kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 1999 2426 1998 2921 09/06/1999
 
İFLASINA KARAR VERİLEN ŞİRKETİN TİCARET SİCİLİNDEN KAYDININ SİLİNMESİ
NEDENİYLE MÜKELLEFİYETİ DEVAM EDECEĞİNDEN BEYANNAME VERMEK ZORUNDA OL-
DUĞUNDAN BAHİSLE KESİLEN USULSÜZLÜK CEZASINDA İSABET BULUNMADIĞI HK.<
Davacı şirketin iflasına karar verildiği tarihten sonra katma değer
vergisi beyannamelerini vermediği ileri sürülerek 1997 yılı Ocak ila
Temmuz dönemleri için kesilen usulsüzlük cezasının kaldırılması iste-
miyle açılan davayı; dosyada mevcut belgelerin değerlendirilmesi sonu-
cu, yükümlü kollektif şirketin 20.9.1996 tarihinde iflasına karar ve-
rildiği, bu tarihten itibaren ticari faaliyetinin bulunmadığı, yükümlü
şirketin herhangi bir malvarlığının olmayıp, bankalarda hesaplarının
bulunmadığı, bu durumda uyuşmazlık konusu dönemde şirketin herhangi
bir teslim ve hizmet ifasının, diğer bir deyişle katma değer vergisini
doğuracak bir faaliyetinin bulunmadığının açık olduğu, bu durumda kat-
ma değer vergisi beyannamesi vermeyi gerektirecek bir durum bulunmadı-
ğından kesilen cezada yasal isabet bulunmadığı kaldıki, 3065 sayılı
Kanunun 40/3. maddesinde yer alan hükmün, ticari faaliyetini sürdüren
ancak bazı dönemlerde katma değer vergisine tabi bir teslim ve hizmet
ifası bulunmayan mükellefleri kapsadığı, diğer taraftan 193 sayılı Ka-
nunun 85/3. maddesinde yer alan hükmün bir benzerinin 3065 sayılı Kat-
ma Değer Vergisi Kanununda yer almadığı gerekçesiyle kabul ederek ke-
silen usulsüzlük cezasını kaldıran ... Vergi Mahkemesinin ... tarih ve
... sayılı kararının; 213 sayılı Kanunun 162. maddesi hükmü karşısında
mükellefiyeti devam eden şirketin katma değer vergisi beyannamesi ver-
mek zorunda olduğu ve beyanname verilmemesi nedeniyle kesilen usulsüz-
lük cezasının onanması gerektiği ileri sürülerek bozulması istemidir.
Uyuşmazlık, yükümlü şirketin, iflas kapanmadığı halde katma de-
ğer vergisi beyannamelerini vermediği nedeniyle kesilen usulsüzlük ce-
zasını kaldıran vergi mahkemesi kararının bozulması istemine ilişkin-
dir.
213 sayılı Kanunun 162. maddesinde Tasfiye ve İflas hallerinde
mükellefiyetin vergi ile ilgili muamelelerin tamamen sona ermesine ka-
dar devam edeceği, bu hallerde tasfiye memurları veya iflas dairesinin
tasfiye ve iflas kararları ile tasfiyenin veya iflasın kapandığını
vergi dairesine ayrı ayrı bildirmeye mecbur oldukları belirtilmiş,
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 40/3. maddesinde ise herhan-
gi bir vergilendirme döneminde vergiye tabi işlemleri bulunmayan mü-
kelleflerin beyanname vermek mecburiyetinde oldukları hükme bağlanmış-
tır.
Bu hükümler karşısında iflasına karar verilen şirketin ticari
faaliyeti bulunmasa dahi ticaret sicilinden kaydı silinmediği sürece
mükellefiyeti devam edeceğinden katma değer vergisi beyannamesi verme-
si gerekmektedir.
Bu durumda katma değer vergisi beyannamelerini vermeyen şirket
adına kesilen cezada yasal isabetsizlik bulunmadığından cezaların o-
nanması gerekirken, terkini yönündeki mahkeme kararı yerinde görülme-
miştir.
Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin kabulü ile ... Vergi Mah-
kemesinin ... tarih ve ... sayılı kararının bozulmasına karar verildi.
YÖ/ES
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA