kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1982 4104 1979 4605 07/12/1982
 
TAŞINMAZIN İMAR PLANINDA ÖNGÖRÜLEN AMACA (ORTAOKUL) TAHSİSİ MÜMKÜN OL-
MADIĞINA GÖRE BU ŞEKİLDE KALMASINI GEREKTİREN NEDENLER ORTADAN KALKTI-
ĞINDAN ARTIK BİR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ GEREKTİĞİ HK. <
Dava, taşınmazın ortaokul sahasından çıkartılarak konut sahasına alın-
ması yolundaki imar planı değişikliği önerisinin uygun görülmemesine
ilişkin İmar ve İskan Bakanlığı Planlama ve İmar Genel Müdürlüğünün iş
lemin davanın özeti bölümünde belirtilen nedenlerle iptali isteğiyle
açılmıştır.
İmar planları ülke, bölge ve kent verilerine göre, konut, çalışma ve
ulaşım gibi kentsel işlevler ile sosoyal ve kültürel gereksinimleri
var olan ya da uygulanabilecek olanaklar ölçüsünde en iyi biçimde yeri
ne getirmek ve belde halkına iyi yaşama düzeni ve koşulları sağlamak
amacıyla kentin gelişmesi de gözönüne alınarak hazırlanır ve ancak ko-
şulların zorunlu kıldığı biçimde ve zamanda Yasalarda öngörülen yöntem
lere uygun olarak değiştirilebilir.
Olayda ise 1965 yılında onaylanan planda ortaokul sahasında kalan dava
cıya ait taşınmazın bu amaca tahsisi için kamulaştırılması cihetine gi
dilmeyeceği, hazine malı veya daha ucuz arsalar bulunarak okul yapımı
için teklif edilmesi ve dava konusu taşınmazın serbest bırakılması ci-
hetine gidilmesi yolundaki Milli Eğitim Bakanlığı yazısı ile aynı ma-
hallede söz konusu taşınmaza 300-400 metre mesafede bir ortaokul ile
bir lisenin bulunduğu, üçüncü bir okula gerek duyulmadığı yolundaki
İçel Valiliği yazılarından da anlaşıldığı gibi gittikçe artan arsa fi-
atları nedeniyle 12.800 m2 yüzölçümündeki dava konusu taşınmazın 1965
yılından bu yana kamulaştırılmadığı ve kamulaştırılmasından da vazgeçi
lerek serbest bırakılmasının ilgili Bakanlık ve Valilikçe benimsendiği
bu hususun belediyeye bildirildiği, belediye meclisinin kararıyla da
söz konusu parselle ilgili plan değişikliği önerisinin kabul edildiği
ancak İmar ve İskan Bakanlığının iptali istenilen işlemiyle bu değişik
lik önerisinin reddedildiği anlaşılmaktadır.
Bu durumda, taşınmazın planda öngörülen amaca tahsisi mümkün olmadığı-
na göre bu şekilde kalmasını gerektiren nedenler ortadan kalktığından
artık bir plan değişikliği gerektiği sonucuna varılmıştır.
Açıklanan nedenlerle dava konusu işlemin iptaline karar verildi.
AZLIK OYU: İmar planları uzun vadeli olarak tasarlandığından mevcut
okulların bu gün için yeterli olması ve kamulaştırma ödeneğinin bulun-
mamasının ilerde bu okul sahasına ihtiyaç duyulmayacağı anlamına gelme
yeceği, tesis edilen işlemde imar mevzuatına aykırılık bulunmadığı, da
vanın reddi gerektiği oyu ile karara karşıyım.
RD/YÖ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA