kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 1995 2249 1994 4970 26/05/1995
 
İHRACAT NEDENİYLE FAZLA İADE OLUNDUĞU ANLAŞILAN KDV'NİN GERİ İSTENMESİ
ÜZERİNE AÇILAN DAVA SONUCUNDA ONANMASINA KARAR VERİLEN VERGİ MİKTARI
ESAS ALINARAK GECİKME FAİZİ HESAPLANMASI HALİNDE ORTADA İKMALEN RE'SEN
VEYA İDARECE YAPILMIŞ BİR TARHİYAT OLMADIĞINDAN OLAYDA 213 SAYILI KA-
NUNUN 112.MADDE HÜKMÜ UYARINCA GECİKME FAİZİ İSTENEMEYECEĞİ HK.<
İhracat sebebiyle 1990/Ocak döneminde fazla iade alındığı anlaşılan ve
geri ödenmesine mahkemece karar verilen katma değer vergisi için he-
saplanan gecikme faizinin kaldırılması istemiyle açılan davayı; 213
sayılı Yasanın 112.maddesinde ikmalen, re'sen veya idarece yapılan
tarhiyatların dava konusu yapılan kısmına kendi vergi kanunlarında be-
lirtilen ve tarhiyatın ilgili bulunduğu döneme ilişkin normal vade ta-
rihinden itibaren, yargı organı kararının tebliğ tarihine kadar geçen
süreler için 6183 sayılı Kanuna göre tesbit edilen gecikme zammı ora-
nında gecikme faizi uygulanacağının açıklandığı, 6183 sayılı Yasanın
37.maddesinde de, amme alacaklarının hususi kanunlarında belli edilen
zamanlarda, hususi kanunlarında ödeme zamanı tesbit edilmemiş amme a-
lacaklarının Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirtilecek usule göre ya-
pılacak tebliğden itibaren bir ay içinde ödeneceğinin hükme bağlandı-
ğı, dosyanın incelenmesinden, 1990 Ocak döneminde gerçekleştirilen ih-
racat sebebiyle yükümlü şirkete fazla iade olunduğu anlaşılan katma
değer vergisinin kaçakçılık cezalı olarak geri istenmesi üzerine açı-
lan dava sonucunda vergi aslının değişiklikle onanmasına, kaçakçılık
cezasının terkinine karar verildiği, gecikme faizinin ise, değişiklik-
le onanan vergi miktarı üzerinden hesaplandığının anlaşıldığı, yükümlü
şirkete fazla iade edildiği anlaşılan katma değer vergisinin idarece
geri ödenmesinin istenmesi halinde ödeme süresinin ne olacağı konusun-
da gerek 3065 sayılı Yasada, gerekse 213 sayılı Yasanın 112.maddesinde
bir hüküm bulunmadığından ödeme süresinin 6183 sayılı Yasanın 37/2.
maddesine göre tesbiti gerektiği, zira niteliği itibariyle ortada ik-
malen, re'sen veya idarece tarh edilmiş bir vergi bulunmadığı, bu du-
rumda, dava konusu olayı 213 sayılı Yasanın 112.maddesi kapsamına da-
dil etme olanağı bulunmadığından gecikme faizi istenmesinde yasal isa-
bet görülmediği gerekçesiyle kabul ederek gecikme faizini terkin eden
Manisa Vergi Mahkemesinin 25.3.1995 gün ve K:1994/157 sayılı kararı-
nın; vergi ikmalen tarh edildiği için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun
112.maddesinin olaya uygulanması gerektiği, bu nedenle yasaya uygun
olarak hesaplanan gecikme faizinin yerinde olduğu ileri sürülerek bo-
zulması istemine ilişkin bulunmaktadır.
Temyiz edilen Vergi Mahkemesi kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama
Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden
hiçbirisinin bulunmadığı anlaşıldığından temyiz isteminin reddine,
anılan mahkeme kararının onanmasına karar verildi.
(MT/ES)


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA