kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
YEDİNCİ DAİRE 1994 5195 1992 7910 27/10/1994
 
DAMGA VERGİSİ MATRAHINA KATMA DEĞER VERGİSİNİN DAHİL EDİLMEMESİ GEREK-
TİĞİ HK.<
Yükümlü kurum tarafından yüklenilen Dicle Barajı ve Hidroelektrik Te-
sisleri inşaatı işine ilişkin geçici hakedişlerde iş bedeline katma
değer vergisinin de katılması nedeniyle fazladan tahsil edilen damga
vergisinin iadesi istemiyle açılan davayı; 488 sayılı Damga Vergisi
Kanununun 1.maddesi ve 10.maddesinden bahisle, her ne kadar geçici hak
edişlerden nispi damga vergisi kesilirken iş bedeline katma değer ver-
gisi de dahil edilerek matrah saptanmış ise de, damga vergisinin mat-
rahı hakedişin ihtiva ettiği değer olduğundan, bu değerin gelir nite-
liğinde olmayan katma değer vergisi ile birliktemütalaa edilmesinde
isabet bulunmadığı, aksi halde katma değer vergisi üzerinden damga
vergisi alınmasına neden olunacağı gerekçesiyle terkin eden Ankara
2.Vergi Mahkemesinin 7.5.1991 gün ve 1992/476 sayılı kararının bozul-
ması istenilmektedir.
Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, mahkeme kararının bozulma-
sını sağlayacak durumda bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile
mahkeme kararının onanmasına karar verildi.
AYRIŞIK OY:
Uyuşmazlık, yükümlü kurum tarafından yüklenilen baraj inşaatı işine
ilişkin geçici hakedişler üzerinden hesaplanan nispi damga vergisi
matrahına, ihale makamı tarafından yükümlüye ödenecek katma değer ver-
gisinin de dahil edilip edilemeyeceğine ilişkin bulunmaktadır.
Her ne kadar katma değer vergisi üzerinden salınan damga vergisi mah-
kemece, vergiden vergi alınması sonucunu doğuracağı gerekçesiyle ter-
kin edilmiş ise de, ücretler nedeniyle damga vergisi hesaplanmasında
matrahın gelirin brüt miktarı olması keza vergi oranı çok daha yüksek
olan katma değer vergisinde ödenen tüm vergi ve resimlerin de matraha
dahil olması karşısında bu görüşe katılmak mümkün değildir.
Diğer taraftan, Damga Vergisi Kanununun 10.maddesinde, belli para te-
riminin kağıtların ihtiva ettiği parayı ifade edeceği belirtilmiş ol-
duğundan, düzenlenen sözleşmelerde, katma değer vergisinin ödeneceğine
veya verileceğine dair bir hükmün yer alması durumunda bu sözleşmenin
katma değer vergisi tutarını da ihtiva ettiğinin kabulü gerekir.
Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin kabulü ve vergi mahkemesi kara-
rının bozulması gerekeceği oyu ile karara katılmıyoruz.

(MT/NÇ)

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA