kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
YEDİNCİ DAİRE 1998 680 1997 3991 25/02/1998
 
GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE PETROL RAFİNERİLERİNİN GÜMRÜK HATTI DIŞINDA SA-
YILDIĞI, BU TESİSLERDE İŞLENEN HAM PETROLÜN KATİ İTHALİNİN YAPILMADI-
ĞI, BU İTİBARLA G.K.UYARINCA SERBEST DOLAŞIMDA SAYILAMAYACAĞI; HAM
PETROLÜN TASFİYESİNDEN ELDE EDİLEN ÜRÜNLERİN KAT'İ İTHALİNDE OGT. ÖN-
GÖRÜLEN ORANLARIN UYGULANMASINDA İSABETSİZLİK BULUNMADIĞI HK.<
... Akaryakıt Gümrük Müdürlüğünde tescilli ... gün ve ... sayılı güm-
rük giriş beyannamesi kapsamında ithal edilen petrol ürünü nedeniyle
tahakkuk ettirilen gümrük vergi ve resimlerine vaki itarızın reddine
ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davayı; 6326 sayılı Petrol Ka-
nununun 112'nci maddesinin 2'nci ve 5'inci fıkraları açıklandıktan
sonra, TÜPRAŞ tarafından üçüncü ülkelerden gümrük vergi ve resimlerin-
den muaf olarak ithal olunan ham petrolden elde edilen ürünlerin yurt
içi satış ve devri işleminin, 6326 sayılı Petrol Kanununun 112'nci
maddesinin 5'inci fıkrası hükmü uyarınca vergiye tabi olacağının açık
olduğu, Türkiye'nin gümrük birliğine dahil ülke olması nedeniyle AB ve
EFTA ülkelerinden yapılacak gümrüksüz ithalatlarla rekabet edemeyeceği
sebep gösterilerek, TÜPRAŞ'tan satın alınarak ithali yapılan petrol ü-
rünü yağların gümrük vergisi ile katma değer vergisinden muaf tutulma-
sı gerekeceği yolundaki iddianın, 6326 sayılı Kanunun 112'nci maddesi-
nin 2'nci ve 5'inci maddelerinin halen yürürlükte olması nedeniyle ka-
bul edilemeyeceği gerekçesiyle reddeden ... Vergi Mahkemesinin ...
günlü; 1997/933 sayılı kararının; Gümrük Kanununun 67'nci ve Gümrük
Yönetmeliğinin 261'inci maddelerinde, bir malın menşeinin belirlen-
mesine ilişkin kriterlerin sayıldığı, buna göre, petrolün rafine edil-
mesinin, söz konusu maddelerde sayılan koşulları taşıdığı, dolayısıy-
la, ithal olunan üçüncü ülke menşeli petrolün işlenmesi sonucu elde
edilen petrol ürünlerinin Türkiye menşeli sayılması gerektiği, bu du-
rumda ise, serbest dolaşımda bulunan bir mal haline geldiği, serbest
dolaşımda bulunan malların, gümrük birliğine dahil AB ve EFTA ülkele-
rinden ithalatının gümrük vergi ve resimlerine tabi olmadığı, kendile-
ri tarafından yapılan araştırma sonucunda, AB ve EFTA ülkelerinde de
uygulamanın bu yönde olduğunun saptandığı, bu hususun, Hazine ve Dış
Ticaret Müsteşarlığı aracılığıyla yapılacak araştırma ile teyit edi-
lebileceği ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
Söz konusu tahakkuka vaki itirazın idarece reddi üzerine, bu
ret işleminin iptali istemiyle açılan davaya ilişkin dilekçede, itha-
latın, Petrol Kanununun 112'nci maddesinin 5'inci fıkrası uyarınca ya-
pıldığı; fıkra hükmünde, ithal olunan petrolden imal edilen ürünlerin
doğrudan doğruya veya petrol ameliyatı sayılmayan bir faaliyet yolu i-
le, Türkiye dahilinde kullanılmak veya satılmak üzere devredilmesi ha-
linde, devir tarihinde yürürlükte bulunan Gümrük Kanunu ve Gümrük Ta-
rife Cetvellerindeki hüküm ve şartlar dahilinde gümrük ve diğer ithal
vergi ve resimlerine tabi tutulacağının belirtildiği; Türkiye'nin,
1.1.1996 tarihinden itibaren AT ve EFTA ülkeleri ile gümrük birliğine
girmesi üzerine, gümrük giriş tarife cetvellerinin, ortak gümrük
tarifelerine göre yeniden düzenlendiği, buna göre, petrol ürünlerinin
AT ve EFTA ülkelerinden ithalinin vergiden muaf olduğu, üçüncü ülke-
lerden ithali halinde ise, %4,6 ila %6,1 oranlarında vergiye tabi tu-
tulacağı; olayda da, gümrük birliğine dahil olan Türkiye'de üretilen
söz konusu malların ithali sırasında gümrük vergi ve resimlerinin a-
ranmaması gerekirken, Petrol Kanununun 112'nci maddesinin 5'inci fık-
rasına dayanılarak uyuşmazlık konusu tahakkukun yapıldığı; ancak, Tür-
kiye rafinelerinde üretilen petrol ürünlerine ATR-1 (Dolaşım belgesi)
verilerek, söz konusu ürünlerin AT ve EFTA ülkelerinde serbest dolaşı-
ma girdiği ve gümrük vergi ve resimlerine tabi olmaksızın anılan ül-
kelere ithalatının yapılabildiği, aynı ürünlerin Türkiye'ye gümrük
vergi ve resimleri tahsil edilerek ithalinin çelişki ve haksız rekabet
yarattığı ileri sürülmüş; temyiz dilekçesinde de, dava dilekçesindeki
iddialara ek olarak, Gümrük Kanununun 67'nci ve Gümrük Yönetmeliğinin
261'inci maddelerinde, bir eşyanın başka bir memlekette gördüğü deği-
şiklik nedeniyle, o memleket menşeli sayılabilmesi için; kıymetinin
1/3 oranında artması, tarife pozisyonunun değişmesi, esaslı sayılabi-
lecek bir işçiliğe ve işlemlere tabi tutulması, olmak üzere üç koşulun
sayıldığı; petrolün rafine edilmesi işleminin, sayılan üç koşulu da
taşıdığı, dolayısıyla, Türkiye'ye ithal edilen ham petrolün işlenmesi
sonucu elde edilen ürünlerin Türkiye menşeli olduğunun kabulü gerekti-
ği, bu halde ise serbest dolaşıma tabi bir mal haline gelmesi nedeniy-
le, Gümrük Giriş Tarife Cetvellerinde, AT ve EFTA ülkelerinden ithal
edilen eşyalara uygulanan muafiyetin bu ithalata da uygulanması icap
ettiği, zira, AT ve EFTA ülkelerinde de uygulamanın bu yönde olduğu
yolunda iddialara yer verilmiştir.
Bu duruma göre, vergisi uyuşmazlığa konu (petrol ürünü) eşyanın
tabi olacağı ithalat rejimi ile gümrük mevzuatı karşısındaki konumunun
ve menşeinin belirlenmesi uyuşmazlığın çözümü bakımından önem taşımak-
tadır.
Petrol ithalatı, 16.3.1954 gün ve 8659 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanarak yürürlüğe giren 6326 sayılı Petrol Kanunu hükümlerine gö-
re yapılmaktadır. Anılan kanunun 112'nci maddesinin 1702 sayılı Kanun-
la değişik 2'nci fıkrasında; "Petrol hakkı sahibi; hakkı yürürlükte
bulunduğu müddetçe kendi petrol ameliyesi için lüzumlu olan ve yerli
kaynaklardan temini mümkün bulunmayan ham petrolü piyasa fiyatı üze-
rinden gümrük ve diğer ithal vergi ve resimlerinden muaf olarak ithal
edebilir.
Bakanlar Kurulu ithal edilen ham petrolün piyasa fiyatını ser-
best rekabet emsal fiyatlarını gözönünde bulundurarak tespite yetkili-
dir.", 6987 sayılı Kanunla değişik 5'inci fıkrasında ise; "2'nci fıkra
mucibince ithal olunan petrolden imal edilen petrol mahsulleri, doğ-
rudan doğruya veya petrol ameliyatı sayılmayan bir faaliyet yoluyla,
Türkiye dahilinde kullanılmak veya satılmak üzere devredildiği takdir-
de devir tarihinde yürürlükte bulunan Gümrük Kanunu ve tarife cetvel-
lerindeki hüküm ve şartlar dahilinde gümrük ve diğer ithal vergi ve
resimlerine tabi tutulur." hükümleri yer almıştır.
Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Ekonomik Topluluğu (AT) arasında
bir ortaklık kurulmasına ilişkin 12 Eylül 1963 tarihli Ankara Anlaşma-
sının 2'nci maddesinde; "1. Anlaşmanın amacı, Türkiye ekonomisinin
hızlandırılmış kalkınmasını ve Türk halkının çalıştırılma seviyesinin
ve yaşama şartlarının yükseltilmesini sağlama gereğini tümü ile göz ö-
nünde bulundurarak, taraflar arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri
aralıksız ve dengeli olarak güçlendirmeyi teşvik etmektir.
2. Yukarıdaki fıkrada belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi
için 3, 4 ve 5'inci maddelerde gösterilen şartlara ve usullere göre
bir gümrük birliğinin gittikçe gelişen şekilde kurulması öngörülmüş-
tür.
3. Ortaklığın: a) bir hazırlık dönemi, b) bir geçiş dönemi, c)
bir son dönemi vardır.", 4'üncü maddesinde; "1.Geçiş döneminde Akit
Taraflar, karşılıklı ve dengeli yükümler esası üzerinden:
-Türkiye ile Topluluk arasında bir gümrük birliğinin gittikçe
gelişen şekilde yerleşmesini,
-Ortaklığın iyi işlemesini sağlamak için Türkiye'nin ekonomik
politikalarının Topluluğunkilere yaklaştırılmasını, bunun için de ge-
rekli ortak eylemlerin geliştirilmesini sağlarlar.
2. Bu dönemin süresi, birlikte öngörülebilecek istisnalar saklı
kalmak üzere, on iki yılı geçemez. Bu istisnalar, gümrük birliğinin
makul bir süre içinde kurulup tamamlanmasına engel olamaz.", 5'inci
maddesinde; "Son dönem gümrük birliğine dayanır ve Akit Tarafların e-
konomi politikaları arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesini gerek-
tirir.", "Gümrük Birliği" başlıklı 10'uncu maddesinde de, "1. Anlaşma-
nın 2'nci maddesinin 2'nci fıkrasında öngörülen gümrük birliği, mal a-
lış verişlerinin tümünü kavrar.
2. Gümrük Birliği:
-Topluluk üyesi devletlerle Türkiye arasında, ithalatta olduğu
gibi ihracatta gümrük vergileri ve eşit etkili resimlerin ve miktar
kısıtlamalarının, milli üretime, Anlaşmanın hedeflerine aykırı bir ko-
ruma sağlamayı gözeten eşit etkili başka her türlü tedbirin yasaklan-
masını;
-Türkiye'nin üçüncü memleketlerle ilişkilerinde, Topluluğun Or-
tak Gümrük Tarifesinin kabulünü ve Toplulukça dış ticaret konusunda
uygulanan sair mevzuata yaklaşmayı kapsar." hükümleri yer almıştır.
Anlaşmanın 4'üncü maddesinde belirtilen Geçiş Döneminin ger-
çekleşme şartları, sıra ve sürelerin tespitine ilişkin olarak, yine
Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında 23.11.1970 tarihinde
akdedilen Katma Protokolün "Malların Serbest Dolaşımı" başlıklı I.
Kısmında yer alan 2'nci maddesinin 1'inci fıkrasında, "Bu kısmın 1.
inci bölümünün 1'inci kısmı ile II'nci bölümü hükümleri:
a) Türkiye veya Topluluk'ta serbest dolaşım durumunda bulunan
üçüncü ülkeler çıkışlı maddelerden tamamen veya kısmen elde edilenler
de dahil olmak üzere, Türkiye veya Topluluk'ta üretilen mallara,
b) Türkiye veya Topluluk'ta serbest dolaşım durumunda bulunan
üçüncü ülkeler çıkışlı mallara, uygulanır.", 2'nci fıkrasında; "Tür-
kiye veya Topluluk'ta ithal işlemleri tamamlanmış, gerekli gümrük ver-
gisi ve eş etkili vergi veya resimleri tahsil edilmiş ve bu vergi veya
resimleri tam veya kısmi bir iadeden yararlanmamış olan üçüncü ülkeler
çıkışlı mallar, Türkiye veya Topluluk'ta serbest dolaşım durumunda sa-
yılır.", 4'üncü fıkrasında; "1'inci ve 2'nci fıkraların hükümleri bu
Protokolün imzası tarihinden itibaren Türkiye veya Topluluk'tan ihraç
edilen mallara uygulanır." hükümleri yer almış, I. Kısmın "Gümrük Bir-
liği" başlıklı I. Bölümünün "Türkiye ve Topluluk Arasında Gümrük Ver-
gilerinin Kaldırılması" başlığını taşıyan I. Kesimindeki maddelerde,
Türkiye ile Topluluk arasındaki ithalat ve ihracatta, belirlenen süre
ve şartlarda gümrük vergileri veya eş etkili vergi veya resimlerin ta-
mamen kaldırılması, Ortak Gümrük Tarifesinin Türkiye Tarafından Kabulü
başlıklı II. Kesimde yer alan maddelerde de, yine belirlenen süre ve
şartlarda, Türkiye ile AT arasında Ortak Gümrük Tarifesinin tam olarak
uygulanması öngörülmüştür.
Ankara Anlaşmasının 2'nci ve 5'inci maddesinde öngörülen ve
Gümrük Birliğinin son döneminin uygulamaya konmasına ilişkin kurallar,
31.12.1995 tarihinde yürürlüğe giren AT-Türkiye Ortaklık Konseyinin 22
Aralık 1995 tarih ve 1/95 sayılı Kararı (96/142/EC) ile belirlenmiş-
tir.
Söz konusu kararda, Ankara Anlaşması ve Katma Protokol hükümle-
rine paralel olarak, Topluluk (AT) ile Türkiye arasında ithalat ve ih-
racatta alınan gümrük vergileri ile eş etkili vergi ve resimlerin, bu
kararın yürürlüğe girdiği tarihte uygulamadan tamamen kaldırılacağı;
Türkiye'nin, Topluluk üyesi olmayan ülkeler bakımından Ortak Gümrük
Tarifesi'ne uyum sağlayacağı ve gereken her durumda, gümrük tarifesi-
ni, Ortak Gümrük Tarifesindeki değişiklikleri yansıtacak biçimde uyar-
layacağı belirtilmiştir.
Türkiye ile AT arasındaki Gümrük Birliği sürecinin son aşaması-
na, yukarıda belirtilen 22 Aralık 1995 tarih ve 1/95 sayılı karar ile
girilmesi üzerine, Ankara Anlaşması ve Katma Protokol ile anılan ka-
rarda öngörülen istisnalar dışında, Türkiye'nin AT'ye uyguladığı güm-
rük vergileri, 30.12.1995 tarih ve 22509 sayılı Resmi Gazete'de yayım-
lanan 95/7603 sayılı Kararname ile, 1.1.1996 tarihinden geçerli olarak
kaldırılmış ve 1.1.1996 tarihinden itibaren, Ortak Gümrük Tarifesi uy-
gulanmaya başlanmıştır.
31.12.1995 tarih ve 22510 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de ya-
yımlanan 20.12.1995 gün ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki
"İthalat Rejimi Kararı"na ekli "İthalatta Uygulanacak Gümrük Vergisi
Oranları İle Ödenecek Toplu Konut Fonunu Gösterir Listeler", Ortak
Gümrük Tarifesine göre düzenlenmiştir.
Söz konusu listede, 2709.00.90.00.11, 12 ve 13 istatistik po-
zisyonlarında yer alan ham petrolün AT ve EFTA ülkeleri ile diğer ül-
kelerden ithalinde uygulanacak gümrük vergisi "Muaf" olarak gösteril-
miş; petrol ürünlerinin AT ve EFTA ülkelerinden ithali de yine gümrük
vergi ve resimlerinden muaf tutulmuş; diğer ülkelerden ithali halinde
ise, çeşitli oranlar uygulanması öngörülmüştür.
Ortak Gümrük Tarifesi uyarınca, gümrük vergi ve resimlerinden
muaf olarak Türkiye ile Topluluk arasında ithal ve ihraç edilecek mal-
lar, Katma Protokolün 2'nci maddesinin 1'inci fıkrasında belirlenmiş-
tir. Buna göre; a) Türkiye veya Topluluk'ta serbest dolaşım durumunda
bulunan üçüncü ülkeler çıkışlı maddelerden tamamen veya kısmen elde e-
dilenler de dahil olmak üzere , Türkiye veya Topluluk'ta üretilen mal-
ların, b) Türkiye veya Topluluk'ta serbest dolaşım durumunda bulunan
üçüncü ülkeler çıkışlı malların, Türkiye ve Topluluk arasında (anlaş-
malarda öngörülen istisnalar hariç) gümrük vergi ve resimlerinden muaf
olarak ithali ve ihracı yapılabilecektir. Aynı maddenin 2'inci fıkra-
sında da, Türkiye veya Topluluk'ta ithal işleri tamamlanmış, gerekli
gümrük vergisi ve eş etkili vergi veya resimleri tahsil edilmiş ve bu
vergi veya resimleri tam veya kısmi bir iadeden yararlanmamış olan ü-
çüncü ülkeler çıkışlı malların, Türkiye ve Topluluk arasında (anlaşmalarda
öngörülen istisnalar hariç) gümrük vergi ve resimlerinden muaf olarak ithali
ve ihracı yapılabilecektir. Aynı maddenin 2'inci fıkrasında da, Türkiye veya Toplu-
luk'ta ithal işleri tamamlanmış, gerekli gümrük vergisi ve eş etkili
vergi veya resimleri tahsil edilmiş ve bu vergi veya resimleri tam
veya kısmi bir iadeden yararlanmamış olan üçüncü ülkeler çıkışlı mal-
ların, Türkiye veya Topluluk'da serbet dolaşım durumunda sayılacağı
belirtilmiştir.
Protokolün 1'inci maddesinin yukarıda açıklanan 2'nci fıkrası-
na uygun olarak, Gümrük Kanununun 1'inci maddesine 564 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname ile eklenen 10'uncu fıkrada, serbest dolaşımda bu-
lunan eşya; "Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalara ait hü-
kümler saklı kalmak kaydıyla, giriş rejimine tabi tutularak, Türkiye
gümrük bölgesine giren eşya ile üretiminde kullanılan girdilerin yerli
olup olmadığına bakılmaksızın, bu kanun hükümlerine göre Türk menşeli
sayılan eşya" olarak tanımlanmış, aynı kanuna, yine 564 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname ile eklenen "Eşyanın serbest dolaşıma girişi" baş-
lıklı 53/a maddesinde, "Türkiye Gümrük Bölgesine gelen eşyanın serbest
dolaşıma girişi; ticaret politikası önlemlerinin uygulanması ve bu ay-
rımda yer alan eşyanın ithali için öngörülen diğer işlemlerin tamam-
lanmasıyla mümkündür." hükmü yer almıştır.
Yukarıda açıklanan uluslararası anlaşma hükümleri ile söz konu-
su düzenlemelere paralel olarak uyumu sağlanan Türk gümrük mevzuatına
göre, üçüncü ülkeler çıkışlı mallar ile tamamen veya kısmen bu mallar-
dan elde edilen ürünlerin, giriş rejimine tabi tutularak, ortak gümrük
tarifesinde belirtilen oranda gümrük vergi ve resimleri tahsil edilme-
den serbest dolaşıma girmesi söz konusu değildir.
Gümrük Kanununun 14'üncü maddesinde, Türkiye gümrük hattı ve
bölgesi tanımlanmış, 15'inci maddesinde ise, "Serbest liman, bölge ve
mahallerle gümrüklenmemiş eşyaya mahsus sundurma ve antrepolar ve bu
türlü eşya konulmasına gümrükçe müsaade edilmiş mahaller ve vasıtalar,
kanunda veya gümrüğün yazılı izin kağıdında gösterilen kayıtlara uymak
ve buralardaki eşyanın kat'i gümrük işlemi yapılarak millileşinceye
veya kanunen böyle addedilinceye kadar gümrük denetlemesi altında bu-
lundurulması şartıyla, vergi ödeme mükellefiyeti bakımından gümrük
hattı dışında sayılır." hükmü yer almıştır.
Aynı kanunun İkinci Kitap Üçüncü Ayırım Üçüncü Bölümünde de, Ö-
zel Gümrük Rejimlerinden, "Antrepo Rejimi" düzenlenmiştir. Anılan bö-
lümde yer alan 100'üncü maddede, "Antrepo", 1)Türkiye'ye girmesi veya
Türkiye'den transit geçirilmesi yasak olmayan yabancı memleket eşyası-
nın, 2) Çıkış hükmünde olmak üzere ihraç edilecek milli mahsul ve ma-
mullerin, 3) Transit veya yeniden ihraç edilmek üzere gelen eşyanın,
konulduğu yerler olarak tanımlanmış, 117'nci maddesinde ise, Serbest
Liman ve Bölge Kanunu hükümleri saklı kalmak üzere, sınai faaliyetle-
rin cereyan ettiği antrepolar ve benzeri yerlerde yapılacak işler ve
gümrükçe uygulanacak usullerin Bakanlıkça tayin ve tespit olunacağı
belirtilmiştir.
Gümrük Kanununun Uygulanmasına Dair Gümrük Yönetmeliğinin Ye-
dinci Ayırımında yer alan "Bazı Antrepolar Hakkında Özel Hükümler"
başlıklı Altıncı Bölümünün V numaralı kısmında, "Rafineri Tesisleri"
hakkında özel düzenlemelere yer verilmiştir. Anılan kısımdaki 781'inci
maddede, ham petrol ve ham petrolün tasfiyesinden elde edilen ürünler-
den çeşitli maddeler istihsal ve imal edilen tesislerde, özel antrepo-
lar bölümünde kayıtlı hükümlerin uygulanacağı, ancak özellik arzeden
konularda bu bölüme ait hükümlerin uygulanması gerektiği belirtilmiş-
tir.
Gerek Gümrük Kanununun, gerekse Gümrük Yönetmeliğinin "Antrepo
Rejimi"ne ilişkin hükümlerinin birlikte incelenmesinden, tanımdan da
anlaşılacağı üzere, yabancı menşeli eşyaların, antrepoya geçici olarak
konulduğu, Gümrük Kanunun İkinci Ayırımında yer alan "Giriş Rejimi"ne
ilişkin hükümler uyarınca gerekli işlemlerinin tamamlanıp kat'i ithal-
lerinin yapılmadığı, dolayısıyla, Gümrük Kanununa 564 sayılı Kanunla
eklenen 53/a maddesi uyarınca serbest dolaşıma girmediği sonucuna ula-
şılmaktadır.
Olayda da, AT veya EFTA dışındaki üçüncü ülkelerden getirilen,
ancak kat'i ithali yapılmayan ham petrolün, gümrük hattı dışında sa-
yılan ve antrepo rejimine tabi rafineri tesislerinde tasfiyesinden el-
de edilen ürünlerin, yukarıda açıklanan anlaşma hükümleri ile Gümrük
Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği hükümlerine göre serbest dolaşımda oldu-
ğunun kabulü mümkün değildir.
Bu itibarla, söz konusu petrol ürünlerinin ithalatında, Ortak
Gümrük Tarifesinde gösterilen oranlarda gümrük vergi ve resimleri ta-
hakkukunda ve bu tahakkuka vaki itirazın reddine ilişkin işlemin ip-
tali istemiyle açılan davanın reddi yolundaki mahkeme kararında isa-
betsizlik görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddine; mahkeme kararı-
nın onanmasına, karar verildi. (MT/ES)


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA