kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONUNCU DAİRE 1985 531 1984 2326 14/03/1985
 
1- FUTBOL MÜSABAKASINDA HAKEM TARAFINDAN ULUSLARARASI OYUN KURALLARI
GEREĞİ BİR FUTBOLCUYA SARI KART GÖSTERİLMESİNİN, AYNI ANDA TEBLİĞ EDİ-
LİP UYGULANAN İŞLEM NİTELİĞİ TAŞIDIĞI;
2- DAHA ÖNCEKİ İKİ MAÇTA ÜST ÜSTE SARI KART GÖREN FUTBOLCUSUNU OYNAT-
TIĞI SAPTANAN FUTBOL TAKIMININ, YAPTIĞI MÜSABAKADA, HERHANGİ BİR TEB-
LİGAT KOŞULU ARANMADAN, İLGİLİ YÖNETMELİK HÜKMÜNE GÖRE HÜKMEN YENİK
SAYILACAĞI HK.<
Davacı kulüp futbol takımı, galip geldiği futbol müsabakasında, önceki
iki müsabakada üst üste sarı kart gören bir futbolcuyu oynattığı gerek
çesiyle, Futbol Müsabaka Yönetmeliğinin 29.maddesi hükmü uygulanarak,
Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunca, hükmen yenik sayılmıştır. Futbol
Federasyonu Yönetim Kurulunun bu işleminin, açılan dava sonunda, İdare
Mahkemesince, mevzuata aykırı bulunup iptali üzerine, davalı Beden Ter
biyesi Genel Müdürlüğü, davacı Kulübün futbol takımının hükmen yenik
sayılmasında isabetsizlik bulunmadığı iddiasıyla, İdare Mahkemesi kara
rının temyizen incelenip bozulmasını istemektedir.
Futbol Müsabaka Yönetmeliğinin 29.maddesinde, aynı kategorideki maçta
üst üste sarı kart gören futbolcusunu, daha sonraki maçta oynatan fut-
bol takımının hükmen yenik sayılacağı hükme bağlanmış; maddenin son
bendinde de hükmen yenik sayılmayı gerektiren halleri bilmemenin teşek
kül için mazeret sayılamayacağı belirtilmiştir.
Saha Komiserleri-Seçim-Görevlendirme Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Devamlı Talimatının 22.maddesinde ise, Saha Komiserleri, "Kulüplerle
mutabakat sağlamak ve kulüplerin ileride mağdur olmalarını önlemek ba-
kımından maçlarda sarı kart takip formlarını ilgili kulüp yöneticileri
ne vermek, almadıkları veya ilgilenmedikleri takdirde gerekli zabtı tu
tarak raporu ile birlikte göndermek mecburiyetindedirler." hükmü geti-
rilmiştir.
İdare Mahkemesi, mevzuata göre, üst üste sarı kart görmüş bir futbolcu
nun bir sonraki maçta oynatılmış olmasının, futbol takımının hükmen
yenik sayılması için yeterli olmadığı, futbolcunun üst üste sarı kart
gördüğünün, saha komiserince, sarı kart takip formu verilmek suretiy-
le kulüp yöneticilerine bildirilmesi gerektiği, bu şekilde bir bildi-
rimin yapıldığı yolunda saha komiseri raporunda bir kayıt bulunmadığın
dan, üst üste sarı kart gören futbolcuyu oynatması nedeniyle davacı
kulübün hükmen yenik sayılmayacağı sonucuna vararak, dava konusu hük-
men yenik sayma işlemini iptal etmiştir.
Fakat futbol müsabakasında hakem tarafından uluslararası oyun kuralla-
rı gereği bir futbolcuya sarı kart gösterilmesi, aynı anda tebliğ edi-
lip uygulanan işlem niteliğinde bulunmaktadır. İlgili yönetmelik hü-
kümlerinde, futbolcuya sarı kart gösterilmesine ilişkin işlemin, ayrı-
ca ilgili kulübe tebliğ edileceği şeklinde bir düzenleme yapılmamış-
tır. Aksine Futbol Müsabaka Yönetmeliğinin 29.maddesinde, teşekküllere
futbolcularının durumlarını titizlikle takip etme yükümlülüğü getiril-
miş, maddede belirtilen hükmen yenik sayılma hallerini bilmemenin te-
şekküller için mazeret sayılmayacağı belirtilmiştir.
Yukarıda anılan Talimatla saha komiserlerine, kulüplerin ileride mağ-
dur olmalarını önlemek amacıyla, maçlarda sarı kart takip formunu ku-
lüp yöneticilerine vermek zorunluluğu getirilmişse de, saha komiserle-
rini sorumlu duruma getiren bu düzenlemenin, kulüpleri sorumluluktan
kurtarmayacağı, futbol müsabaka yönetmeliğinde yer alan müeyyidelerin
uygulanmasını engellemeyeceği açık bulunmaktadır.
Bu itibarla, davacı kulübün daha önceki iki maçta üst üste sarı kart
gören futbolcusunu oynattığı tartışmasız olduğundan, Futbol Federasyo-
nu Yönetim Kurulunca, Futbol Müsabaka Yönetmeliğinin 29.maddesi uygu-
lanıp, davacı kulübün hükmen yenik sayılmasında mevzuata aykırılık bu-
lunmamakta; davacı kulübün hükmen yenik sayılmasına ilişkin işlemi ip-
tal eden İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemektedir.
Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüne, İdare
Mahkemesi kararının bozulmasına işin esasına inilerek mevzuata uygun
bulunan dava konusu işleme yönelik yasal dayanaktan yoksun davanın
reddine karar verildi.
(MS/MÜ)


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA