kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONUNCU DAİRE 1983 2598 1982 3371 14/12/1983
 
MAHALLE İÇİNDE BULUNAN BESİ AHIRI VE GÜBRELİKLERİN, HALK SAĞLIĞINI CİD
Dİ ŞEKİLDE TEHDİT ETMESİ NEDENİYLE, AHIR YAPIMI İÇİN TAHSİS OLUNAN YE-
RE NAKDEDİLMEK SURETİYLE KAPATILMASI YOLUNDA, 1593 SAYILI YASAYA GÖRE
İLGİLİ BELEDİYECE TESİS OLUNAN İŞLEMDE İSABETSİZLİK GÖRÜLMEDİĞİ HK.<
Dava, mahalle içinde bulunan davacılara ait besi ahırları ve gübrelik-
lerin mahalle halkının sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiğinden bahis
le 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 245.maddesi gereğince kapa-
tılmasını uygun gören ve söz konusu ahır ve gübreliklerin mahalle hal-
kının sağlığının korunması bakımından bir an önce kapatılması ve kapa-
tılmadığı takdirde sahipleri hakkında gerekli kanuni işlemin yapılması
yolundaki Belediye Encümeni kararının iptali istemiyle açılmıştır.
1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 20.maddesi, belediyelerin umu-
mi hıfzıssıhha ve içtimai muavenete taalluk eden mesailden ifasıyla mü
kellef oldukları vazifeleri tek tek saymış olup, söz konusu maddenin
9.bendinde de "Umumi mahallerde halkın sıhhatine zarar veren amirleri
izale" görevine yer verilmiştir. Yine aynı yasanın 246.maddesi ise
"Yirmi binden fazla nüfusu olan şehirlerde umumi caddelerde veya bele-
diyelerce tayin edilecek mıntıkalar içinde hayvan ahırı bulundurulması
memnudur" hükmünü taşımaktadır.
Yukarıda metni yazılı yasa maddelerinin bir arada değerlendirilmesin-
den anlaşıldığı üzere; şehir ve kasaba belediyesince yasada belirtilen
esaslar uyarınca beldenin hangi mıntıkalarında hayvan ahırı bulundurup
bulunduramayacağının tayini zorunlu olup belediye tarafından tespit
edilecek belirli yerlerde ahır ve gübrelik bulundurulması da yasaklan-
mıştır. Öte yandan belediyelerce ahır ve gübrelik bulundurulmasına i-
zin verilen yerlerdeki mevcut hayvan ahırı ve gübreliklerin de halkın
sağlığını ciddi şekilde tehdit eder bir mahiyet kazanmaması zorunlu-
dur. Bu gibi yerlerin civar halkın sağlığına zarar verdiğinin açıkça
tesbiti halinde ise yine bu durumun ilgili belediyece giderilmesi ya-
sanın amir hükmü gereğidir.
Dava konusu olayda ise, mahalle muhtarının aynı mahallede bulunan dava
cılara ait besi ahırları ve gübreliklerin mahalle sakinlerinin sağlığı
nı ciddi olarak tehdit ettiğinden bahisle yapmış olduğu başvuru üzeri-
ne, ilçe hükümet tabibliğince ve çevre sağlığı teknisyenlerince yapı-
lan kontrolde davaya konu besi ahırları ve gübreliklerin belde halkı-
nın sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiğinin saptanması sonucunda be-
lediyece besi ahırlarının yapımı için tahsis olunan yere söz konusu
ahırların naklinin sağlanmasına yönelik olarak dava konusu işlemin te-
sis edildiği dava dosyasının incelenmesinden anlaşılmaktadır.
Bu hale göre, 1593 sayılı Yasanın yukarıda belirtilen 20.maddesi ile
246.maddesinde verilen yetkiler uyarınca davacılara ait besi ahırı ve
gübreliklerin halkın sağlığına zarar verici yönünün izalesi için bulun
duğu yerden kaldırılarak yine ilçe belediyesi tarafından ahır yapımı
için tahsis olunan yere naklini sağlamak amacıyla bir an önce kapatıl-
masına ve kapatılmadığı takdirde ahır ve gübreliklerin sahipleri hak-
kında gerekli kanuni işlemin yapılması yolundaki davalı idare işlemin-
de anılan yasa hükümlerine aykırılık bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, yasal dayanaktan yoksun bulunan davanın reddine
karar verildi.
(MS/MÜ)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA