kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1992 3558 1991 1097 13/10/1992
 
İMAR PLANINDA PARK OLARAK AYRILAN YERİN DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI İLE
OLUŞTURULACAĞI NEDENİYLE PARK ALANININ TÜM PARSEL MALİKLERİNE HİSSELİ
OLARAK DAĞITILMASININ MEVZUATA AYKIRI OLDUĞU, KONU ALANLARININ DÜZENLE
ME ORTAKLIK PAYLARI İLE OLUŞTURULMASININ MÜMKÜN BULUNMAMASI HALİNDE YÖ
NETMELİK KURALLARINA GÖRE KAMULAŞTIRILMASI GEREKEN ALANIN HESAPLANMASİ
GEREKTİĞİ HK.<
Dava, topunun 49 ada, 9 parsel sayısında kayıtlı 20.729 m2 yüzölçümlü
davacılara ait taşınmazı da içine alan parselasyon planının onaylanma-
sına ilişkin davalı idare işleminin iptali istemiyle açılmış, İdare
Mahkemesince, mahallinde yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi üze-
rine düzenlenen rapor ve dava dosyasının birlikte incelenmesi sonucun-
da düzenlemenin İmar Kanunu ve yönetmeliğe uygun olduğu, 49 ada, 9 par
selin dağıtımı ve şuyulandırılması sırasında ilk konumdaki parsel de-
ğerlerinin dikkate alındığı ve korunduğu gerekçesiyle davanın reddine
karar verilmiş, bu karar davacılar vekili tarafından temyiz edilmiş-
tir.
3194 sayılı Yasanın 18.maddesinin 2. ve 3.bentlerinde, belediyeler ve-
ya valiliklerce düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların dağıtımı
sırasında bunların yüzölçümlerinden yeteri kadar sahanın, düzenleme do
layısıyla meydana gelen değer artışları karşılığında "düzenleme ortak-
lık payı" olarak düşülebileceği; ancak bu maddeye göre alınacak düzen-
leme ortaklık paylarının, düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların
düzenlemeden önceki yüzölçümlerinin yüzde otuzbeşini geçemeyeceği; dü-
zenleme ortaklık paylarının, düzenlemeye tabi tutulan yerlerin ihtiya-
cı olan yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha, cami ve
karakol gibi umumi hizmetlerden ve bu hizmetlerle ilgili tesislerden
başka maksatlarda kullanılamayacağı belirtilmiş; aynı maddenin 4.ve 5.
bentlerinde ise, düzenleme ortaklık paylarının toplamının, yukarıdaki
fıkrada sözü geçen umumi hizmetler için, yeniden ayrılması gereken yer
lerin alanları toplamından az olduğu takdirde, eksik kalan miktarın
belediye veya valilikçe kamulaştırma yolu ile tamamlanacağı, herhangi
bir parselden bir miktar sahanın kamulaştırılmasının gerekmesi halinde
düzenleme ortaklık payının, kamulaştırmadan artan kalan saha üzerinde
ayrılacağı kurala bağlanmıştır.
3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesi uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa
Düzenlemesi ile ilgili Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12.maddesinde,
"Düzenleme sahasında bulunan okul, hastane, kreş, belediye hizmet veya
diğer resmi tesis alanı gibi umumi tesislere ayrılan alanların parsel-
leri, düzenlemeye giren parsellerin alanları oranında pay verilmek su-
retiyle hisselendirilir" denilmektedir.
Dava dosyasında yer alan bilgi ve belgelerin incelenmesinden, davacıla
ra ait 49 ada, 9 parselin toplam 20.729 m2 yüzölçümünde olduğu %35 ora
nında (7255 m2) düzenleme ortaklık payı alındığı; toplam 1799 m2 mikta
rındaki taşınmazın ise planda park olarak ayrılmış 2684 ada 1,4 ve 5
parsel sayılı alandan hisseli olarak verildiği, kalan kısmın imara tah
sis edildiği anlaşılmaktadır.
İmar planında park olarak düzenlenmiş bulunan 2684 ada 1,4 ve 5 parsel
sayılı alandan verildiği görülen 1799 m2 miktarındaki hisseli taşınma-
zın yukarıda anılan yönetmeliğin 12.maddesi kapsamında kamu tesisleri
arsalarına tahsis edilmiş olarak düşünülmesi olanağı bulunmamaktadır;
zira, olayda düzenleme ortaklık payı oranının %35'in üzerine çıkması
sonucu eksik kalan miktarın kamulaştırılmasının söz konusu olduğu ve
bu durumun 3194 sayılı Yasanın 18.maddesi kapsamında ele alınması ge-
rektiği, uyuşmazlığın ise düzenleme ortaklık payının kamulaştırmadan
arta kalan saha üzerinden alınıp alınmadığına ilişkin olduğu anlaşıl-
maktadır.
Bu durum karşısında, İdare Mahkemesince, düzenlemeye giren alanların
toplamının, düzenleme ortaklık payı oranının ve miktarının %35'i aşıp
aşmadığının, fazla çıkması halinde kamulaştırılacak alan toplamı düşül
dükten sonra kalan alan üzerinden düzenleme ortaklık payının hesapla-
nıp hesaplanmadığının incelenmesi ve sonucuna göre karar verilmesi ge-
rekirken eksik inceleme sonucu verilen davanın reddine ilişkin kararda
yasal isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle temyize konu Eskişehir İdare Mahkemesinin 7.11.
1990 günlü 1990/708 sayılı kararının bozulmasına karar verildi.

BŞ/SE


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA