kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1985 639 1984 2212 20/12/1985
 
KIDEM TAZMİNATININ GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA EDİLEN HESABINDA ÇALIŞAN
HİZMET SÜRESİNİN DİKKATE ALINMASI GEREKTİĞİ HK.<
Uyuşmazlık, işçi statüsünde çalışmakta iken 15.4.1980 gününde 17 yıl 2
ay hizmet süresinden sonra işten ayrılan mükellefe ödenen kıdem tazmi-
natından 30 günlük asgari ücret tutarının hizmet süresi ile çarpımı so
nucu bulunan 581.436 liranın Gelir Vergisinden istisna edilerek düşül-
mesi sonucu bulunan matrah tutarı üzerinden salınan gelir ve mali den-
ge vergisini, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 1927 sayılı Kanunla
değişik 25.maddesinin 7.bendinde, işten çıkma tazminatlarının vergiden
istisna olduğunun, bu suretle verilen tazminatın işten çıkan veya çı-
karılanın 24 aylığını aştığı takdirde fazlasının ücret olarak vergiye
tabi tutulacağının, hizmet ifa edilmeksizin ödenen ücretlerin tazminat
sayılamayacağının hükme bağlandığı, madde hükmüne göre, istisnanın, iş
ten çıkan veya çıkarılanlara verilen kıdem tazminatlarına tanındığı,
istisna miktarının ise işten ayrılanın 24 aylığı ile sınırlandırğldı-
ğı, başkaca bir koşula bağlanmadığı, bu durumda istisna miktarının ta-
vanı işten ayrılanın 24 aylığını oluşturduğundan çalışılan her yıl
için iş kanunu gereğince ödenecek azami tazminat tutarına göre ya da
çalışma süresi ile ilgi kurmak suretiyle istisna miktarının uygulanma-
sının sözü edilen hükme aykırı bulunduğu, bu açıklamalara göre, kıdem
tazminatının ödenmesine esas aylık ücrey tutarı, 32.302 lira olan ödev
linin aldığı kıdem tazminatına 32.302x24=775.248 lira istisna uygulan-
mak suretiyle tarhiyat yapılmasının uygun olacağı gerekçesiyle tadilen
tasdik eden İtiraz Komisyonu kararının; bozulması isteminden ibaret-
tir.
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 1927 sayılı kanunla değişik 25.mad-
desinin 7 numaralı bendi; "işten çıkma tazminatı (işten çıkan veya çı-
karılanlara verilen tazminattır.) Şu kadar ki bu suretle verilen taz-
minatın miktarı, işten çıkan veya çıkarılanların (24) aylığını aştığı
takdirde fazlası ücret olarak vergiye tabi tutulur. Hizmet ifa edilmek
sizin ödenen ücretler tazminat sayılmaz" hükmünü amir bulunmaktadır.
Bu hükme göre, 24 yıldan az hizmet süresiyle işten ayrılmış olan mükel
lefin kıdem tazminatı tutarından vergiden istisna edilen meblağın he-
saplanmasında ilgilinin işten ayrıldığı tarihteki hizmet süresinin göz
önünde tutulması, bu meblağın dışında kalan kıdem tazminatı tutarının
vergilendirilmesi gerekmektedir.
Olayda da 17 yıl 2 ay hizmet ifa ettikten sonra işten ayrılan mükelle-
fe ödenen kıdem tazminatı tutarından, vergi dışı bırakılan meblağın
hesaplanmasında 15 yıl hizmet süresinin esas alınması gerekirken, 24
yıl hizmet süresine göre istisnanın hesaplanması suretiyle tarhiyatı
tadilen tasdik eden İtiraz Komisyonu kararının kanuna aykırılığı açık
bulunduğundan bozulmasına ve tarhiyatın re'sen ve nihai olarak tasdiki
ne karar verildi.
AYRIŞIK OY:
Vergiden istisna edilecek işten çıkma tazminatının hesaplanmasında 24
aylığın esas alınması gerektiğinden bu yolda verilen kararın tasdiki
gerekeceği oyu ile aksine verilen karara karşıyım.

BŞ/EK
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA