kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
SEKİZİNCİ DAİRE 1990 652 1990 338 05/06/1990
 
T.C. CEZA YASASININ 146/1.MADDESİNE GİREN SUÇTAN DOLAYI 10.YIL HAPİS
CEZASINA MAHKUM EDİLEREK ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULUNCA ÜNİVERSİTE'DEN
ÇIKARMA CEZASI VERİLEN DAVACININ, 3511 SAYILI YASAYA GÖRE ÖĞRENCİ OLA-
RAK YENİDEN KAYDININ YAPILAMAYACAĞI HK.<
Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencisi iken 1980
yılında kaydı silinen davacının 3511 sayılı Yasadan yararlanarak kay-
dının yapılması istemini, ilişiğinin, disiplin cezası nedeniyle kesil-
diği gerekçesiyle redden işlemin iptali istemiyle açılan davayı; dava-
cının, Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Mahkesince, T.Ceza Yasasının
146/1.maddesine giren suçtan dolayı 10. yıl hapis cezası ile cezalan-
dırıldığı, hüküm giymesi nedeniyle Fakültesi Yönetim Kurulu kararıyla
Üniversiteden çıkarma cezası verildiği, 3511 sayılı Yasaya göre öğren-
ci olarak yeniden kaydın yapılabilmesi için, Üniversiteden disiplin
cezası dışındaki nedenlerle ayrılmış olunması gerektiğinden davacının
başvurusunun reddedilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle
reddeden İdare Mahkemesi kararının bozulması istemidir.
İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu
ile incelenip bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasa-
sının 49.maddesinin 1.fıkrasında yazılı nedenlerin bulunmasına bağlı-
dır.
İdare Mahkemesi kararının dayandığı gerekçe usul ve yasaya uygun olup,
bozulmasını gerektiren başka bir neden de bulunmadığından, temyiz is-
teminin reddi ile anılan kararın onanmasına karar verildi.

(DAN-DER; SAYI:81)
(MT/SE)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA