kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1992 3971 1991 298 22/12/1992
 
NAKLİYECİLİK İŞİ İLE UĞRAŞAN DAVACININ ARAÇLARININ ULUSLARARASI VE
YURTİÇİ TAŞIMALARDA KULLANILMASI İÇİN KİRAYA VERİLMESİ HALİNDE ARAÇ
İÇİN YAPILAN MASRAFLARIN GİDER GÖSTEREBİLECEĞİ HK.<
Davacının 1987 yılında adi ortaklık şeklinde sürdürdüğü nakliyecilik
faaliyetinden dolayı defter ve belgelerinin incelenmesi sonucu, gider
olarak gösterdiği faturaların bir kısmının mevcut olmaması ve ne ile
ilgili olduğunun tespit edilememesi nedeniyle adına 1/2 hissesi ora-
nında salınan gelir vergisi ile kesilen kaçakçılık cezasına karşı açı-
lan davayı; dosyada mevcut kira sözleşmesinden yükümlünün ortaklaşa
sahibi bulunduğu 35.RS.494 ve 35.RS.495 plaka numaralı çekici araç ve
yarı römerk tenteli araçları Tır-nak Beynelminel Nakliyat ve Ticaret
A.Ş.ne uluslararası ve yurt içi taşımalarda kullanılması için kiraya
verdiği, 4.6.1984 tarihinden itibaren taraflarca fesh edilinceye kadar
geçerli olan bu sözleşmeye göre kira bedelinin, taşımanın cinsine,
Km/Ton hesabına göre taşımacı ile taşıt sahibi arasında kararlaştırı-
lacağı, taşımadan doğan sorumluluğun taşımacıya (Tır-nak.Şti) ait ol-
duğu, 1987 yılına ait faturalardan yurt dışına ait olanların mevzuat
gereği Tır-nak A.Ş.adına 35.Rs.494/495 plaka numaralı araçlar için ke-
sildiği, yurt içine ait olanların yükümlü adına kesildiğinin anlaşıl-
dığı, herne kadar motorlu nakil vasıtaları için yapılan masrafların o
vasıtaların sahipleri adına düzenlenmiş vesikalarla tevsiki gerekirse-
de, olayda Tır-nak A.Ş. adına tahsis edilen dövizden başka döviz kul-
lanılmasının mümkün olmaması ve yapılan harcamaların Tır-nak A.Ş. adı
altında (35.RS.494/495 plaka numaralı araçlar için) yapılmış olması
karşısında, yapılan giderlerin kabulü gerekeceği, bu sebeple ikmalen
salınan kaçakçılık cezalı gelir vergisi ve fon paylarında kanuni isa-
bet görülmediği gerekçesiyle kabul eden, Vergi Mahkemesi kararının bo-
zulması istemidir.
Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanan İz-
mir 1.Vergi Mahkemesinin 15.10.1990 gün ve 1990/818 sayılı kararı, ay-
nı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de uygun görülmüş olup temyiz is-
temine ilişkin dilekçede ileri sürülen iddialar sözü geçen kararın bo-
zulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından temyiz isteminin reddine
ve kararın onanmasına karar verildi.
(MT/SE)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA