kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
SEKİZİNCİ DAİRE 1996 327 1994 5674 12/02/1996
 
ÖSYS'YE YERİNE BAŞKASINI SOKARAK KAYIT YAPTIRDIĞI BELİRLENDİĞİ İÇİN
KAYDI SİLİNEN DAVACININ EVRAKLARI ÜZERİNDE MAHKEMECE YAPTIRILAN BİLİR-
KİŞİ İNCELEMESİDE AKSİ GÖRÜŞ BELİRTİLDİĞİNDEN, FARKLI İKİ BİLİRKİŞİ
RAPORUNDAN BİRİNE İTİBAR EDEREK KARAR VERİLMESİNDE HUKUKA UYARLIK BU-
LUNMADIĞI, MAHKEMECE ADLİ TIP KURUMUNDA YENİDEN BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ
YAPTIRILMASI GEREKTİĞİ HK.<
İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesinden mezun olup, aynı Üniversite-
nin Hukuk Fakültesinde öğrenci olan davacının, Atatürk İlkeleri ve İn-
kilap Tarihi dersini Orman Fakültesinde okuması nedeniyle bu dersten
muaf tutulmasına ilişkin isteminin reddine ve anılan dersten sadece 4.
sınıfta muaf tutulmasına ilişkin İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dekanlığının ... gün ve ... sayılı işleminin iptali istemiyle açılan
davada; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans öğretim ve Sınav
Yönetmeliğine ekli listede Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi dersinin
dört yıl alınacağının belirtilmesine karşın, 3747 sayılı Yasanın 1.
maddesi ile 2547 sayılı Yasanın 5. maddesinin (1) bendi değiştirilerek
Yükseköğretim Kurumlarında Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi dersinin
zorunlu derslerden olduğu belirtildikten sonra en az iki yarıyıl ola-
rak proğramlanacağı ve uygulanacağının hükme bağlandığı, öte yandan
1.9.1992 gün ve 3332 sayılı davalı idare yazısından, bu dersin 3. ve
4. sınıflardan kaldırılmasını öngören kuralın yasanın yürürlük tarihi
olan 9.6.1991 tarihinden sonrasına ilişkin olduğu belirtildikten sonra
ekinde gönderilen belgelerden sadece 1. ve 2. sınıflarda okutulmasının
proğramlandığının anlaşıldığı, davacının söz konusu dersi Orman Fakül-
tesinin son sınıfında okuduğu ve Hukuk Fakültesine kaydını yaptırdık-
tan sonra da birinci sınıfta aynı dersi aldığı, bu durum karşısında
3747 sayılı Yasanın 1. maddesi ile getirilen değişikliğe paralel ola-
rak Hukuk Fakültesinde 1. ve 2. sınıflarda okutulmasına karar verilen
dersin, davacı tarafından bir yıl aynı Fakültenin 1. sınıfında, bir
yılınında Orman Fakültesi son sınıfında olmak üzere alındığının sabit
olduğu, 21.6.1991 tarihli başvuru üzerine değişen yönetmelikle getiri-
len önceki hukuki durumun uygulanması gerekirken yasa değişikliğinden
önceki Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararın uygulanmasına iliş-
kin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemi
iptal eden İstanbul 1. İdare Mahkemesinin 27.4.1994 gün ve 814 sayılı
kararının, davacının anılan dersi daha önce Türk Devrim Tarihi şeklin-
de okuduğu, yeni programdaki Atatürk İlkeleri ve İnkilap tarihi dersi-
nin dört ders yılı okutulmasına karşılık sadece bir yıl son sınıfta o-
kutulduğu için eşdeğer sayılmadığı ve sadece 4. sınıfta muaf tutuldu-
ğu, işlemin mevzuata uygun olduğu öne sürülerek 2577 sayılı Yasanın
49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istemidir.
İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz
yolu ile incelenip bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü
Yasasının 49.maddesinin 1.fıkrasında yazılı nedenlerin bulunmasına
bağlıdır.
İdare Mahkemesince verilen kararın dayandığı gerekçe Usul ve
Yasaya uygun olup, bozulmasını gerektiren bir neden bulunmadığından,
temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına karar verildi.
(MT/ES)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA