kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1992 4153 1992 1730 11/11/1992
 
DANIŞTAY KARARI DOĞRULTUSUNDA HAZIRLANAN VE 12.12.1991 TARİHİNDE TU-
RİZM BAKANLIĞI TARAFINDAN KABUL EDİLEN SİDE-BİNGEŞİK MEVKİİNE İLİŞKİN
1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANINDA MEVZUATA AYKIRILIK GÖRÜLMEDİĞİ HK.<
Side, Bingeşik mevkii ile ilgili olarak, 12.12.1991 gününde Turizm Ba-
kanlığınca onaylanmış bulunan 1/1000 ölçekli imar planının iptali is-
tenilmektedir.
Dava, Side, Bingeşik mevkii ile ilgili olarak 12.12.1991 gününde Tu-
rizm Bakanlığınca onaylanmış bulunan 1/1000 ölçekli imar planının da-
vanın özeti bölümünde belirtilen nedenlerle iptali isteğiyle açılmış-
tır.
İmar planı, insan, toplum, çevre münasebetlerinde kişi ve aile mutlu-
luğu ile toplum hayatını yakından etkileyen fiziksel çevreyi sağlıklı
bir yapıya kavuşturmak, yatırımların yer seçimlerini ve gelişme eği-
limlerini yönlendirmek ve toprağın koruma, kullanma dengesini en ras-
yanel biçimde belirlemek amacıyla hazırlanır.
İmar planlarının yargısal denetiminde de bütün bu hususlara uyulup
uyulmadığının taşınmazın yer, böyüklük, konum ve işlevi açısından imar
planında ayrıldığı amaca şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve ka-
mu yararı açısından uygun olup olmadığının incelenmesi gerekmektedir.
Danıştay Altıncı Dairesinin 1986/1364, 1988/1175 ve 1991/434 esas sa-
yılı dava dosyaları ile bu davaya ilişkin dosyanın birlikte incelenme-
sinden; Side Turizm Planlamasının 1/25000, 1/5000 ve 1/1000 ölçeklerde
yapıldığı, bu planlarda turizm tesisleri yapılacak alanların "Turizm
istasyonu" adı altında kendi içinde fiziksel ve ekonomik bütünlük
oluşturan planlar olarak tanımlandığı 1972 tarihinde onaylanan 1/5000
ölçekli nazım imar planında arazi kullanım ve yoğunluk kararları geti-
rildiği, TAKS:0.15 olarak belirlendiği, yapılı ve açık alanlar arasın-
da dengeli bir doku oluşturulmasının amaçlandığı; nazım imar planı
uyarınca Bingeşik için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı-
nın 25.9.1978 tarihinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onaylandığı,
bu planda Bingeşik İstasyonu A,B,C olmak üzere üç üniteden oluşan bir
bütün olarak öngörüldüğü, A,B,C üniteleri için yerleşme alanları genel
çizgileri ile (KAKS:0.20, TAKS:0.15, maksimum h-3 kat) belirlenip, uy-
gulama kararlarının mevzii imar panı ile saptanacağı kabul edilerek
A,B,C ünitelerinin en az birinin veya tümünün mevzii imar planı yapıl-
madan bu alanlar üzerinde inşaat yapılamıyacağı şeklinde plana bir not
konulduğu, Bingeşik İstasyonu A ünitesi içinde kadastro parselleri bu-
lunan ve burada turistik tesis yapmak isteyen Yakup Ertosun tarafından
A ünitesi için anılan plan notu gereği hazırlanan 1/1000 ölçekli mev-
zii imar planının 2.6.1980 tarihinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca
onaylandığı, kamu adına bir özel girişimci tarafından yapılan bu plan-
da farklı kullanım ve yoğunlukların mülkiyetlere bakılmaksızın dağılı-
mının sonuçta parsel malikleri arasında farklılık yarattığı, ilk yatı-
rımı yapan girişimcinin faydalı alanları kendisine ait parsellerde
planlayarak kendi mülklerinin çıkarını koruduğu, bu plana göre yapılan
uygulamalarda birçok sorunlar çıktığı, 1978 imar planıyla verilen hak-
lardan istasyon içinde bazı parsellerin yararlanamadığı, herhangi bir
yatırım yapma imkanları kalmadığı, bu arada 12.3.1982 tarihde Bingeşik
yerleşme alanının 2634 sayılı yasa kapsamında Turizm Alanı olarak ilan
edildiği, A Ünitesindeki haksızlığın giderilmesi ve herhangi bir yatı-
rım imkanı kalmamış olan değişik kişilerin mülkiyetindeki parsellerde
de turistik tesis yapımına imkan verilmesi amacıyla Turizm Bakanlığın-
ca mevzii imar planı değişikliği yapıldığı, 17.9.1985 tarihinde onay-
lanan bu değişiklikle 1980 planında yapılanmaya açılmamış arazilerin
üzerine yapı yapma hakkı verildiği, yoğunluk ve kat yüksekliklerinin
arttırıldığı, sonuçta A,B,C ünetelerinin tamamındaki 1978 planında
3200 olan yatak kapasitesinin 6000'nin üzerine çıkarıldığı, böylece
Bingeşik istasyonunda planlama anlayışının 1985'de tamamen değiştiği,
istasyon ölçeğinde planlama ve uygulamanın sorun yarattığından hare-
ketle parsel ölçeğinde uygulama, yatırımları destekleme ve sonuçta ya-
tak sayısını ikiye katlama, alandaki bütün parsel sahiplerini yarar-
landırma politikasının ön plana geçtiği, böylece nazım imar planı de-
ğişikliği niteliğinde bir değişiklik yapıldığı bu durumda yapılı par-
sellerde ortak donatım alanlarının imar mevzuatında öngörülen ölçüler-
de ayrılmasını sağlamanın mümkün olmadığı, yapı yoğunluğu her parsel
için arttırılırken turizm planlamasında uyulması gereken şehircilik ve
planlama ilkelerinin büyük ölçüde ihmal edildiği, bu nedenlerle anılan
plan değişikliğinin Dairemizin 30.9.1986 günlü, 756 sayılı kararıyla
iptal edildiği, bu arada Turizm Bakanlığınca 24.1.1986 tarihinde onay-
lanan ve tüm Side Turizm alanını kapsayan Side Turistik Düzenleme Pro-
jesi Revizyon imar planının yürürlüğe konulduğu, bu planda Bingeşik
mevkii A turistik istasyonu ile ilgili olarak, iptal edilen 17.9.1985
onay tarihli mevzii imar planı değişikliğinden farklı bir düzenleme
getirilmediği, yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu düzen-
lenen bilirkişi raporuyla sağlandığından Dairemizin 11.10.1990 günlü,
1678 sayılı kararıyla Revizyon İmar Planının Bingeşik mevkii A İstas-
yonu ile ilgili bölümünün de iptal edildiği, anılan bilirkişi raporun-
da yapılan imar planlarının yörenin sorunlarını çözemiyeceği, mutlaka
yeni bir plan üretilmesi gereğinden yola çıkılarak, A,B,C üniteleri
artık işlerliğini yitirdiğinden mevcut yapılaşmalar ve mülkiyet dese-
ninin dikkate alınması gerektiği, park, çocuk bahçesi, spor alanı ve
sosyal merkezden oluşan kullanımlar sağlanması, ikinci konut niteliği
gösteren yapıların turizme kazandırılması, yoğunluk kontrolünün genel
bir emsal vererek değil parsel bazında hesaplanarak saptanması, alanın
içine taşıt trafiğinin denetimli olarak sokulması kıyı ile yaya bağ-
lantılarının güçlendirilmesi, kıyı boyunca araçların giremediği bir
yaya gezinti yolu yaratılması, mevcut çarşının sosyal merkeze dönüştü-
rülmesi, 1978 planından beri turizm alanında gözüken 1507 parsele de
turistik tesis kurma hakkı tanınması, spor ve oyun alanının daha stra-
tejik bir konuma kaydırılması, yörede sadece fiziki düzenlemeler ile
yetinilmemesi, işletme modelleri, ortak tesisleri ve kullanımına iliş-
kin ilkelerin saptanması gerektiği belirtilerek bir alternatif plan
önerisi üretildiği, Dairemizin iptal kararları ve bilirkişi raporu
ekindeki alternatif plan önerisi gözönüne alınarak 30.9.1991 tarihinde
Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onaylanan 1/25000 ölçekli Doğu An-
talya Çevre Düzeni Planı Değişikliğiyle Bingeşik yöresinin "Turizm Te-
sis Alanı" olarak düzenlendiği, çevre düzeni planı değişikliği doğrul-
tusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım imar planının da 30.9.1991 ta-
rihinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onaylandığı, üst ölçek plan
kararları doğrultusunda hazırlanan bu davaya konu 1/1000 ölçekli Side
Uygulama İmar Planının ise Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Turizm Ba-
kanlığı ve ilgili belediyesinin katıldığı Danışma Yönlendirme Kurulu
kararı doğrultusunda ve ayrıca 11.10.1990 günlü, 1678 sayılı Dairemiz
kararına esas olan 24.7.1990 günlü bilirkişi raporu ve ekindeki öneri
plan esasları çerçevesinde ilgili belediye, Bayındırlık ve İskan Ba-
kanlığı ve Turizm Bakanlığı yetkilerince yerinde inceleme yapılıp mev-
cut durum tespit edilerek hazırlandığı ve 9.12.1991 günlü, 32 sayılı
belediye meclisi kararı doğrultusunda 2634 sayılı Yasanın 7.maddesi
uyarınca Turizm Bakanlığınca onaylanmış olduğu anlaşılmaktadır.
Hukukçular sitesi olarak tanımlanan alan 2634 sayılı Yasaya göre Ba-
kanlar Kurulu kararı ile ilan edilen Side Turizm Alanı kapsamında kal-
makta olup yöreye ilişkin onaylanan her ölçekteki planlarda ve dava
konusu planda da Turizm tesis alanı olarak düzenlenmiş ve bu alan kap-
samında konut kullanımına kesinlikle yer verilmemiştir. Yine dava ko-
nusu planda Bella Otel ve Hukukçular Sitesi arasından geçen yol bilir-
kişi raporu önerisi doğrultusunda kısmen Hukukçular Sitesi tanımla a-
landan, kısmen de Bella Otel'in mülkiyetinde mevcut yapılar ve kaza-
nılmış İmar hakları gözönüne alınarak, bu haklara herhangi bir müdaha-
hede bulunulmadan kıyı gerisinden denize inişi sağlamak üzere oluştu-
rulmuş, bu düzenleme sırasında ortaya çıkan kayıp alan tesisin kuze-
yindeki otoparkın daraltılması ile tekrar Hukukçular Sitesine katıl-
mış, ayrıca 503 ile 504 sayılı parseller arasında geçmekte olan 5 m.
lik yol kaldırılarak iki parselden oluşan imar odası olarak düzenleme-
si yapılmış, Hukukçular Sitesinin batısında akan Bingeşik Deresi kena-
rında da yeşil alan ve yaya düzenlemesi yapılmış, ayrıca kıyıdaki te-
sislere servis imkanı sağlamak amacıyla 10 m.lik trafik yolu düzenlen-
miş olup, üst ölçek plan kararları doğrultusunda Side, Bingeşik mevkii
ile ilgili olarak hazırlanan dava konusu 1/1000 ölçekli imar planında
şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına aykırılık gö-
rülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle davanın reddine karar verildi.

(MT/NÇ)


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA