kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONUNCU DAİRE 1997 2541 1997 311 23/06/1997
 
DÜZENLEYİCİ İŞLEMİN RESMİ GAZETE'DE YAYIMI TARİHİNDEN İTİBAREN BU İŞ-
LEMDEN HABERDAR OLAN DAVACININ 2577 SAYILI YASANIN 11.MADDESİ UYARINCA
İDAREYE BAŞVURU SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA YAPTIĞI BAŞVURU ÜZERİNE AÇTIĞI
DAVANIN SÜRESİNDE OLMADIĞI HK.<
Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü'nün ... gün ve ... sayılı
sosyal yardım zammının ödeneceği yolundaki başvurunun cevap verilmeye-
rek zımnen reddine ilişkin işlemi ile bunun dayanağı olan davalı ida-
rece ... gün ve ... sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Seri No:1 Sıralı
Tebliğin "Sosyal Yardım zammı Ödemeleri" başlıklı II.maddesinin 3.pa-
ragrafının ilk iki cümlesinin iptali istenilmektedir.
Dava; Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü'nün 24.9.1996
gün ve 2-1158 sayılı sosyal yardım zammının ödeneceği yolundaki başvu-
runun cevap verilmeyerek zımnen reddine ilişkin işlemi ile bunun daya-
nağı olan davalı idarece 17.6.1994 gün ve 21963 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan Seri No:1 Sıralı Tebliğin "Sosyal Yardım zammı Ödemeleri"
başlıklı II.maddesinin 3.paragrafının ilk iki cümlesinin iptali iste-
miyle açılmıştır.
2577 sayılı Yasanın 7.maddesinde; dava açma süresinin, özel ka-
nunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştay'da ve idare mah-
kemelerinde altmış gün olduğu belirtilmiştir. Aynı maddenin 4.bendin-
de; "İlanı gereken düzenleyici işlemlerde dava süresi, ilan tarihini
izleyen günden itibaren başlar. Ancak bu işlemlerin uygulanması üzeri-
ne ilgililer, düzenleyici işlem veya uygulanan işlem yahut her ikisi
aleyhine birden dava açabilirler. Düzenleyici işlemin iptal edilmemiş
olması bu düzenlemeye dayalı işlemin iptaline engel olmaz" hükmü yer
almıştır.
Yasanın 11.maddesi üst makamlara başvuruyu düzenlemiştir. Bu
madde ilgililere, idari dava açmadan önce, idari işlemin kaldırılması,
geri alınması, değiştirilmesi, veya yeni bir işlem yapılması için üst
makamlara üst makam yoksa işlemi yapmış olan makamlara idari dava açma
süresi içinde başvurma hakkı tanımaktadır. Maddede bu başvurunun işle-
meye başlamış olan idari dava açma süresini durduracağı, altmış gün i-
çinde bir cevap verilmezse isteğin reddedilmiş sayılacağı isteğin red-
dedilmesi veya reddedilmiş sayılması halinde dava açma süresinin yeni-
den işlemeye başlayacağı ve başvurma tarihine kadar geçmiş olan süre-
nin de hesaba katılacağı, ayrıca hükme bağlanmıştır.
Davalı Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından,
17.6.1994 gün ve 21963 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri No:1 sı-
ralı Genel Tebliğinin "Sosyal Yardım Zammı Ödemeleri" başlıklı II.mad-
desinin 3.paragrafında; diğer kuruluşlar arasında, 2834 sayılı Yasaya
dayanılarak kurulan Tarım ve Satış Kooperatifleri ve bu Kooperatifle-
rin biraraya gelerek kurdukları Birlikler sayılmıştır.
Davacı Birlik tarafından; bu düzenleyici işlem nedeniyle sosyal
yardım zammı ödemelerinin düzenli olarak yapıldığı, davalı idarenin
647308 sayılı yazısı ile işyerinden emekli olanları gösterir listeyi
istediği, davacı Birlik tarafından ......... tarihinde, sosyal yardım
zammı ödemelerinin yapılacağının davalı Kuruma bildirdiği; dava dilek-
çesi ve eklerinin incelenmesinden anlaşılmaktadır. Davacı .........
tarihinde davalı idareye yaptığı başvuruya cevap verilmemesine ilişkin
zımni ret işlemini esas almak suretiyle bu davayı açmış bulunmaktadır.
Ancak, yapmış olduğu bu başvurunun Tebliğ'le getirilen düzenlemeye u-
yacakları şeklinde bir başvuru olması nedeniyle 2577 sayılı Yasanın
11. maddesi kapsamında yapılan bir başvuru olarak kabulü mümkün değil-
dir.
Düzenleyici işlemin Resmi Gazete'de yayımı tarihinde, işlemden
haberdar olan davacının, 2577 sayılı Yasanın 11.maddesine göre en geç
......... günü akşamına kadar davalı idareye başvurması gerekmektedir.
Bu süre geçtikten sonra ......... tarihinde davalı idareye 2577 sayılı
Yasanın 11.maddesi kapsamında olmayan yapılan başvuraya cevap verilme-
mesi üzerine Tebliğ'e karşı açılan dava süresi içinde açılmamış bulun-
maktadır.
Davacının ......... tarihinde yaptığı başvuru üzerine ortaya
çıkan zımni ret şeklindeki uygulama işlemine gelince;
506 sayılı Sosyal Sigortalar Yasasının ek 24.maddesinde sosyal
yardım zammı ödemesi düzenlenmiş, aynı Yasanın 134.maddesinde ise, bu
Yasanın uygulanmasından doğan uyuşmazlıkların yetkili iş mahkemelerin-
de veya bu davalara bakmakla görevli mahkemelerde görüleceği kuralına
yer verilmiştir. İlgili sosyal güvenlik kuruluşunun kamu birimi olma-
sı, kamusal nitelikte Yasanın uygulanması, kurumca bağlanan emekli ay-
lığına ek bir ödemenin belirlenmesi ve yükümlüsünün saptanması şeklin-
deki uyuşmazlığı görecek olan Yasayla belirlenen yargı yerini değiş-
tirmeyecektir. Zira, 506 sayılı Yasa idare hukuku veya özel hukukla
ilgili olma koşulunu koymadan tüm anlaşmazlıkların görüleceği yargı
yerini belirlediğinden, aksi bir kural olmadığı sürece Yasanın ilgili
maddelerinden çıkacak her türlü anlaşmazlığın yetkili iş mahkemeleri-
nin görevine girmektedir. Bu nedenle, uygulama işlemine karşı açılan
davanın görüm ve çözüm görevi İş Mahkemelerine ait bulunmaktadır.
Açıklanan nedenlerle, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü-
nün ... gün ve ... sayılı sosyal yardım zammının ödeneceği yolundaki
başvurunun cevap verilmeyerek zımnen reddine ilişkin işleme karşı açı-
lan davanın görev yönünden, davalı idarece 17.6.1994 gün ve 21963 sa-
yılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri No:1 sıralı Genel Tebliğ'in "Sos-
yal Yardım Zammı Ödemeleri" başlıklı II.maddesinin 3.paragrafının ip-
tali istemiyle açılan davanın ise süre yönünden reddine, karar veril-
di. (MT/ES)

(DAN-DER; SAYI:95)


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA