kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
SEKİZİNCİ DAİRE 2000 1621 1999 4726 22/02/2000
 
İLAN EDİLEN PROFESÖRLÜK KADROSU İÇİN YAPILAN BAŞVURU ÜZERİNE KESİN BİR
İŞLEM TESİS EDİLMEDEN PROFESÖRLÜK ATAMASIYLA İLGİLİ OLARAK İDARECE YÜ-
RÜTÜLMESİ GEREKEN BİR DİZİ İŞLEM İÇİN ÖNGÖRÜLEN SÜRELERİN DAVANIN
AÇILMASINA İLİŞKİN SÜRELERİN HESAPLANMASINDA DİKKATE ALINMASINDA HUKU-
KA UYARLIK BULUNMADIĞI HK.<
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana-
bilim Dalında Doçent olarak görev yapan davacının, Rektörlüğün ilan
ettiği boş bulunan profesörlük kadrosu için yaptığı ... günlü başvuru
hakkında herhangi bir işlem yapılmaması üzerine, Öğretim Üyeliğine
Yükseltme ve Atama Yönetmeliği hükümleri uyarınca işlem yapılması is-
temiyle ... gününde yaptığı ikinci başvuruya yanıt verilmeyerek zımnen
reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davayı süre aşımı ne-
deniyle reddeden ... İdare Mahkemesinin ... gün ve ... sayılı kararı-
nın, 2577 sayılı Yasanın 49 maddesi uyarınca temyizen incelenerek bo-
zulması istemidir.
İdare Mahkemesince, uyuşmazlık, Erciyes Üniversitesinde açık
bulunan profesörlük kadrosu için yapılan duyuru üzerine ... tarihinde
başvuran davacının bir bilgi alamadığından ... tarihinde, önceki mü-
racaatına göre işlem yapılması yolundaki isteğine cevap verilmemesiyle
oluşan ret işleminin iptali istemi olarak nitelendirilmiş ve bu kap-
samda incelenmiştir.
Dava dilekçesindeki anlatımlardan böyle bir sonucu ulaşan ...
İdare Mahkemesince; profesörlük başvurusu üzerine ilgili yasal düzen-
lemeler gereği, müracaatın bitim tarihini izleyen bir ay içinde jüri
oluşturulacağı ve iki aylık sürede de adayların seçiminin yapılacağı,
bu sürenin bittiği ... tarihinde ret işleminin oluştuğu, bu tarihi
izleyen altmış gün içinde 2577 sayılı Yasanın 11. maddesi uyarınca
idareye başvurulması ya da dava açılması gerektiği gerekçesiyle bir
yıl sonra yapılan başvuru üzerine açılan dava süre aşımından reddedil-
miştir.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 7. maddesinde, ida-
ri dava açma süresinin, idari mahkemelerde altmış gün olduğu kurala
bağlanmıştır. İdari işlemin ilgilisine bildirimi üzerine başlıyacak
olan ve dava süresini altmış gün durduracak olan itirazla ilgili ku-
rallar Yasanın 11. maddesinde; daha önce bir idari işlem yok iken, yö-
netimi karar almaya yönlendiren başvuruyla ilgili kurallar ise 10.
maddede düzenlenmiştir.
Belirtilen yasa kurallarından da anlaşılacağı gibi, idari iş-
lemler, ilgililerin önceden bir girişimleri olmadan ya da bireylerin
başvuruları üzerine oluşmaktadır.
İdari işlemler kimi zaman da, idarece yapılan duyurulardan son-
ra ilgili istekleri değerlendirilmek suretiyle halka işlemler oluştu-
rulacağına göre bu tür davalarda süre durumunu farklı şekilde ele al-
mak gerekir.
Bakılan uyuşmazlıkta ise sonunda Rektör onayıyla kesinleşecek
bir dizi işlemden oluşan zincir işlemlerin yapılması söz konusudur.
Zinciri oluşturan sıra işlemlerin alınması için ilgili yönetmelikte
öngörülen süreler, olası sürüncemelerin önüne geçilmesi amacıyla ko-
nulmuş olup idari dava süresine esas alınamazlar.
Bu durumda sürelerin geçtiği varsayılarak, başvurunun reddedil-
diği sonucuna varmak, idari işlem kuramı ile geliştirilmiş idare huku-
ku ilkeleriyle bağdaşmaz. Söz konusu süreler geçtikten sonra da halka
işlemler oluşturulabilir. Kaldı ki profesör atamasının yönetim kurulu
kararı ve rektör onayıyla gerçekleştiği de yasa kuralıdır.
Bu durumda, yapılan ilanı izleyen başvuru sürecinden ve bir di-
zi işlemin alınmasından sonra oluşacak olan profesörlük atamasıyla il-
gili kesin ve son işlemin oluşum süreci ve biçimi dışına çıkılarak;
zincir işlemi oluşturan bazı ön işlemlerin alınışıyla ilgili sürelerin
geçtiğinden söz edilip, idari işlemin oluştuğu varsayılarak, dava
açılmadan önceki idari itiraz yoluna değinilerek dava süresinin dol-
duğu sonucuna varmaya hukuken olanaklı değildir.
Öte yandan, 2577 sayılı Yasanın 10. maddesinde öngörülen şekil-
de bir müracaat ve susarak oluşan ret işleminin olayda gerçekleşip
gerçekleşmediğinin, mahkemenin bu yolda yapacağı irdelemeden sonra de-
ğerlendirileceği de kuşkusuzdur.
Açıklanan nedenlerle, ... İdare Mahkemesi kararının bozulmasına
karar verildi. BŞ/ES


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA