kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1991 2048 1990 2808 06/06/1991
 
AMACI ORTAKLARINA UCUZ MAL TEMİN ETMEK OLAN KOOPERATİFLERİN ORTAKLARI-
NA YAPMIŞ OLDUKLARI SATIŞLAR NEDENİYLE, DİĞER TİCARET ERBABINDAN İSTE-
NİLEN KAR ORANINDA GAYRİSAFİ KAZANÇ BEYAN ETMELERİ BEKLENEMEYECEĞİ
HK.<
Uyuşmazlık; mükellef Kooperatif adına 1985 takvim yılı için ortalama
kar haddi esasına göre salınan gelir vergisi ile kesilen kusur cezası-
na karşı açılan davayı; tadilen tasdikine, kusur cezasının kaldırılma-
sına karar veren Vergi Mahkemesi kararının; bozulması isteminden iba-
rettir.
Mükellef kurum adına 1984,1985 ve 1986 takvim yılları için ortalama
kar haddi esasına göre yapılan tarhiyatlara karşı açılan davalarda mah
kemece yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucu tarhiyatların bilirkişi
raporları ile tesbit edilen matrah farklarına göre tadilen tasdikine
karar verilmiş ise de, 1985 ve 1986 takvim yılları uyuşmazlıkları ile
ilgili olarak düzenlenen bilirkişi raporlarında, davacı tarafından or-
talama kar haddi bildirim föyünde gösterilen maliyet bedelinin kamu ku
rum ve müesseselerine yapılan toptan satışlar ile ortak içi satışlar
düşülmek suretiyle kalan miktara ortalama kar haddi nisbetleri uygulan
dığı halde, 1985 yılı için sadece toptan satışlar dikkate alınıp, dağı
tılan risturnlar nedeniyle yapıldığı ihtilafsız olan ortak içi satışla
rın dikkate alınmasının nedeni anlaşılamamıştır.
Diğer taraftan, toptan satışlar düşülmek suretiyle sadece bakalliye em
tiasında %12 ortalama kar haddi nisbeti uygulanmak suretiyle fark bu-
lunmuş olup, davacı kurum tarafından verilen ortalama kar hddi bildi-
rimföyünde tekel emtiası ve şeker için ayrı bir sütun gösterilmemiş
ise de bakalliye emtiası içinde tekel maddeleri ile şeker emtiasının
da bulunduğu ve davacı tarafından da bunlarla ilgili satış miktarları-
nın liste halinde belirtildiği ileri sürüldüğü halde bu iddianın dikka
te alınmamasında da isabet görülmemiştir. Zira şeker ve tekel maddele-
rindeki kar oranları devletçe tesbit edilmekte olup bu tür emtianın
ortalama kar haddi cetvelinde bakalliye emtiası için belirlenen %12
kar oranıyla satılmasına olanak bulunmamaktadır. Bu tür emtianın bakal
liye emtiası içinde yer almış olması halinde en azından bu emtiaları
için gayrisafi kazançtaki düşüklüğün izah edildiğinin kabulü gerekir.
Amacı ortaklarına uucuz mal temin etmek olan kooperatiflerin ortakları
na yapmış oldukları satışlar nedeniyle, diğer ticaret erbabından iste-
nilen kar oranında gayrisafi kazanç beyan etmeleride beklenemez.
Açıklanan nedenlerle mükellef temyiz isteminin kabulü ile Vergi Mahke-
mesi kararının yukarıda belirtilen konularda inceleme yapılarak yeni-
den karar verilmek üzere bozulmasına, Vergi Dairesi Müdürlüğü temyiz
isteminin bu nedenlerle reddine karar verildi.
AZLIK OYU:
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 111.maddesindeki ortalama kar haddi
esası, geniş miktarda müşteri kitlesine emtia satışı yaptığı için, ha-
sılatının doğruluğunun denetlenmesi mümkün olmayan ticaret erbabının
beyanın oto kontrolunu sağlamak amacıyla varolunan bir vergi güvenlik
sistemi olup, esas amacı ortaklarına ucuz tüketim malı temin ederek on
ların istifadesine sunmak olan tüketim kooperatiflerinin ortalama kar
haddi esasına göre vergilendirilmemesine olanak bulunmadığı cihetle
Mahkeme kararının bozulması gerekeceğinden aksi yolda oluşan çoğunluk
kararına gerekçe yönünden katılmıyorum.


(DAN-DER, SAYI:84-85)
BŞ/SE
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA