kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONUNCU DAİRE 1997 369 1995 7368 18/02/1997
 
1239 SAYILI YASA KAPSAMINDA DUL VE YETİM AYLIĞI BAĞLANABİLMESİ İÇİN
BAŞVURU SÜRESİ ÖNGÖRÜLMEDİĞİ VE BAŞKASININ YARDIMI OLMAKSIZIN HAYATLA-
RINI DEVAM ETTİREMEYECEK DERECEDE MALÜLİYET KOŞULUNUN, ÇALIŞARAK HAYA-
TINI KAZANAMAYACAK ÖLÇÜDE MALÜLİYET ŞEKLİNDE ANLAŞILMASI GEREKTİĞİ
HK.<
Davacının eşinden dolayı aylık bağlanması yolundaki başvurusunun red-
dine ilişkin işlemi, açılan dava sonucunda iptal eden Ankara 6. İdare
Mahkemesinin 29.6.1995 tarih ve 1995/1114 sayılı kararının; davalı ta-
rafından, temyizen incelenip bozulması istenilmektedir.
Dava; ... Ortaokulunda hizmetli olarak çalışmaktayken ... tari-
hinde adi malül olarak emekliye sevkedilen ve 6 yıl 8 aylık hizmet sü-
resi 6741 sayılı Yasa uyarınca 15 yıl itibar edilmek suretiyle
1.10.1975 tarihinden itibaren aylık bağlanan eşinin ... tarihin-
de vefatı üzerine, davacının dul aylığı bağlanması yolundaki ... ta-
rihli başvurusunun reddine ilişkin ... tarih ve ... sayılı işlemin ip-
tali istemiyle açılmıştır.
Ankara 6. İdare Mahkemesi; davalının süre aşımı itirazını ye-
rinde görmemiş ve yaptığı esas incelemesi sonucu; 1239 sayılı Yasanın
Ek 1. maddesiyle 5434 sayılı Yasaya eklenen madde uyarınca, fiili hiz-
met süresi 5 yılı doldurduktan sonra vefat eden iştirakçilerin ölüm
tarihinde başkalarının yardımı olmaksızın hayatlarını devam ettireme-
yecek derecede malül ve muhtaç bulunan dul eşleri ve çocuklarına yazı
ile Sandığa müracaatlarını takip eden aybaşından itibaren 15 yıl hiz-
met süresi üzerinden aylık bağlanması gerektiği, davalı idarenin 13.5.
1993 tarihli işlemle istemesi üzerine davacı tarafından sunulan sağlık
kurulu raporunda, davacının başkalarının güç ve yardımı olmaksızın ha-
yatını devam ettiremeyeceğinin belirtildiği, davalı idare sağlık kuru-
lun davacının durumunun 1239 sayılı Yasanın Ek 1. maddesi kapsamında
olmadığına ilişkin kararında ise hiçbir gerekçe yer almadığı, bu du-
rumda hiçbir neden gösterilmeksizin davacının aylık bağlanması talebi-
nin reddinde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçeleriyle; dava konusu
işlemi iptal etmiştir.
Davalı; iptal kararındaki gerekçe üzerine bu defa Emekli Sandı-
ğı Sağlık Kurulundan gerekçeli görüş sorulduğu ve alınan cevabi yazı-
da; İzmir Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu raporunda davacı hakkındaki
tanı ile ulaşılan kararın uyumlu olmadığı, tansiyon ve kroner yetmez-
lik tanısı konulan davacının yemeğini kendisi yiyebileceği, tuvalete
gidebileceği, uykusunu uyuyabileceği, bu fizyolojik ihtiyaçlarını kar-
şılarken başkasının yardımına muhtaç olmayacağı ve 1239 sayılı Yasanın
Ek 1. madde hükmünün bu şekilde yorumlanması gerektiğinin bildirildi-
ği; dolayısıyla dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu; diğer taraf-
tan, davacının başvurusunun 10.8.1993 tarihli işlemle reddedilerek iş-
lemin tebliğ edildiği ve davacının bu işlemden en geç ilgi göstererek
yeniden başvurduğu 18.8.1993 tarihinde haberdar olduğu, bu tarihten i-
tibaren süresi içinde açılmayan davanın öncelikle süre aşımı yönünden
reddi gerekeceği savlarıyla; anılan mahkeme kararının temyizen incele-
nip bozulmasını istemektedir.
5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu'na 1239 sayılı Yasanın 1.
maddesiyle eklenen Ek 1. maddede; "fiili hizmet süresi 5 yılı doldur-
duktan sonra vefat eden iştirakçilerin, ölüm tarihinde, başkasının
yardımı olmaksızın hayatlarını devam ettiremeyecek derecede malül ve
muhtaç bulunan dul eşleri ile çocuklarına, yazı ile sandığa müraacat-
larını takibeden ay başından itibaren 15 yıl hizmet süresi üzerinden
68 nci maddedeki esaslara göre dul ve yetim aylığı bağlanır." hükmü
yer almıştır.
Aktarılan hüküm kapsamında dul ve yetim aylığı bağlanması için
belli bir başvuru süresi ögngörülmediğinden ve davacının ... tarihli
dilekçesiyle yaptığı başvurunun ... tarihli işlemle reddi üzerine, bu
işlemin iptali istemiyle süresi içinde dava açıldığından; davada süre
aşımı bulunmamaktadır.
Diğer taraftan, yasada aylık bağlanabilmesi için öngörülen
"başkasının yardımı olmaksızın hayatlarını devam ettirmeyecek derecede
malül" olma koşulunun, davalı idarenin ileri sürdüğü gibi temel fizyo-
lojik ihtiyaçlarını gideremeyecek derecede değil, çalışarak hayatını
kazanamayacak ölçüde malüliyet şeklinde yorumlanması gerekmektedir.
Bu durumda, İzmir Devlet Hastanesinin ... tarih ve ... sayılı
Sağlık Kurulu Raporuyla, başkalarının güç ve yardımı olmaksızın haya-
tını devam ettiremeyeceği saptanan davacıya, eşinden dolayı dul aylığı
bağlanmaması işlemi hukuka aykırı olup; iptali yolunda verilen mahkeme
kararı sonucu itibariyle yerinde bulunmaktadır.
Açıklanan nedenlerle davalının temyiz isteminin reddine, ... İ-
dare Mahkemesinin ... sayılı kararının yukarıdaki gerekçelerle onanma-
sına karar verildi. (MT/ES)


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA