kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1998 6115 1997 6722 08/12/1998
 
İHALE KONUSU TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ BİNANIN DEĞERİNİN İHALE ŞARTNAMESİNDE
YER ALMASININ REKABETİ AZALTICI BİR UNSUR OLDUĞU, AYRICA AYNI BÖLGEDE
HAZİNEYE AİT TAŞINMAZLARIN SATIŞLARI İLE KARŞILAŞTIRILDIĞINDA TAŞINMA-
ZIN TAHMİNİ BEDELİNİN GERÇEK DEĞERİNİN ÇOK ALTINDA BELİRLENDİĞİ ANLA-
ŞILDIĞINDAN, HAZİNE MENFAATİNE AYKIRI YAPILAN İHALENİN ONAYLANMAMASI
İŞLEMİNDE HUKUKU AYKIRILIK BULUNMADIĞI HK.<
Dava, ... parsel sayılı hazineye ait taşınmazın 2886 sayılı Ya-
sanın 45. maddesi uyarınca davacıya yapılan ihalesinin uygun görülme-
mesi yolundaki ... sayılı bakanlık işleminin iptali istemiyle açılmış;
İdare Mahkemesince, dosyanın incelenmesinden, ihaleye konu taşınmaz ü-
zerinde yer alan 3. kişiye ait olup satışa dahil edilmeyen binanın de-
ğerinin bina malikinin istemi üzerine şartnamede yer almasının rekabe-
ti azaltıcı olduğu öne sürülmekte ise de, taşınmaz üzerinde yeralan ve
onun ayrılmaz parçası olan tesisin değerinin araziyi satın almak iste-
yenlerce bilinmesinin rekabeti önleyici değil, gerçekçi fiyat olmasını
sağlayan bir etkisi olduğu, mülkiyet devri sonrası çıkacak uyuşmazlık-
ları önleyeceği, tahmini bedelin emsallere göre düşük olduğu belirtil-
mişse de, taşınmaz üzerindeki okulun arsa malikinin tasarrufunu kısıt-
ladığı,arazinin ancak aynı nitelikte bir taşınmazla karşılaştırılabi-
leceği, kaldı ki tahmini bedelin üzerinde bir bedelle davacıya ihale
edildiğinden kamusal zararın doğmadığı sonucuna varıldığı gerekçesiyle
dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş, karar davalı idare tara-
fından temyiz edilmiştir.
Dosyanın incelenmesinden, uyuşmazlığa konu hazineye ait taşın-
maz üzerinde özel okul yapılması amacıyla 27.6.1990 tarihinde ... adlı
kişiye kiraya verildiği, bu kişi tarafından kira sözleşmesinin feshi-
nin istenilmesi üzerine 1994 yılı birim fiatlarına göre taşınmaz üze-
rindeki yapıya 7.150.000.000 lira bedel takdir edilerek sözleşmenin
feshedildiği, anılan kişinin taşınmazı satın almak için başvurusu üze-
rine 7.12.1995 günlü olur ile taşınmazın m2 sine 250.000 lira bedel
takdir edilerek 3.300.000.000.- lira tahmini bedelle açık teklif usulu
ile ihalesine karar verildiği, ancak okul sahibinin okul maliyetinin
1.12.1995 günlü Sulh Hukuk Mahkemesi tespit kararı uyarınca 167.600.
634.000.- lira olduğunu belirterek bu hususun şartnameye eklenmesini
istemesi nedeniyle şartnamede okulun belirtilen bedelinin gösterilerek
satışa dahil olmadığının eklendiği, yapılan ihaleye katılan 8 kişi i-
çerisinde en yüksek teklif olarak 4.015.000.000.-lira bedel veren da-
vacı teklifinin uygun bulunduğu, ancak dava konusu işlemle taşınmaz ü-
zerindeki muhdesatın değerinin şartnamede belirtilmiş olmasının reka-
beti azalttığı, aynı köydeki emsal satışlara göre bedelin düşük olduğu
gerekçesiyle ihalenin onaylanmadığı anlaşılmaktadır.
İhale konusu taşınmaz üzerindeki binanın değeri 1994 yılında
7.150.000.000 lira olarak belirlenmişken kısa bir süre sonra 1.12.1995
tarihindeki tespit ile 167.600.634.000 lira olarak belirlenmesinin ve
bu bedelin ihale şartnamesinde yer almasının, taşınmazı satın almak
isteyenler açısından rekabeti azaltıcı bir unsur olduğu, diğer taraf-
tan, dava konusu ihaleden daha önce aynı köyde bulunan hazineye ait
taşınmazlardan 6860 ada, 1 parselin m2 sinin 907.000.- lira, 6859 ada,
1 parselin m2 sinin 571.227 lira, 6820 ada, 1 parselin de m2 sinin
587.000 liradan olmak üzere daha yüksek bedellerle satıldığı, buna gö-
re uyuşmazlığa konu taşınmazın gerçek değerinin çok altında belirlenen
tahmini bedel üzerinden ihalesinin yapıldığı anlaşıldığından hazine
menfaatine aykırı olarak yapılan ihalenin onaylanmaması yolundaki dava
konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmaktadır.
Bu durumda, aksi yönde verilen İdare Mahkemesi kararında isabet
görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, Adana 1. İdare Mahkemesinin 17.7.1997
günlü, 1997/753 sayılı kararının BOZULMASINA, dosyanın adı geçen mah-
kemeye gönderilmesine karar verildi. (MT/NÇ)
(DAN-DER; SAYI:100)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA