kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 1997 3923 1996 5652 27/11/1997
 
TÜRKİYE YAĞ VE MAMULATI A.Ş. TURYAĞ İSİMLİ ŞİRKETİN ORTAKLAR OLAĞAN-
ÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINDA ALINAN KARAR UYARINCA "TÜRKİYE YAĞ VE
MAMULATI A.Ş. HENKEL TURYAĞ2 OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ, ŞİRKETİN İRADE VE
İHTİYARI DIŞINDA ANA SÖZLEŞMEYE VEYA KANUN HÜKÜMLERİNE UYGUN HALE GE-
TİRİLMESİNDEN İLERİ GELMEDİĞİNDEN YENİ ÜNVANIN TAPU KAYITLARINA TES-
CİLİNDE %6 ORANINDA TAPU TAHSİS HARCI ALINACAĞI HK.<
Yükümlü Şirket tarafından gerçekleştirilen ünvan değişikliği işleminin
tapu kayıtlarına işlenmesi üzerine, davalı idarece tahakkuk ettirile-
rek tahsil edilen tapu (tahsis) harcının tahsil tarihinden itibaren
yasal faizi ile birlikte iadesi istemiyle açılan davayı; 492 sayılı
Harçlar Kanununun 65. ve bu Kanuna bağlı 4 sayılı tarifenin 13.madde-
sinin (a,b,c) fıkraları uyarınca harca tabi tutulan tashih işlemleri-
nin, taşınmazların kendisinde meydana gelen değişikliklerin tapuya
işlenmesine ilişkin işlemler olduğu, arsa ve arazi üzerine yeniden
bina ve tesis inşası veya taşınmazların her nevi vasıf değişikliği vb.
gibi değişikliklerin tashihinin kastedildiği, taşınmaz maliklerinin
ünvan değişikliğinin kastedilmediğinin açıkça belli olduğu, dava konu-
su olayda, tapuya kayıtlı taşınmazlarda malikin değişmediği, sadece
malikin ünvanının değiştiği, bu ünvana bir kelime eklendiği, bu yüzden
tapu harcı istenemeyeceği gerekçesiyle kabul ederek tapu harcını kal-
dıran ...Vergi Mahkemesinin ... gün ve ... sayılı kararının; Yükümlü
Şirket tarafından; idarenin yasada mevcut olmayan bir tahsilat yaptı-
ğı, bu tahsilat üzerinde tuttuğu süre için yasal faiz ödemesi gerek-
tiği, talepleri olmasına rağmen mahkemenin faize ilişkin olarak karar
vermediği, Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından ise; 492 sayılı Kanunun
65.maddesinde her nevi vasıf değişikliğinde harç alacağının hükme bağ-
landığı, mahkemenin bu hükmü dar anlamda yorumladığı ileri sürülerek
bozulması isteminden ibarettir.
Uyuşmazlık, ünvan değişikliği nedeniyle yükümlü şirketten tah-
sil edilen tapu tashih harcının yasal olup olmadığı hususuna ilişkin
bulunmaktadır.
492 sayılı Harçlar Kanununun 65.maddesinde; tapu sicilinde ka-
yıtlı arsa ve arazi üzerinde yeniden inşa olunacak bina ve sair tesis-
lerin tescilinde veya her nevi vasıf değişikliklerinde tashih harcı
alınacağı belirtilmiş, bu Kanuna ekli (4) sayılı tarifenin 13/c ben-
dinde ise; (a) bendi dışında kalan nev'i, cins ve kayıt tashihinde em-
lak vergisi değeri üzerinden binde altı harç alınacağı hükme bağlan-
mıştır.
Olayda, "Türkiye Yağ ve Mamulatı Anonim Şirketi TURYAĞ" ünvanı-
nın 24.4.1995 günü yapılan ortaklar olağanüstü genel kurul toplantı-
sında alınan karar uyarınca "Türkiye Yağ ve Mamulatı Anonim Şirketi
Henkel Turyağ" olarak değiştirilmesi ve yeni ünvanın tapu kayıtlarına
tescil ettirilmek istenmesi üzerine, idarece yukarıda anılan madde
hükmü gereğince binde altı oranında tapu tashih harcı tahsil edildiği
anlaşılmıştır.
Yükümlü şirketin ünvanındaki değişiklik; şirketin irade ve ih-
tiyarı dışında ana sözleşmeye veya Kanun hükümlerine uygun hale geti-
rilmesinden ileri gelmediğinden ve kanun koyucu yukarıda anılan madde
hükmü ile tapu kayıtlarındaki her nevi vasıf değişiklikleri ile dü-
zeltmelerin tapu tashih harcına tabi olacağını belirttiğinden, tahsil
edilen harçta yasal isabetsizlik görülmemiştir.
Bu itibarla Vergi Mahkemesince tahsil edilen harca karşı açılan
davanın reddine karar verilmesi gerekirken, kabulüne karar verilmesi
yerinde bulunmamıştır.
Açıklanan nedenlerle Yükümlü Şirket temyiz isteminin reddine,
Vergi Dairesi Müdürlüğünün temyiz isteminin kabulüne, ...Vergi Mah-
kemesinin ... gün ve ... sayılı kararının bozulmasına, karar verildi.
(MT/ES)

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA