kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1986 954 1986 1223 13/11/1986
 
MÜDAHİLİN TEK BAŞINA TEMYİZ İSTEMİNDE BULUNAMAYACAĞI HK. <
Uyuşmazlık, ruhsatsız yapılan ilave yapıya 2981 sayılı yasa uyarınca
inşaat ve yapı kullanma izni verilmesine ilişkin belediye başkanlığı
işleminin iptaline dair idare mahkemesi kararının bozulması isteminden
ibarettir.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 31.maddesinde, üçüncü kişi
nin davaya katılması halinde HukUk Usulü Muhakemeleri Kanununun uygula
nacağı öngörülmüş, anılan hükümle gönderme yapılan Hukuk Usulü Muhake-
meleri Kanununun 57.maddesinde ise davaya katılanın katıldığı tarafla
birlikte hareket edeceği kurala bağlanmıştır.
Dosyanın incelenmesinden, İdare Mahkemesi kararını temyiz edenin dava-
da taraf olmayıp davalı Belediye Başkanlığı yanında davaya katıldığı
ve davanın taraflarınca da anılan mahkeme kararı temyiz edilmediği an-
laşıldığından temyiz isteğinin 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanu-
nunun 14.maddesinin 3/C bendi delaletiyle 15.maddesinin 1/b bendi gere
ğince ehliyet yönünden reddine, fazla yatırılan 1800 lira harcın tem-
yiz isteminde bulunana iadesine, dosyanın İdare Mahkemesine gönderilme
sine karar verildi.

RD/YÖ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA