kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1982 1865 1986 4645 11/06/1982
 
YAŞ HADDİ UYGULANMAK SURETİYLE EMEKLİYE SEVKİ KONUSUNDA KURUMLARA TANI
NAN TAKDİR YETKİSİNİN KULLANILMASININ KAMU HİZMETİNİN YÜRÜTÜLMESİNİ EN
GELLEYEN HAKLI BİR SEBEBİN VARLIĞI İLE SINIRLI BULUNDUĞU HK.<
Şeker fabrikasında içhizmetler şefi olarak görev yapan Davacı, 60 yaşı
nı doldurduğu gerekçesiyle 5434 sayılı Kanunun 40.maddesine göre resen
emekliye sevkine ilişkin davalı İdare işleminin iptalini istemektedir.
5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanununun 40.maddesinin 1.fıkrasında;
iştirakçilerin vazifeleriyle ilgilerinin kesilmesini gerektiren yaş
haddinin 65 yaşını doldurdukları tarih olduğu hükme bağlanmış ve 13.
maddede yazılı olanlar dışında, hizmet müddetleri ne olursa olsun (60)
yaşını dolduranlar hakkında da kurumlarca yaş haddi uygulanabileceği
belirtilmiştir.
Bu madde ile 60 yaşını dolduran iştirakçilerin hizmet müddetleri ne o-
lursa olsun yaş haddi uygulanmak suretiyle emekliye sevkleri konusunda
kurumlara takdir yetkisi tanınmış ise de; kurumların haiz olduğu bu
yetkinin hukuka uygun olarak kullanılıp kullanılmadığının denetimi de
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 2.maddesi hükmü gereğidir.
Davada, davalı İdare Davacının 60 yaşını doldurması üzerine emekliye
sevkini haklı kılacak herhangi bir sebep gösteremediği gibi, İdareleri
nin her yıl temmuz ayında 60 yaşını dolduran mensupların sözkonusu mad
deye göre re'sen emekliye sevki konusunda mutad uygulamaları olduğunu
belirtmek suretiyle Davacı salt 60 yaşını doldurduğu gerekçesiyle emek
liye sevk ettiğini ortaya koymuş bulunmaktadır.
Oysa, salt 60 yaşını doldurmuş bulunması, iştirakçinin sözüedilen Ka-
nun hükmüne göre emekliye sevki için yeterli olmayıp ayrıca, fiziki
güç ve sağlık durumunun elverişsiz olması gibi kamu hizmetinin yürütü-
münü aksatacak bir özürünün de bulunması gereklidir.
Açıklanan bu durum karşısında yukarda belirtilen şekilde herhangi bir
sebebe dayanmadan tesis edilen dava konusu re'sen emekliye sevk işlemi
nin sebep yönünden hukuka aykırılığı sebebiyle iptaline karar verildi.
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA