kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
VERGİ DAVA DAİRELERİ 1999 596 1999 183 10/12/1999
 
DERSANE İŞLETMECİLİĞİ YAPAN YÜKÜMLÜNÜN BİR KISIM HASILATINI BEYAN DIŞI
BIRAKTIĞINDAN BAHİSLE YAPILAN TARHİYATTA RESEN TARH NEDENİ BULUNDUĞU
MATRAHIN YÜKÜMLÜNÜN BELGELERİ ÜZERİNDEN SAPTANMASI NEDENİYLE KUSUR CE-
ZASI UYGULANMASI GEREKTİĞİ YOLUNDAKİ ISRAR KARARINDA HUKUKA AYKIRILIK
BULUNMADIĞI HK.<
Dersane işletmeciliği yapan davacı şirket adına 1994 yılı için resen
kaçakçılık cezalı kurumlar vergisi salınmıştır.
Tarhiyata karşı açılan davayı inceleyen ... Vergi Mahkemesi,
... günlü ve ... sayılı kararıyla vergi aslı yönünden davayı reddet-
miş, cezayı kusura dönüştürmüştür.
Tarafların temyiz istemini inceleyen Danıştay Üçüncü Dairesi,
... günlü ve ... sayılı kararıyla; tahmin ve kanaate dayanarak resen
vergi tarh edilemeyeceği, davacı kurumun öğretim dönemi başında İl
Milli Eğitim Müdürlüğüne verdiği dönem başı faaliyet raporunda beyan
edilen öğrenci sayısından, kontenjan ve kurstan ayrılan öğrenci sayısı
çıkarıldıktan sonra kalan öğrenci sayısı ile toplam ders saati ve ilan
edilen ücret dikkate alınarak yapılan hesaplama sonucu bulunan hası-
lattan, beyan edilen hasılatın düşülmesi sonucu matrah farkı ve resen
tarh sebebi yaratıldığı ancak, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne dönem ba-
şında verilen ve kurumun dönem başındaki öğrenci sayısının, tespit e-
dilen kurs ücretlerini ve tahmini bütçesini gösteren faaliyet raporu-
nun, kurumun dönem başındaki durumunu yansıttığı, dönem sonu itiba-
rıyla durumun saptanmadığı, salt İl Milli Eğitim Müdürlüğüne verilen
dönem başı faaliyet raporu dikkate alınarak bulunan matrah farkı üze-
rinden yapılan tarhiyatta kanuna uygunluk görülmediği gerekçesiyle,
davacının temyiz istemini kabul ederek kararı bozmuş, vergi idaresi
temyiz istemini reddetmiş, vergi idaresince karar düzeltme yoluna baş-
vurulmamıştır.
Bozma kararına uymayan ... Vergi Mahkemesi, ... günlü ve ...
sayılı kararıyla; saat başı ücretin kurslar başlamadan önce ilan edil-
diği, bu ücretlerin toplam ders saatine uygulanması suretiyle toplam
kurs bedelinin saptandığı, bedelin taksitler halinde tahsil edildiği,
öğretim dönemi başlamadan önce ilan edilen ücretler, öğrenci sayısı ve
tahmini bütçe ile öğretim dönemi sonunda kursu tamamlayan öğrencilerin
isimlerini gösterir listenin davacı tarafından İl Milli Eğitim Müdür-
lü- ğüne bildirilmesinin zorunlu olduğu, yüzde 10 düzeyindeki konten-
jan öğrenci sayısı ile kaydı silinen ve değişik nedenlerle kursu bi-
tirmeden ayrılanların sayısının indirildiği ve indirimli ücretle öğre-
nim görenlerin sayısı dikkate alınarak yapılan hesaplama sonucunda
bir kısım hasılat için fatura düzenlenmediği ve hasılatının defterlere
kaydedilmediğinin saptandığı, tutanağın mükellef kurum yetkilisince
imzalandığı, nitekim, bazı öğrencilere kurs ücreti için fatura düzen-
lenmediğinin de beyan edildiği, bu nedenle olayda, resen tarh nedeni
bulunduğu ve yasaya uygun görülen incelemeyle saptanan matrah farkı
üzerinden yapılan tarhiyatta vergi aslı yönünden yasaya aykırılık bu-
lunmadığı, matrahın defter ve belgeler üzerinden saptanması nedeniyle
cezanın kusura dönüştürülmesi gerektiğinden bahisle ilk kararında di-
renmiştir.
Direnme kararı taraflarca temyiz edilmiş, vergi dairesi müdür-
lüğü tarafından; yol açılan vergi kaybı nedeniyle kaçakçılık cezası
kesilmesinin yasaya uygun olduğu, yükümlü tarafından ise tarhiyatın
varsayıma dayalı olduğu, bazı öğrencilere yapılan indirimler ve ücret-
siz öğretim gören kursiyerlerin dikkate alınmadığı, fiilen kursa devam
edenlerin tespit edilmesi gerektiği ileri sürülerek kararın bozulması
istenmiştir.
Dersane işletmeciliği yapan davacı şirketin 1994 yılına ilişkin
işlemlerinin incelenmesi sonucunda bir kısım hasılatın kayıt dışı bı-
rakıldığından bahisle adına salınan kaçakçılık cezalı kurumlar vergi-
sine karşı açılan davayı vergi aslı yönünden reddeden, cezayı kusura
çeviren ısrar kararı taraflarca temyiz edilmiştir.
Vergi mahkemesinin ilk kararının cezanın kusura çevrilmesi yo-
lundaki hüküm fıkrasına karşı vergi idaresince yapılan temyiz başvu-
rusu Danıştay Üçüncü Dairesince reddedilmiş ve karar düzeltme yoluna
başvurulmadığından söz konusu hüküm fıkrası kesinleşmiştir. Aynı kara-
rın diğer yan aleyhine olan hüküm fıkrasının bozulmasından sonra veri-
len ısrar kararının varlığı, idare yönünden kesinleşen hüküm fıkrası-
nın yeniden temyiz incelemesine tabi tutulmasına olanak vermeyeceğin-
den vergi dairesi müdürlüğü isteminin incelenmesi mümkün değildir.
Dava konusu tarhiyat; kurs dönemi başlamadan önce ilan edilen
ve saat üzerinden belirlenen ders ücreti ve toplam ders saatine göre
bulunan toplam kurs ücretinin, kayıtlara eksik geçirildiği dolayısıyla
hasılatın bir kısmının beyan dışı bırakıldığından bahisle yapılmıştır.
Davacı kurum, incelemenin defter ve belgeler üzerinde yapılma-
dığını, karşıt incelemeye gidilmediğini ileri sürmüştür. İnceleme ra-
poru ve eki tutanaktan tüm tespitlerin yükümlü kurum temsilcisi ile
birlikte defter ve belgeler üzerinde yapıldığı ve davacının öğrenci
sayısı ile indirimli ücretler hakkındaki tüm iddiaları dikkate alına-
rak toplam hasılatın belirlendiği anlaşılmış olup, bir kısım öğrenci
ücretleri için senet alındığı bir kısım öğrenci ücretlerinin ise öğ-
rencinin dosyasından takip edildiği saptandığından temyiz dilekçesinde
ileri sürülen iddialar, ısrar kararının bozulmasını sağlayacak durumda
bulunmamıştır.
Bu nedenle yükümlü temyiz isteminin reddine, vergi dairesi mü-
dürlüğü temyiz isteminin incelenmeksizin reddine karar verildi.(YK/ES)

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA