak dosyanın Danıştay Dokuzuncu Daire Başkan-
lığına gönderilmesine karar verildiği, Danıştay Dokuzuncu Dairesince
ise ... gün ve ... sayılı Danıştay Başkanlar Kurulu Kararı uyarınca
dosyanın dairemize intikal ettirildiği anlaşılmakla, dosya incelenerek
işin gereği görüşüldü:
Dairemizce verilen ... gün ve 1995/4892 sayılı kararda da be-
lirtildiği üzere, Danıştay tarafından görevli mahkemenin belirlendiği
durumlarda, bu kararlar kesin olup, dosyanın gönderildiği mahkemenin
kendisini görevsiz görmesi veya eski kararında ısrar etmesi olanağı
bulunmamaktadır. Nitekim, Vergi Daireleri Genel Kurulunun yukarıda
bahsi geçen kararında da İstanbul 1. Vergi Mahkemesinin ... gün ve
1996/821 sayılı kararının bir ısrar kararı niteliğinde olmadığı belir-
tilmiştir.
Açıklanan nedenlerle, işin esası incelenerek bir karar verilmek
üzere dosyanın uyuşmazlığı çözümlemekle görevli İstanbul 1. Vergi Mah-
kemesine gönderilmesine, karar verildi. (MT/ES)
(DAN-DER; SAYI:95) 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA