kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1985 1224 1984 1994 11/04/1985
 
HER YILIN KASIM AYINDA ZİRAİ İŞLETMENİN BAĞLI BULUNDUĞU KÖY VEYA MA-
HALLE MUHTARLIKLARINA VERİLECEK EKİM SAYIM BEYANININ TAKİP EDEN YIL
HASILATINDA DİKKATE ALINACAĞI HK.<
Uyuşmazlık, zirai kazanç mükellefi olan davacının beyan ettiği 1975
takvim yılı hasılatının 1975 yılı kasım ayında Vergi Usul Kanununun
243.maddesi uyarınca verdiği ekim sayım beyanında gösterilen ekim ala-
nı ve hasılat elde edilecek ağaç sayısı dikkate alındığında Gelir Ver-
gisi Kanununun 112.maddesinde yer alan asgari zirai kazanç ölçülerine
göre düşük bulunması sebebi ile inceleme elemanınca tespit edilen mat-
rah farkının takdir edilmemesi üzerine Vergi Dairesi Müdürlüğünce ya-
pılan itirazın kabul edilerek 44.850 liranın dönem matrahı olarak tak-
dir edilmesinden doğmuş bulunmaktadır.
Vergi Usul Kanununun 243.maddesinde, zirai işletmeleri Gelir Vergisi
Kanununun 12.maddesine göre hasılat bildirimine esas alınan ölçülerin
üstünde bulunan çiftçilerin zirai işletmelerinin bulundukları köy ve
mahallelerin muhtarlıklarına her yılın kasım ayında müracaat ederek
ekim ve sayımda bulunacakları hükme bağlanmış olup yine aynı maddenin
4. ve 6.bentlerinde, "Ekim geçeb yılın ekim ayı sonundan beyanın yapıl
dığı yılın kasım ayı başına kadar ekilen arazinin genişliği ve ekimin
nev'i" ile "Meyvacılıkta icabına göre, meyve verebilecek hale gelmiş
ağaç sayısı veya bunların dikili bulunduğu arazinin genişliğinin" be-
yan edilmesi gerektiği açıklanmış bulunmaktadır. Bu durumda olaydaki
gibi 1975 takvim yılı içinde verilen ekim sayım beyannamesindeki bil-
dirim 1975 takvim yılı içinde yapılan ekimlere ait olup bu ekimlerin
mahsulü 1976 yılında alınacağı cihetle elde edilecek hasılatında 1977
Mart ayında verilecek olan 1976 yılına ait beyannamede gösterileceği
tabii bulunmaktadır. Oysa dava konusu İtiraz Komisyonu kararının daya-
nağı bulunan vergi inceleme raporunda mükellefin 1975 takvim yılı ge-
lir vergisi beyannamesi ve eklerinde bildirdiği hasılat ve gelirin Ka-
sım ve Aralık 1975 tarihinde verilen ekim sayımı beyanında gösterilen
ziraat nevileri ile miktarlarına göre düşük olması sebebi ile asgari
zirai kazanç ölçüleri dikkate alınarak tarhiyat yapıldığı anlaşılmış-
tır.
Açıklanan sebeplerle İtiraz Komisyonu kararının bozulmasına ve tarhi-
yatın terkinine karar verildi.
(MS/EK)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA