kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
YEDİNCİ DAİRE 1996 5287 1995 3846 25/12/1996
 
GÜMRÜK VERGİSİ İSTENİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEME KARŞI AÇILAN DAVANIN REDDİ
SURETİYLE KESİNLEŞEN ALACAĞIN ÖDEME EMRİ İLE TAKİBİNDE KANUNA AYKIRI-
LIK BULUNMADIĞI, MAHKEME KARARI ÜZERİNE, SÖZ KONUSU VERGİLERİN ÖDENME-
Sİ HUSUSUNDA MÜKELLEFE BİLDİRİM YAPILMASININ İTİRAZ YOLLARINA GİTMEK
BAKIMINDAN İLGİSİNE YENİ BİR HAK BAHŞETMEYECEĞİ HK.<
Muris ... tarafından yurda kaçak olarak sokulduğu iddiasıyla müsadere
edilen ve muris hakkında 1918 sayılı Kanuna muhalefetten dolayı açılan
kamu davasında iadesine karar verilen eşyalara ilişkin gümrük vergi ve
resimlerinin tahsili amacıyla varisler adına düzenlenen ödeme emirle-
rini; 1615 sayılı Gümrük Kanununun 79. ve 87. maddelerinde, itiraza
uğramayan vergiler ile itirazları olmadığını beyan edenlerin vergile-
rinin (fazladan alınmış olanlar hariç) kesinleşmiş sayılacağının hükme
bağlandığı, kesinleşen ve vadesinde ödenmeyen amme alacağının, cebren
tahsil yollarından birisi olan ödeme emri tanzimi suretiyle tahsili
yoluna gidilebileceği ve kendisine ödeme emri tebliğ olunan şahsın da,
6183 sayılı Kanunun 58. maddesinde belirtilen iddialarla dava açabile-
ceği, olayda, mahkeme kararı uyarınca istisnai ithaline izin verilen
eşyalarla ilgili olarak tahakkuk ettirilen gümrük vergi ve resimlerine
karşı, ... tarihinde itirazda bulunulduğunun İstanbul 8. Vergi Mahke-
mesinin ... sayılı dosyasındaki dilekçeden; ödeme emri içeriği gümrük
vergi ve resimlerine ilişkin olarak herhangi bir tahakkuk yapılmadığı-
nın da ara kararına cevaben ... Giriş Gümrük Müdürlüğünden alınan ...
tarih ve ... sayılı yazıdan anlaşıldığı, bu durumda ortada kesinleşmiş
ve ödeme emri ile takibe konu olabilecek bir amme alacağı bulunmadığı
gerekçesiyle iptal eden İstanbul 9. Vergi Mahkemesinin ... gün ve
1995/118 sayılı kararının; 1918 sayılı Kanuna muhalefetten yurt içinde
kaçak zannıyla yakalanan ve mahkemelerce gümrük mevzuatı dahilinde ia-
desine hükmolunan eşyaların ithaline, destekleme ve fiyat istikrar fo-
nuna ek prim tahsili suretiyle Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müs-
teşarlığınca izin verildiği, Yargıtay kararında da, eşyaların, vergi
ve resim aranmaksızın şartsız iade edileceğine dair açık bir hüküm bu-
lunmadığı, bu nedenle söz konusu eşyaların, gümrük vergi ve resimleri
tahsil edilmeden tesliminin mümkün bulunmadığı, kaldı ki, muris tara-
fından Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ile ... Gümrük-
leri Başmüdürlüğü işlemlerine karşı açılan davaların İstanbul 3. İdare
Mahkemesi ve İstanbul 8. Vergi Mahkemesince reddedildiği ileri sürüle-
rek bozulması istenilmektedir.
Uyuşmazlık, kaçak olduğu zannıyla yurt içinde yakalanan ve İs-
tanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesinin Yargıtay Yedinci Ceza Dairesince de
onanarak kesinleşen kararı ile iadesine karar verilen eşyalara ilişkin
gümrük vergi ve resimlerinin tahsili amacıyla ödeme emri tanzim ve
tebliğ edilmesinden doğmuş bulunmaktadır.
1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun, olay ta-
rihinde yürürlükte bulunan şekli ile 22 nci maddesinde, müsadere kara-
rı katileşmeden suçlusu ölen veya suçu affa veya zaman aşımına uğrayan
gümrük kaçağı olduğu süphesi üzerine yurt içinde yakalanmış resme tabi
eşyanın iadesinde vergi ve resim aranılmayacağı hükme bağlanmıştır.
11.8.1989 tarih ve 20249 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yü-
rürlüğe giren Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Kara-
rın 9 uncu maddesinde verilen yetkiye istinaden Hazine ve Dış Ticaret
Müsteşarlığınca 13.8.1989 tarih ve 20251 sayılı Resmi Gazetede yayım-
lanan Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara iliş-
kin 89-32/1 nolu Tebliğin 32 nci maddesinde, 1918 sayılı Kaçakçılığın
Men ve Takibine Dair Kanuna muhalefetten yurt içinde kaçak zannıyla
yakalanan ve mahkemelerce gümrük mevzuatı dahilinde iadesine hükmolu-
nan vasıta, mal ve eşyaların istisnai olarak ithaline, destekleme ve
fiyat istikrar fonuna ek prim tahsili suretiyle Hazine ve Dış Ticaret
Müsteşarlığınca izin verilebileceği belirtilmiştir.
Dosyanın incelenmesinden, muris ... adına ... Giriş Gümrük Mü-
dürlüğünde tecilli ... tarih ve ... sayılı, ... tarih ve ... sayılı
giriş beyannameleri ile kullanılmamış olduğundan bahisle gümrük vergi
ve resimlerinden muaf olarak ithal edilen "komple azot üretim tesisle-
ri"nin yapılan soruşturma sonucunda kullanılmış olduğunun tespiti üze-
rine eşyalar müsadere edilerek muris hakkında 1918 sayılı Kanuna muha-
lefetten kamu davası açıldığı İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesince, kamu
davasının zaman aşımı nedeniyle ortadan kaldırılmasına ve eşyaların
1918 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca iadesine karar verildiği,
bu kararın Yargıtay Yedinci Ceza Dairesinin 15.6.1989 gün ve 1989/6511
sayılı kararı ile onanmasını müteakip muris tarafından eşyaların iade-
si için İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğüne başvuruda bulunulduğu, baş-
müdürlükçe Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığından ithal müsaadesi a-
lınması gerektiğinin bildirilmesi üzerine yapılan başvuru sonucunda
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca, ... tarihli yazı ile gümrük
vergi ve resimleri ile destekleme ve fiyat istikrar fonuna ek prim
tahsili suretiyle eşyaların istisnai ithaline izin verildiği, bu yazı
üzerine ... Gümrükleri Başmüdürlüğünce eşyalar için tahakkuk ettirilen
toplam ... lira vergi ve fonun ödenmesi hususunun ... tarihli yazı ile
murise tebliğ edildiği, muris tarafından bu işleme ve Hazine ve Dış
Ticaret Müsteşarlığının ... tarihli işlemine karşı açılan davanın, İs-
tanbul 3. İdare Mahkemesinin 1992/961 sayılı kararı ile reddedildiği
ve bu kararın temyiz edilmemek suretiyle kesinleştiği, mahkeme kararı
üzerine yeniden yapılan bildirim üzerine muris tarafından 3.2.1993 ta-
rihinde itiraz dilekçesi verildiği, 60 gün içinde cevap verilmemek su-
retiyle istemin zımnen reddedildiği ileri sürülerek varisler tarafın-
dan açılan davanın da İstanbul 8. Vergi Mahkemesinin 1994/136 sayılı
kararı ile reddi üzerine düzenlenen ödeme emirlerinin de mahkemece,
... tarihinde yapılan itiraz hakkında bir karar verilmediğinden ve gi-
riş gümrük müdürlüğünce, söz konusu eşyalara ilişkin olarak daha önce
bir tahakkuk yapılmadığı bildirildiğinden, ortada kesinleşmiş bir amme
alacağı bulunmadığı gerekçesiyle iptal edildiği anlaşılmaktadır.
Bu durumda, olayda, kaçak olduğu zannıyla yurt içinde yakalanan
ve mahkeme kararı üzerine iadesine karar verilen eşyalara ilişkin ola-
rak, İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünce, Hazine ve Dış Ticaret Müste-
şarlığının ... tarihli yazısı uyarınca toplam ... lira gümrük vergi ve
resmi ile ek prim tahakkuk ettirilerek murise tebliğ edildiği, murisce
söz konusu tahakkukun ve dayanağı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı
işleminin iptali istemiyle açılan davanın İstanbul 3. İdare Mahkeme-
since reddedildiği ve bu kararın da temyiz edilmemek suretiyle kesin-
leştiği anlaşılmakla, ortada, 1615 sayılı Kanunda öngörülen itiraz
yollarına gitmek bakımından kesinleşmiş bir tahakkukun mevcudiyeti söz
konusudur. Bu aşamadan sonra, mahkeme kararı üzerine murise söz konusu
meblağın ödenmesi hususunda idarece yeni bir bildirimde bulunulması
da, itiraz yollarına gitmek bakımından, ilgilisine yeni bir hak bah-
şetmeyeceğinden, kesinleşen amme alacağının 6183 sayılı Kanun hükümle-
ri uyarınca kovuşturulmasında yasaya aykırılık bulunmayıp, aksi yönde
verilen mahkeme kararında isabet görülmemiştir.
Öte yandan, dava konusu ödeme emirlerinde, takibe konu ... li-
ralık amme alacağı gümrük vergi ve resimleri olarak gösterilmişse de,
dosyada mevcut bilgi ve belgelerden bu tutarın, gümrük vergi ve resim-
leriyle birlikte destekleme ve fiyat istikrar fonuna ödenecek "ek pri-
mi" de içerdiği anlaşılmakla, bu hususun da mahkemece göz önünde tutu-
lacağı tabiidir.
Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin kabulüne, yukarıda açık-
lanan hususlar göz önünde bulundurulmak suretiyle yeniden bir karar
verilmek üzere mahkeme kararının bozulmasına, karar verildi. (MT/ES)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA