kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1990 752 1988 2726 17/04/1990
 
İDARİ DAVALARIN İŞLEMİ TESİS EDEN MAKAMA KARŞI AÇILMASI GEREKTİĞİ NE-
DENİYLE BOTAŞ A.Ş.LEHİNE YAPILAN KAMULAŞTIRMADA ENERJİ VE TABİİ KAYNAK
LAR BAKANLIĞI YERİNE ANILAN KURULUŞUN HUSUMETİYLE DAVANIN GÖRÜLMESİNİN
YERİNDE OLMADIĞI HK.<
Dava, davacıya ait taşınmazın doğalgaz boru hattı geçirilmesi amacıyla
irtifak hakkı tesisi suretiyle kamulaştırılmasına ilişkin Bakanlık iş-
leminin iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince, davacıya ait
uyuşmazlık konusu parsel 299 m2.den ibaret olup 245 m2.lik bölüme irti
fak hakkı tesis edildiği, bu durum taşınmazdan yararlanma olanağını ta
mamen ortadan kaldırması nedeniyle mülkiyet kamulaştırılması yapılması
gerektiği belirtilerek işlem iptal edilmiş, karar davalı tarafından
temyiz edilmiştir.
6326 sayılı Petrol Kanununun 87.maddesinde petrol hakkı sahibi için ge
rekli arazinin kamulaştırılması istenildiği takdirde Petrol İşleri Ge-
nel Müdürlüğünce kamulaştırma kararı verileceği, bu kararın kamu yara-
rı kararı niteliğinde olduğu, bundan sonraki işlemlerin kamulaştırma
yasasının 6.maddesinin (f) fıkrasında da kamu kurumları yönetim kurulu
idare meclisleri veya yetkili idare organlarınca alınan kamu yararı ka
rarlarının bu kuruluşlarının denetime bağlı oldukları Bakanın onayı
ile tamamlanacağı belirtilmiştir.
Dosyanın incelenmesinden irtifak hakkı tesisi suretiyle tesis edilen
kamulaştırma işleminin yukarıda yazılı kanunlara uygun olarak Petrol
İşleri Genel Müdürlüğünün kamu yararı kararının, bu genel müdürlüğün
bağlı olduğu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığın onayı ile gerçekleş-
tiği anlaşılmaktadır.
İdari davaların dava konusu işlemi tesis eden makamlara karşı açılması
gerektiğinden davanın lehine kamulaştırma yapılan BOTAŞ Genel Müdürlü-
ğünün değil, kararı onaylayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının
husumetiyle yürütülmesi ve sonuçlandırılması gerektiği açıktır.
Bu durumda idare mahkemesince 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu
nun 15/1-C maddesi uyarınca dilekçenin gerçek davalı olarak tesbit edi
lecek Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına tebliğ edilerek dosyanın
tekemmül ettirilmesinden sonra karar verilmesi gerekirken davanın BO-
TAŞ (BNoru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.) husumetiyle yürütülmesinde
isabet bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle temyize konu İdare Mahkemesi kararının bozulması-
na karar verildi.
KARŞI OY:
Doğalgaz boru hattı geçirilmek üzere davacıya ait taşınmazın irtifak
hakkı tesisi suretiyle kamulaştırılması 6329 sayılı petrol kanunu ve
2942 sayılı kamulaştırma kanunu hükümleri uyarınca Enerji ve Tabii Kay
naklar Bakanlığının onayı ile yapılmış ise de lehine kamulaştırma yapı
lan ve davada hasım durumunda bulunan BOTAŞ'ın bu Bakanlığın denetimin
de bulunması ve kamulaştırma bedelinin bu kurumca ödenmesi nedeniyle
karara husumet yönünden bozulmasına karşıyım.


BŞ/YÖ

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA