kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1986 2219 1986 1099 13/11/1986
 
1-) ŞİRKET İŞLEMLERİNİN SONUCU BULUNAN MATRAH FARKI ÜZERİNDEN ORTAKLAR
ADINA PAYLARI ORANINDA SALINAN GELİR VERGİSİ ALINARAK CEZA KESİLECEĞİ;
2-) YILLIK OLARAK VERİLEN BEYANNAMELERDE 150.000 LİRA DAN AZ OLMAMAKLA
BERABER BEYANNAMEDE YAZILI VERGİ MATRAHININ %10 GEÇEN MİKTARDA EKSİK
BİLDİRİLMESİ HALİNDE KAÇAKÇILIK CEZASI UYGULANMAYACAĞI HK.<
Uyuşmazlık akaryakıt bayiliği ile uğraşan kollektif şirketin 1983 tak-
vim yılı işlemlerinin incelenmesi sonucu saptanan matrah farkı üzerin-
den ortaklar adına payları oranında salınan gelir vergisi esas alına-
rak şirket tüzel kişiliği adına kesilen kaçakçılık cezasının Vergi Mah
kemesince ortakların hisselerine düşen miktarlar esas alınarak kusur
cezasına çevrilmesinden doğmuş bulunmaktadır.
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 344.maddesinin olay tarihinde yürürlük
te bulunan 8.bendinde, beyan üzerinden alınan vergilerle iligili olup,
yıllık olarak verilmesi gereken beyannamelerde toplamı 150.000 lira,
diğer beyannamelerde toplamı 30.000 liradan az olmamak üzere beyanname
de yazılı vergi matrahının %10 unu geçen bir miktarın noksan bildiril-
mesinin kaçakcılık cezasını, mükerrer 347.maddesinde yıllık olarak ve-
rilmesi gereken beyannamelerde toplamı 50.000 liradan az olmamak üzere
beyannamede yazılı vergi matrahının %10 unu geçen miktarın noksan bil-
dirilmesinin ağır kusur cezasını gerektirdiği; aynı Kanunun 333.madde-
sinde de tüzel kişilerin idare ve tasfiyesinde Vergi Kanunlarına aykı-
rı hareketlerden tevellüt edecek vergi cezalarının tüzel kişiler adına
kesileceği hükme bağlandığından;
Vergi Mahkemesince şirket tüzel kişiliği adına tesbit edilen matrah
farkından ortakların şirketteki hisselerine isabet eden matrah farkı
esas alınarak kaçakcılık cezasının kusur cezasına çevrilmesinde isabet
görülmemiş ise de; şirket tüzel kişiliği adına tesbit edilen matrah
farkı yukarıda belirtilen maddeler hükümlerinde öngörülen hadleri aşma
makla beraber olayda beyannamede yazılı vergi matrahının %10 unu geçen
bir miktarın noksan bildirilmesi koşulu gerçekleşmediğinden temyiz is-
teminin reddine ve sonucu itibariyle yerinde görülen Vergi Mahkemesi
kararının onanmasına karar verildi.BŞ/EK 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA