kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
VERGİ DAVA DAİRELERİ 1999 516 1999 128 26/11/1999
 
DAR MÜKELLEF KURUMUN ÜCRETLERİ YURT DIŞINDAN DÖVİZ OLARAK GÖNDERİLEN
PERSONELİ OLAN DAVACIYA ÖDENEN ÜCRETLERİN, GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 23.
MADDESİNİN 14. BENDİNDEKİ İSTİSNADAN YARARLANDIRILAMAYACAĞI HK.<
... Kültür Merkezi Ankara Şubesinde ücretli olarak çalışan davacının,
ihtirazi kayıtla verdiği 1995 yılına ait gelir vergisi beyannamesi ü-
zerinden tahakkuk ettirilen gelir vergisinin kaldırılması istemiyle
dava açılmıştır.
Tahakkuka karşı açılan davayı inceleyen ... Vergi Mahkemesi,
... günlü, ... sayılı kararıyla; ... Kültür Merkezinin kanuni ve iş
merkezi yurt dışında olan ve dar mükellef konumunda bulunan ... Ens-
titüsünün bir şubesi olduğu, davacıya ücretinin yurt dışında sağlanan
kazançlardan döviz olarak ödendiği, elde edilen ücretin Gelir Vergisi
Kanununun 23 üncü maddesinin 14 üncü bendi uyarınca gelir vergisinden
müstesna olduğu gerekçesiyle tahakkuku kaldırmıştır.
Vergi dairesi müdürlüğünün temyiz başvurusunu inceleyen Danış-
tay Dördüncü Dairesi, ... günlü, ... sayılı kararıyla; 193 sayılı Ge-
lir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin 14 üncü bendindeki istisnadan
yararlanabilmek için işverenin dar mükellef olması, ödemenin ücret ö-
demesi olması, ücretin yurt dışında elde edilen kazançlar üzerinden
döviz olarak ödenmesi ve yapılan hizmetin kurumun Türkiye'deki faali-
yetleri ile ilgisi bulunmamasının gerektiği, dar mükellef kurum, Tür-
kiye'de ticari faaliyette bulunuyor ve bu faaliyeti nedeniyle gelir
sağlıyorsa hizmet erbabına ödenen ücretlerin yurt dışında elde edilen
kazançlar üzerinden ödenmesinin istisnadan yararlanmak için yeterli
olmadığı, Türkiye'de ücret karşılığı yabancı dil eğitimi yapan kurulu-
şun bu ticari faaliyeti nedeniyle personeline yaptığı ücret ödemesi-
nin, yurt dışından getirilen dövizden sağlandığı gerekçesiyle tahakku-
kun kaldırıldığı, bu durumun yurt içinde ticari faaliyet sonucu elde
edilen gelirin muhasebesinin yurt dışında tutulması anlamına geleceği
gerekçesiyle vergi mahkemesi kararını bozmuştur.
Bozma kararına uymayan vergi mahkemesi ilk kararında yer alan
hukuksal nedenler ve gerekçe uyarınca direnmiştir.
Israr kararı vergi dairesi müdürlüğü tarafından temyiz edilmiş,
Türkiye'de ifa edilen hizmetin karşılığı olarak ödenen ücretin vergi-
lendirilmesinin yasa gereği olduğu ileri sürülerek kararın bozulması
istenmiştir.
... Kültür Merkezinde ücretli olarak çalışan davacının, ücret
gelirinden dolayı ihtirazi kayıtla verdiği 1995 yılına ait gelir ver-
gisi beyannamesi üzerinden itirazı kabul edilmeyerek tahakkuk ettiri-
len gelir vergisine karşı açılan davanın kabulü ile dava konusu tahak-
kukun kaldırılması yolundaki ısrar kararı temyiz edilmiştir.
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin 14 üncü
bendinde, kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan dar mükellefiyete
tabi işverenlerin yanında çalıştırdıkları hizmet erbabına işverenin
Türkiye dışında elde ettiği kazançları üzerinden döviz olarak ödediği
ücretlerin gelir vergisinden müstesna tutulması kabul edilmiştir.
Bu hüküm gereğince, işverenin dar mükellef, ödemenin ücret öde-
mesi olması ve ücretin Türkiye dışında elde edilen kazançlar üzerinden
döviz olarak ödenmesi koşuluyla, Türkiye'de kanuni ve iş merkezi bu-
lunmayan işverenlerin yanında çalışanlara ödedikleri ücretler istisna-
dan yararlanacağından, görülen hizmetin kurumun Türkiye'deki faaliyet-
leri ile ilgisinin de bulunmaması gerekmektedir.
Kanuni ve iş merkezi yurtdışında bulunan kurumun dil eğitimi
yapan Ankara Şubesinde ücretli olarak çalışan davacının hizmetini An-
kara Şubesinde sunması ve merkezin kazancının bir kısmının Ankara Şu-
besinin eğitim faaliyeti sonucunda oluşması karşısında, sadece ücretin
döviz olarak yurtdışından gönderilmesi davacının sözü geçen istisnadan
yararlandırılmasına yeterli olmayacağından, tahakkukun kaldırılması
yolundaki kararda hukuka uygunluk görülmemiştir.
Bu nedenlerle temyiz isteminin kabulü ile ... Vergi Mahkemesi-
nin ... günlü, ... sayılı kararının bozulmasına karar verildi. (YÖ/ES)
(DAN-DER; SAYI:103) 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA