kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1993 3570 1992 3048 07/12/1993
 
YATIRIM BAŞLAMADAN ÖNCE ALINAN TEŞVİK BELGESİNİN YATIRIM İNDİRİMİNDEN
YARARLANMAK İÇİN 193 SAYILI YASADA ÖNGÖRÜLEN YATIRIM İNDİRİMİNDEN YA-
RARLANMA KOŞULLARI İÇİN YETERLİ OLDUĞU HK.<
Yükümlünün yatırım indiriminden yararlanmak için yaptığı başvuruyu, ya
tırım tamamlandıktan sonra Bakanlıklarına başvurulması nedeniyle redde
den Maliye ve Gümrük Bakanlığı işlemin iptali istemiyle açılan davayı;
22.10.1984 günlü ve 18553 sayılı resmi gazete ile yayınlanan 85/1 sayı
lı tebliğin 29.maddesinde, yatırım indiriminden faydalanabilmek için
yatırımın başladığı takvim yılının son gününe, yatırımcıya özel hesap
dönemi tanınmışsa hesap döneminin son gününe kadar Maliye ve Gümrük Ba
kanlığına müracaat edileceği, teşvik belgesi için yapıyan müracatın ya
tırım içinde yapılmış sayılacağının belirtilmiş olduğu, 86/1 sayılı
tebliğin 67.maddesinde ise kararnamenin yayın tarihinden örceki teşvik
tedbirlerinden yararlanarak teşvik belgesine bağlanmış yatırımların
teşvik belgesinde belirtilen esas ve şartlara uygun olurak hiç bir uy-
gulama belgesi aranmaksızın teşvik tedbirlerinden ilgili kuruluşlar ta
rafından yararlandırılacaklarının ifade edildiği, olayda 1989-1990 yıl
larında imalat-dokuma-giyim-örme konusunda yatırım yapmak üzere 2.2.
1989 gün ve 23239 sayılı yatırım teşvik belgesi alındığı ve 31.7.1990
gün tarihinde yatırım tamamlandıktan sonra 28.9.1990 tarihinde yatırım
istisnasından yararlanmak için (aynı yıl içinde) Maliye ve Gümrük Ba-
kanlığına müracaat edildiğinden anılan hükümler doğrultusunda idarece
yapılan işlemde isabet görülmediği gerekçesiyle kabul edere Maliye ve
Gümrük Bakanlığının davaya konu idari işlemini iptal eden Gaziantep
Vergi Mahkemesinin 8.7.1992 gün ve 1992/1047 sayılı kararının; yatırım
bittikten sonra yapılan başvuru sonucu yatırım indirimi belgesi düzen-
lenmesi veya yatırım indiriminden yararlanma izni verilmesinin bitmiş
yatırımın teşviki sonucunu doğuracağı ileri sürülerek bozulması iste-
midir.
Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanan Ga-
ziantep Vergi Mahkemesinin kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemiz
ce de uygun görülmüş olup temyiz istemine ilişkin dilekçede ileri sürü
len iddialar sözü geçen kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunma
dığından temyiz isteminin reddine ve kararın onanmasına karar verildi.

(DAN-DER; SAYI:90) ŞT/ES 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA