kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONBİRİNCİ DAİRE 1998 310 1997 42 05/02/1998
 
İPTAL DAVASI AÇILABİLMESİ İÇİN GERÇEK YA DA TÜZEL KİŞİLER İLE DAVA KO-
NUSU EDİLEN İŞLEM ARASINDA MAKUL VE CİDDİ BİR İLİŞKİNİN BULUNMASI GE-
REKTİĞİNDEN ADINA İHBARNAME DÜZENLENEN TÜZEL KİŞİLİK İLE DAVACI ŞİRKET
ARASINDAKİ MENFAAT BAĞI İLE TASFİYE MEMURU OLARAK GÖSTERİLEN ŞAHSIN
DAVACI ŞİRKET ADINA DAVA AÇMA EHLİYETİ BULUNUP BULUNMADIĞININ ARAŞTI-
RILARAK SONUCUNA GÖRE BİR KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ HK.<
Yükümlü şirketin 1993 yılı Ocak-Aralık dönemlerine ait katma değer
vergisi beyannamelerini vermemesi nedeniyle takdir komisyonunca belir-
lenen matrah üzerinden kaçakçlık cezalı katma değer vergisi salınmış-
tır. ... Vergi Mahkemesi ... gün ve 1996/889 sayılı kararıyla, dosya-
nın incelenmesinden 1.1.1989 yılında tasfiyeye giren yükümlü şirketin
1995 yılında tasfiye işlemlerinin sonuçlandığı, bu süre içinde verilen
kurumlar vergisi beyannameleri ile bilançolarında da görüldüğü üzere
herhangi bir faaliyeti bulunmadığı, tasfiyeye girdiği tarihten itiba-
ren belge basım izni almadığının anlaşıldığı, katma değer vergisine
tabi teslim ve hizmetleri olduğu yolunda yapılmış bir tespit olmadan
genel ve soyut ifadelerle belirlenen matrah üzerinden salınan kaçakçı-
lık cezalı katma değer vergisinde yasal isabet görülmediği gerekçesiy-
le cezalı tarhiyatı terkin etmiştir. Vergi dairesi müdürlüğü tarafın-
dan, yükümlü şirket adına salınan kaçakçılık cezalı katma değer vergi-
sinde yasal isabetsizlik bulunmadığı ileri sürülerek kararın bozulması
istenilmektedir.
İdare hukukunun genel ilkelerine göre iptal davası açılabilmesi
için gerçek ya da tüzel kişiler ile dava konusu edilen işlem arasında
makul ve ciddi bir ilişkinin, başka bir deyişle menfaat bağının bulun-
ması gerekmektedir.
Öte yandan, yine aynı yasanın 14.maddesinin 3.fıkrasında dava
dilekçelerinin ehliyet yönünden de inceleneceği, 15/1-b maddesinde ise
ehliyet yönünden kanuna aykırılık görülmesi halinde davanın reddine
karar verileceği hükme bağlanmıştır.
Buna göre, idari işlemle dava açan kişi arasında meşru, kişi-
sel, güncel ve ciddi bir ilişki olmalıdır. Bir iptal davasında başta
aranacak dava koşullarından birisi menfaat ilişkisidir. Davacı ile
menfaat ilgisi görülmeyen bir davanın ehliyet yönünden reddedileceği
açıktır.
Dosyanın incelenmesinden, uyuşmazlık dönemlerine ait katma de-
ğer vergisi beyannamelerinin verilmemesi nedeniyle takdir komisyonunca
belirlenen matrah üzerinden "... Ltd. Şti." adına salınan kaçakçılık
cezalı katma değer vergisine karşı "Tasfiye Halindeki ... Ltd. Şti."
adına Tasfiye Memuru ... tarafından dava açıldığı ancak, vergi mahke-
mesince "Tasfiye Halinde ... İnş. Mad. Tic. Ltd. Şti. hakkındaki tes-
pitlere dayanılarak hüküm tesis edildiği, bunun dışında dosyada "Tas-
fiye Halinde ... Tic. San. Ltd. Şti."ne ait herhangi bir belgeye rast-
lanılmadığı gibi ...'nun "Tasfiye Halinde ... Tic. San. Ltd. Şti."nin
tasfiye işlerini yürütmek üzere tasfiye memuru olarak atandığına iliş-
kin herhangi bir belgenin de bulunmadığı görülmüştür.
Bu itibarla, ortada T.H. ... Tic. San. Ltd. Şti. ve T.H. ...
İnş. Madencilik Tic. Ltd. Şti. unvanlı iki ayrı tüzel kişilik bulunup
bulunmadığı, varsa bunlar adına ayrı ayrı cezalı tarhiyat yapılıp ya-
pılmadığı, yoksa ihbarnamelerle dava dilekçesi ve savunmada davacı ta-
rafın sehven yazılmış olabileceği hususlarının araştırılması yanında
iki ayrı şirket bulunduğunun tespit edilmesi halinde de dava konusu
tarhiyata ait ihbarname ile davacı tüzel kişilik (T.H. ... Tic. San.
Ltd. Şti.) arasındaki menfaat bağının varlığı ile dava dilekçesinde
davacı şirket tasfiye memuru olarak gösterilen şahsın (...) bu şirket
adına dava açma ehliyeti bulunup bulunmadığı yolunda yapılacak araş-
tırma sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, cezalı tarhiyatı
terkin eden vergi mahkemesi kararında isabet bulunmamıştır.
Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin kabulü ile ... Vergi Mah-
kemesinin ... gün ve 1996/889 sayılı kararının yukarıda belirtilen hu-
suslar gözönünde bulundurulmak suretiyle yeniden bir karar verilmek ü-
zere bozulmasına karar verildi. (MT/ES) 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA