kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 2000 1573 1998 2272 25/04/2000
 
MİRAS YOLUYLA İNTİKAL EDEN VE TİCARİ İŞLETMEDE KULLANILAN 1/2 ORANIN-
DAKİ KAMYON HİSSESİNİN İŞLETMEDEN ÇEKİLMEKSİZİN DİĞER ORTAĞA KİRAYA
VERİLMESİNDEN ELDE EDİLEN GELİR, GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI OLDUĞU HK.<
Nakliyecilik faaliyetinde kullanılan kamyonun 1/2 hissesine sahip olan
davacının bu hissesini kiralamasından dolayı elde ettiği geliri ticari
kazanç olarak beyan etmediğinden bahisle adına 1992 takvim yılı için
re'sen salınan kaçakçılık cezalı gelir vergisi ile ağır kusur cezalı
geçici gelir vergisi ve fon payına karşı açılan davayı; dosyanın ince-
lenmesinden, Maliye Bakanlığının ... tarihli yazılarıyla, davacıya mi-
ras yoluyla intikal eden ve ticari işletmede kullanılan 1/2 oranındaki
kamyon hissesini işletmeden çekmeksizin diğer ortağa kiraya vermesi
sonucu elde edilen kira gelirinin gayrimenkul sermaye iradı olmadığı
belirtilerek ticari kazanç olarak vergilendirilmesi gerektiğinin bil-
dirilmesi üzerine uyuşmazlık konusu cezalı tarhiyatın yapıldığının an-
laşıldığı, olayda, kiraya verilen değerin Gelir Vergisi Kanununun
70.maddesinde sayılan mallardan olması nedeniyle elde edilen kira ge-
lirinin ticari kazanç olarak değil, gayrimenkul sermaye iradı olarak
vergilendirilmesi gerektiğinden salınan vergiler ve fon payında yasaya
uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle vergi asılları ve fon payı bakımın-
dan kabul ederek, tarhiyata bağlı olarak kesilen kaçakçılık ve ağır
kusur cezaları davalı idarece düzeltme fişiyle terkin olunduğundan bu
hususta karar verilmesine yer olmadığına karar veren ... Vergi Mahke-
mesinin ... gün ve ... sayılı kararının; elde edilen kira gelirinin
ticari kazanç olması nedeniyle resen yapılan cezalı tarhiyatta hukuka
aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek bozulması istemidir.
Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açık-
lanan Vergi Mahkemesi kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de
uygun görülmüş olup temyiz istemine ilişkin dilekçede ileri sürülen
iddialar sözü geçen kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadı-
ğından temyiz isteminin reddine ve kararın onanmasına karar verildi.
A Y R I Ş I K O Y
Uyuşmazlıkda, yükümlü, ticari işletmede 1/2 paylı ortak olan e-
şinin ölümünden sonra devam etmekte olan işletmede 1/2 paylı ortak du-
rumuna gelmiş ve ticari işletmeye kayıtlı kamyonun 1/2 payı da kendi-
sine intikal etmiş olup, araçtaki bu hissesini işletmeden çekmediğine
göre, yükümlünün ticari işletmeye dahil bulunan araçtaki 1/2 payını,
diğer ortağa kiralaması sonucu elde ettiği gelirin, 193 sayılı kanunun
70'nci maddesinin 8'nci bendi gereğince ticari kazanç olarak vergilen-
dirilmesi gerektiğinden, vergi dairesi temyiz isteğinin kabulü ile
tarhiyatın terkinine ilişki Vergi Mahkemesi kararının bozulması gerek-
tiği görüşü ile çoğunluk kararına katılmıyorum.
YÖ/ES 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA