kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1998 1706 1997 1936 12/05/1998
 
YARGILAMANIN YENİLENMESİNE DAYANAK ALINAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN
KARARI DAVACIYA 8.12.1996 TARİHİNDE TEBLİĞ EDİLMESİNE KARŞIN GÜNLÜK
YARGILAMANIN YENİLENMESİ SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA YAPILAN BAŞVURUNUN SÜ-
RE AŞIMI YÖNÜNDEN REDDİ GEREKTİĞİ HK.<
... Transport İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin vade-
sinde ödenmeyen amme alacağının tahsili amacıyla davacı adına düzenle-
nip tebliğ edilen ödeme emrine karşı mahkemelerinde açılan davanın
reddine ilişkin 1996/190 sayılı kararın temyiz edilmemek suretiyle ke-
sinleşmesi üzerine, ... Asliye Hukuk Mahkemesinin 1996/377 sayılı ka-
rarına dayanılarak 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 53.mad-
desi uyarınca yapılan yargılamanın yenilenmesi başvurusunu İdari Yar-
gılama Usulü Kanununun 53.maddesinin 4001 sayılı Kanunun 23.maddesiyle
değişen 3.bendinde, yargılamanın yenilenmesi süresinin, 1/h bendinde
yazılı sebep için on yıl, diğer sebepler için altmış gün olduğunun, bu
sürelerin dayanılan sebebin istemde bulunan yönünden gerçekleştiği ta-
rihi izleyen günden başlatılarak hesaplanacağının, yine aynı Kanunun
55.maddesinin 5.bendinde ise 53.madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla
yargılamanın yenilenmesinde bu Kanunun diğer hükümlerinin uygulanaca-
ğının belirtildiği, olayda yargılamanın yenilenmesi isteminde dayanak
alınan Asliye Hukuk Mahkemesi kararı davacıya ... tarihinde tebliğ e-
dildiği halde, Kanunda belirtilen altmış günlük yargılamanın yenilen-
mesi süresi geçtikten sonra ... tarihinde yargılamanın yenilenmesi is-
teminde bulunulduğunun mahkemelerine ibraz edilen Asliye Hukuk Mahke-
mesi kararının tebliğine ilişkin tebliğ mazbatasından anlaşıldığı, bu
nedenle istemin süre aşımı nedeniyle reddi gerektiği gerekçesiyle süre
aşımı yönünden reddeden Bolu Vergi Mahkemesinin 1997/28 sayılı kararı-
nın; yargılamanın yenilenmesi isteminin süresinin hesabında sebebin
gerçekleştiği tarihten itibaren altmış gün değil on yıllık sürenin
gözönüne alınması gerektiği, öte yandan altmış günün hesaplanma şekli-
nin de yanlış olduğu, Asliye Hukuk Mahkemesi kararı Kanun yolu açık
olmak üzere verildiğinden bu kararın tebliğ tarihinden itibaren kanun
yoluna başvuru süresi geçtikten sonra kararın kesinleştiği tarihte
yargılamanın yenilenmesi isteminde dayanılan sebebin gerçekleştiğinin
kabulü gerektiği ileri sürülerek bozulması istemidir.
Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açık-
lanan Vergi Mahkemesi kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de
uygun görülmüş olup temyiz istemine ilişkin dilekçede ileri sürülen
iddialar sözü geçen kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadı-
ğından temyiz isteminin reddine ve kararın onanmasına, karar verildi.
(DAN-DER; SAYI:98) (MT/ES)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA