kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BİRİNCİ DAİRE 1983 223 1983 209 26/09/1983
 
A) AT YARIŞLARI TÜZÜĞÜNÜN 143.MADDESİNİN SON FIKRASINA GÖRE TEKERRÜR
HALİNİN NE ZAMAN OLUŞACAĞI,
B) YÜKSEK KOMİSERLER KURULUNUN KESİN NİTELİKTE OLAN KARARININ EKSİK
BİLGİ NEDENİYLE HATALI OLMASI HALİNDE İDARECE GERİ ALINABİLECEĞİ,
C) KAZANILAN İKRAMİYENİN, İŞLEMİN HATALI TESİS EDİLDİĞİ İLERİ SÜRÜLE-
REK GERİ ALINAMAYACAĞI HK.(*)<
1- At Yarışları Tüzüğünün 143.maddesinin son fıkrasında, at sahibinin
diğer atlarında doping olayının saptanması hali bir üst fıkrada yer
alan, bir atın ikinci defa dopingli olması hali gibi nitelendirilmek
suretiyle tekerrüre esas tutulmuştur. Bu durumda, daha önce bir atında
doping saptanan at sahibinin, sonradan başka atında, aynı halin saptan
ması durumu da tekerrür halini oluşturduğuna, tekerrür hali ikinci
atın dopingli çıkmasıyla tekemmül edeceğine göre tekerrür halini oluş-
turan iki at hakkında tekerrür hükmünün uygulanmasının uygun bulundu-
ğu,
2- İdarenin aynı maddi olaylar karşısında tesis edeceği işlemlerin de
aynı nitelikte olması gerekir. Asıl aksi hal, idarenin güvenliği ve
kararlılığı ilkesine aykırılık oluşturur ve keyfiliğe yolaçar. Ayrıca,
Tüzükte yaptırımı belirlenmiş bir fiile, eksik bilgi nedeniyle, belir-
lenenden başka bir yaptırım uygulanmışsa, bu işlemin iptalini de ge-
rekli kılacak nitelikte sakat olması sonucunu doğurur. Hukuka uygun
davranmak durumunda olan idare, hukuki noksanlığını ve sakatladığı iş-
lemini geri alabilir ve düzeltebilir. Bu bakımdan Tüzükte, dopingin
tekerrürünün yaptırımı süresiz yarışlara girmekten men olmasına kar-
şın, eksik bilgi nedeniyle tekerrürün saptanamaması dolayısıyla veri-
len 1 yıl süreyle yarışlara girmekten men cezası, mevzuata aykırı ola-
rak tesis edilmiş olmakla idarece geri alınabileceği
3- ......'ın yukarıda açıklanan nedenlerle, Yüksek Komiserler Kurulu
kararları hukuken ve fiilen varlıklarını koruduğuna göre, yarışlarda
kazanılan ikramiyelerin de geri alınamayacağı, kazanılmış hakların ko-
runması gerekeceği yolundaki ayrışık oylarına karşı, ancak hukuka uy-
gun işlemler nedeniyle elde edilmiş hakların korunması mümkündür. Un-
surları itibariyle mevzuata aykırı, sakat bir işlem nedeniyle kazanıl-
mış haktan bahsedilemiyeceği cihetle, böyle bir hakkın korunması da
söz konusu olamaz. Bu nedenle, idarenin işlemini düzeltmiş olması ha-
linde, eski ve sakat işleminden dolayı kazanılmış hak iddiasında bulu-
nulamayacağı mütalaa kılındı.
GENEL KURUL E:83/170, K:83/149
1- Dayandığı gerekçelerle, her iki at hakkında da tekerrür hükmünün
uygulanmasının uygun bulunduğu yolundaki Daire kararının onanmasına;
2- Bu konuda belirtilen Daire görüşünün dayandığı gerekçelerle onanma-
sına;
3- Hukuka uygun davranmak durumunda olan idare hukuki noksanlığını ve-
ya sakatlığını saptadığı idari işlemini her zaman düzeltebilir. Bu du-
rumda, eksik bilgi nedeniyle tekerrürün saptanmaması üzerine verilen
bir yıl süreyle yarışlara girmekten men cezası kaldırılarak süresiz
yarışlara katılmama cezası verilebilir ise de; bu ceza, ancak, eski
işlemin kaldırıldığı ve mevzuata uygun yeni işlemin tesis edildiği ta-
rihten itibaren hukuki sonuçlarını doğurabilir. İdare sakat işlemini
açık bir kanunsuzluk veya hileye dayalı olarak değil, kendi hatası so-
nucu tesis ettiğinden, bu safhada ancak bu hatalı işlemi ortadan kal-
dırabilir, yoksa işlemin daha evvel doğurduğu hukuki sonuçları ortadan
kaldıramaz. Bu nedenlerle yapıldığı anda hukuki geçerlilik taşıyan ya-
rışlarda kazanılan ikramiyenin, işlemin hatalı tesis edildiğinden ba-
hisle geri alınmasına olanak bulunmadığına 28.10.1983 gününde karar
verildi.

(DAN-DER, SAYI:54-55)

(BŞ/SE)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA