kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONUNCU DAİRE 1987 1027 1987 259 13/05/1987
 
SIKIYÖNETİM KOMUTANLIĞININ TALEBİ ÜZERİNE, BÖLGE ÇALIŞMA MÜDÜRLÜĞÜ TA-
RAFINDAN VERİLEN, DAVACI İLE İŞVEREN ARASINDAKİ İŞ İLİŞKİSİNİN VEKALET
AKDİ OLDUĞU YOLUNDAKİ GÖRÜŞÜN DAVA KONUSU EDİLEBİLECEK KESİN BİR İDARİ
İŞLEM OLMADIĞI HK.<
Davacının avukatlığını ve hukuk danışmanlığını yaptığı, Türk Eğitim
Vakfındaki görevine bu kurumca son verilmesinden ötürü, bu işten çıkar
manın Sıkıyönetim yasaklarına aykırılığı nedeniyle Sıkıyönetim Komutan
lığına yeniden işe alınması için yaptığı başvuru sonucu komutanlığın
Bölge Çalışma Müdürlüğünden görüş istemesi üzerine Çalışma Müdülüğünün
önce işveren ile arasındaki ilişkiyi iş akdi olarak değerlendirdiği
halde bilahare işverenin itirazı üzerine aralarındaki iş ilişkisinin
vekalet akdi olduğu yolunda mütalaa verdiği işleminin iptali istemiyle
açılan dava sonunda İdare Mahkemesince, davacı ile işvereni arasındaki
iş ilişkisinin hukuki niteliğinin iptali istenen Çalışma Müdürlüğü iş-
lemi ile değil iş mahkemesinde çözümlenebileceği, Çalışma Müdürlüğü iş
leminin bağlayıcılığı olmayan bir hukuki görüş olması nedeniyle dava
konusu edilebilecek kesin bir idari işlem olmadığı gerekçesiyle dava-
nın reddi yolunda verilen kararın bozulması istenilmektedir.
İdare ve Vergi Mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinde yer alan se-
beplerden birinin varlığı halinde mümkündür.
Bozulması istenen karar, usul ve hukuka uygun olup dilekçede ileri sü-
rülen temyiz sebepleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte gö-
rülmediğinden temyiz isteminin reddi ile bozulması istenen kararın
onanmasına karar verildi.
(DAN-DER, SAYI 68-69)
RD/SE


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA