kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
YEDİNCİ DAİRE 1988 512 1986 315 24/02/1988
 
EŞİN VEFATI NEDENİYLE SAĞ EŞE İNTİKAL EDEN İNTİFA HAKKININ, ÜZERİNDE
BULUNDUĞU TAŞINMAZIN MAHKEME KARARIYLA (ŞUUYUN İZALESİ YOLUYLA) SATIL-
MASI HALİNDE, KURU MÜLKİYETİN TAM MÜLKİYETE DÖNÜŞMEYECEĞİ, SATIŞ NEDE-
NİYLE PARAYA DÖNÜŞTÜĞÜNDEN EŞİN İNTİFA HAKKININ SATIŞ BEDELİ (PARA)
ÜZERİNDE DEVAM EDECEĞİ, ORTADA MUAFİYETİ KALDIRAN BİR DURUM BULUNMADI-
ĞI HK.<
Uyuşmazlık; 17.9.1981 tarihinde vefat eden ...'tan eşi ...'a intikal
eden 1/4 mülkiyet hakkı ile 2/4 intifa hakkının, gayrimenkulün mahkeme
kararı ile satışı üzerine intifa hakkının tam mülkiyete dönüştüğünden
bahisle varislerin daha önce vergilendirilmemiş kuru mülkiyet hissele-
rine göre salınan veraset ve intikal vergisini; 7338 sayılı Veraset ve
İntikal Vergisi Kanununun 2353 sayılı Kanunla değişik 4.maddesinin J
fıkrasında sağlar arasında ivazsız bir tarzda vukubulan intikaller ha-
riç olmak üzere kuru mülkiyet halinde intikal eden malların kuru mülki
yet halinde kaldığı müddetçe vergiden istisna olduğu hükme bağlandığı,
Medeni Kanunun 717. ve 718.maddelerinde intifa hakkının mevzuu ve tesi
si düzenlenmiş olup, 720.maddesinde de intifa hakkının sona erdiren
sebepler sayılarak, sözleşmeden doğan intifa hakkının gayrimenkullerde
tapuda kayıtlı intifa şerhinin terkini ile kanuni intifa hakkının ise
bu hakkı sona erdiren sebeplerden birisinin varlığı ile sona ereceği-
nin hükme bağlandığı, dava konusu olayda 1/2 hissesi Sadık Altıntaş'a
ve 1/2 hissesi de eşi Seher Altıntaş'a ait taşınmazın şuuyun izalesi
yoluyla sağ eşe ihale edildiği, gayrimenkulde 1/2 hisse sahibine eşin
muristen intikal eden 1/2 hissedende intifa hakkı sahibi olduğu ancak
kuru mülkiyet dahilinde kalan ve vergiden muaf bulunan intifa hakkının
şuuyun izalesi yoluyla yapılan satış sebebiyle sona erdiği kabul olu-
narak Seher Altıntaşı'ın intifa hakkı ile diğer mirasçıların kuru mül-
kiyetin hisselerinin birleştirilmesi neticesi tam mülkiyet durumu mey-
dana geldiğinden bahisle daha önce vergilendirilmediği iddia edilen
hisselerinin veraset ve intikal vergisine tabi tutulduğu anlaşılmakta
ise de, şuuyun izalesi yoluyla yapılan satış sebebiyle kuru mülkiyet
paraya dönüştürüldüğünden ve bu husus 14.5.1985 gün ve 1984/1 sayılı
yazı ile Sulh Hukuk Hakimliğince ilgili bankaya bildirildiğinden, aynı
yazının son paragrafında da ölünceye kadar söz konusu paranın kendisi-
ne ödenmemesi açıklandığı, yani Seher Altıntaş'ın intifa hakkı söz ko-
nusu satışla gayrimenkulden kaldırılıp satış bedeline konulduğundan,
ortada muafiyeti kaldıran bir durum olmadığı gibi vergilendirilmemiş
bir intikalinde söz konusu olamayacağı gerekçesiyle terkin eden Vergi
Mahkemesi kararının bozulması isteminden ibarettir.
Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanmış
bulunan mahkeme kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de uygun
görülmüş olup, temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar sözü geçen
kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından temyiz istemi-
nin reddine, kararın onanmasına karar verildi.

(DAN-DER SAYI:72-73)
BŞ/YÖ


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA