kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
YEDİNCİ DAİRE 1995 1063 1993 697 16/03/1995
 
17.1.1990 TARİHİNDEN SONRA YAPILAN PETROL KOKU İTHALATINDAN % 3 ORA-
NINDA DFIF ALINMASI VE BU TUTARIN KDV MATRAHINA DAHİL EDİLMESİ GEREK-
TİĞİ HK.<
Gümrük Müdürlüğünce tescilli beyannamelerle ithal edilen petrol koku
nedeniyle % 3 oranında alınan destekleme ve fiyat istikrar fonu kesin-
tisinin % 10 oranında alınması gerektiğinden bahisle, fark % 7 oranın-
da fon kesintisi üzerinden hesaplanarak yükümlü şirket adına salınan
katma değer vergisinin kaldırılması istemiyle açılan davayı; 6326 sa-
yılı Petrol Kanununun 112.maddesinin 1,2 ve 5.fıkralarından basile,
88/13384 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 2.maddesine 89/14268 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile eklenen (f) bendinde, petrol ürünleri itha-
latında, petrol ürünlerinin, 6326 sayılı Petrol Kanununun 112.maddesi-
nin 5.fıkrası çerçevesinde ithal edilmesi halinde gümrüksüz rafineri
satış fiyatının, doğrudan doğruya ithal edilmesi halinde ise CIF değe-
rinin % 10'u tutarında fon tahsilatı yapılmasının öngörüldüğü, 3065
sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 24.maddesinde de, fon kesintisi-
nin ithalatta katma değer vergisinin matrahına dahil olduğunun belir-
tildiği, olayda, davacının, vergisi uyuşmazlık konusu petrol kokunu,
24.6.1989 gün ve 20205 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak aynı gün
yürürlüğe giren 89/14268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürürlük ta-
rihinden sonra ithal ettiğinin tartışmasız olduğu, buna göre, anılan
kararın 1.maddesiyle 88/13384 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 2.mad-
desine eklenen (f) bendi hükmü uyarınca, ithalat sırasında % 3 oranın-
da alınan fonun % 10 olarak ikmali ile % 7 oranındaki fon farkının
katma değer vergisi matrahına ilavesi suretiyle yapılan ek tahakkukta
isabetsizlik görülmediği gerekçesiyle reddeden Gaziantep Vergi Mahke-
mesinin 25.3.1992 günlü, 1993/438 sayılı kararının bozulması istenil-
mektedir.
2976 sayılı Kanunun 2.maddesine dayanılarak çıkarılan 88/13384 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı eki Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında
Karar'ın 2.maddesinde bu fonun kaynakları belirtildikten sonra, 3.mad-
desinin (A) fıkrasında, % 3 oranında fon tahsil edilecek ithalatlar
sayılmıştır.
Her ne kadar, 88/13384 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 2.maddesine
89/14268 sayılı Kararın 1.maddesiyle eklenen (f) bendinde, petrol ü-
rünleri ithalatında fon tahsilatının, CIF değerinin % 10'u oranında
yapılacağı belirtilmiş ise de, 17.1.1990 tarih ve 20405 tarih ve 20405
sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren
89/14910 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 19.maddesi ile, 88/13384 sa-
yılı kararının 3.maddesinin yukarıda sözü edilen A fıkrasına eklenen
(e) bendinde de, ithalat rejimine göre gümrük vergisinden muaf olarak
yapılacak ithalatın % 3 oranında destekleme ve fiyat istikrar fonuna
tabi olduğu hükme bağlanmış, parantez içi hükmüyle de, 474 sayılı Ka-
nuna ekli Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde gümrük vergisi muafiyeti ön-
görülenler bent hükmünden hariç tutulmuştur. Söz Konusu (e) bendinin
parantez içi hükmü, 11.4.1990 gün ve 20489 sayılı Bakanlar Kurulu Ka-
rarının 6.maddesi ile, (474 sayılı Kanuna ekli Gümrük Giriş Tarife
Cetvelinde gümrük vergisi muafiyeti öngörülenler ile İthal Rejimi Ka-
rarına Ek II sayılı İthalatı Doğrudan Teşvik Edilen Yatırım Malları
Listesi Kapsamında yapılacak ithalat ile 2711.21.00 GTİP'lu Doğal Gaz
İthalatı hariç) şeklinde değiştirilmekle beraber, "ithalat rejimine
göre gümrük vergisinden muaf olarak yapılacak ithalat" ibaresi aynen
korunmuştur.
Bu durumda, uyuşmazlığın çözümü bakımından, davacı tarafından yapılan
petrol koku ithalatının, ithalat rejimi kararına göre gümrük vergisin-
den muaf olup olmadığı hususunun tespiti önem taşımaktadır.
17.1.1990 gün ve 20405 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
giren 89/14910 sayılı İthalat Rejimi Kararının I nolu eki "İthalatta
Uygulanacak Gümrük Vergisi Oranları ile Ödenecek Toplu Konut Fonu'nu
Gösterir Liste" de, 2713. 11,12 gümrük tarife ve istatistik pozisyo-
nunda yer alan petrol kokunun gümrük vergisinden muaf olduğu belirtil-
miştir. Esasen, bu husus, taraflar arasında da uyuşmazlık konusu de-
ğildir.
Bu halde, 88/13384 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3.maddesinin A.
fıkrasına içeriği yukarıda açıklanan (e) bendinin eklenmesine ilişkin
89/14910 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürürlüğe girdiği 17.1.1990
tarihinden itibaren, gümrük vergisinden muaf olarak yapılan petrol ko-
ku ithalatının % 3 oranında destekleme ve fiyat istikrar fonuna tabi
olduğunun, bu tarihten önceki petrol koku ithalatının ise % 10 oranın-
da fona tabi tutulacağının kabulü gerekir.
Nitekim, 17.1.1990 tarihinden sonra yapılan petrol koku ithalatı nede-
niyle % 7 oranında ek olarak tahakkuk ettirilen destekleme fiyat is-
tikrar fonunun onanması yolundaki mahkeme kararı, destekleme ve fiyat
istikrar fonu ile ilgili uyuşmazlıkları çözümlemekle görevli Danıştay
10.Dairesinin 1993/3536 sayılı kararı ile, aynı gerekçelerle bozulmuş
bulunmaktadır.
Kaldı ki, 1.5.1991 gün ve 20858 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
91/1748 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 6.maddesi ile, 88/13384 sayı-
lı Kararın 3.maddesinin A fıkrasına eklenen (f) bendinde, 2713.11.00
ve 2713.12.00 gümrük giriş tarife ve istatistik pozisyonlu petrol koku
ithalatı, % 3 oranında fon tahsil edilecek ithalatlar arasında sayıla-
rak konuya açıklık getirilmiştir.
Olayda, 8.12.1989 günlü, 33 sayılı ve 27.12.1989 günlü, 36 sayılı be-
yannameler dışında kalan 12 adet beyanname kapsamı petrol kokunun
17.1.1990 tarihinden sonra ithal edildiği anlaşıldığından, söz konusu
12 adet beyanname kapsamı petrol koku ithalatının % 3 oranında fona
tabi tutulması gerekirken, % 10 oranında fon tabi olduğundan bahisle
aradaki fark olan % 7 oranı üzerinden hesaplanan ek destekleme ve fi-
yat istikrar fonununun katma değer vergisi matrahına ilavesi suretiyle
ek katma değer vergisi tahakkuku yapılmasında ve söz konusu tahakkukun
yazılı gerekçeyle onanması yolundaki mahkeme kararında isabet görülme-
miştir.
Açıklanan nedenlerle, yükümlü temyiz isteminin kısmen kabulü ile mah-
keme kararının, 8.12.1989 günlü, 33 sayılı ve 27.12.1989 günlü, 36 sa-
yılı beyannameler dışındaki 12 adet beyanname kapsamı petrol koku it-
halatı nedeniyle yapılan ek katma değer vergisi tahakkuku yönünden bo-
zulmasına yukarıda tarih ve numarası belirtilen iki adet beyanname
kapsamı petrol koku ithalatı nedeniyle yapılan ek katma değer vergisi
tahakkukuna ilişkin temyiz isteminin reddine karar verildi.
(MT/NÇ)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA