kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONUNCU DAİRE 1990 1343 1988 2691 07/06/1990
 
ASKERLİK HİZMETİNİN BORÇLANDIRILDIĞI TARİHTE, GEÇMİŞ HİZMETLERİNİN İH-
YA EDİLMESİ NEDENİYLE İŞTİRAKÇI STATÜSÜNDE BULUNAN DAVACIYA, 2147 SA-
YILI KANUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNDEN İKİ GÜN ÖNCE BORÇLANMA İSTEMİNDE
BULUNDUĞUNUN ANLAŞILMASI NEDENİYLE EMEKLİ AYLIĞI BAĞLANMAMASINDA İSA-
BET BULUNMADIĞI HK.<
Davacının, 2147 sayılı Kanuna göre TC.Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne
yaptığı başvuru üzerine tesis edilen, askerlik hizmetinin borçlandırı-
lamayacağına ve buna bağlı olarak 25 fiili hizmet yılını doldurmaması
nedeniyle emekli aylığı bağlanamayacağına ilişkin işlemin iptali iste-
miyle açılan dava sonucunda, İdare Mahkemesi kararıyla; davacının
borçlanmayı istediği tarihte ve 2147 sayılı Kanunla borçlanma için ta-
nınan bir yıllık süre içinde sandık iştirakçisi olmadığı görüldüğün-
den, davalı idarece tesis edilen işlemde mevzuata aykırılık bulunmadı-
ğı gerekçesiyle davayı reddetmiştir.
Davacı ise, bu kararın yerinde olmadığını öne sürerek temyizen incelen
mesini ve bozulmasını istemektedir.
Olay tarihinde yürürlükte bulunan ve 7.6.1978 tarihinde yürürlüğe gi-
ren 2147 sayılı, Yurt Dışında Çalışan Türk Vatandaşlarının, Yurt Dı-
şında Çalışma sürelerinin Sosyal Güvenlik Bakımından Değerlendirilmesi
Hakkında Kanunun 8.maddesinde, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte
yurt dışında çalışmakta olanların, Türkiye'de geçmiş hizmetlerini, yü-
rürlük tarihinden itibaren bir yıl süre ile 16.6.1975 tarih ve 1912
sayılı Kanunun geçici 5. ve 6.maddeleri ve 5434 sayılı Kanunun hizmet
borçlanması ile ilgili hükümlerinden yararlanarak değerlendirebilecek-
leri hükme bağlanmış ve bu madde ile tanınan bir yıllık borçlanma sü-
resi 27.10.1979 günlü ve 16767 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan
21.9.1979 günlü ve 7/18115 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile bir yıl
daha uzatılarak bu kararnamenin yürürlüğe girdiği güne değin Sosyal
Güvenlik Kuruluşlarına yapılan başvuruların da birer yıllık uzatma sü-
releri içinde yapılmış kabul olunması kuralına yer verilmiştir.
Öte yandan 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre de hizmet borçlanması
hakkından yararlanabilmek için sandık iştirakçisi olmak gerekir.
Temyiz ve dava dosyasındaki belgelerin incelenmesinden, davacının
Emekli Sandığına tabi bir kurumda çalışmakta iken 1971 yılında göre-
vinden ayrılarak ve istemi üzerine kesenekleri de kendisine iade edi-
lerek yurt dışına gittiği, 2147 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden
önce 5.6.1978 tarihinde kayda geçen dilekçesiyle askerlik hizmetinin
borçlandırılmasını istediği, daha sonra söz konusu kanundan yararlana-
rak 14.8.1979 tarihinden geçerli olmak üzere geçmiş hizmetlerini ihya
ettiği ve bu arada askerlik borçlanması istemi tekemmül ettirilerek bu
hizmetinin 25.8.1980 tarihinde borçlandırıldığı anlaşılmaktadır. Öte
yandan 1984 yılında yurda kesin dönüş yapan ve yurt dışı hizmetleri de
25.12.1985 günlü tahakkuk tablosuyla borçlandırılan davacının, emekli-
lik talebinde bulunması üzerine, askerlik hizmetinin borçlandırılması-
nı istediği 5.6.1978 tarihinde Sandığa tabi hizmeti olmadığından borç-
lanma yapılamayacağı belirtilmiş ve bu haliyle süresi de 25 yıldan az
olduğu için kendisine emekli aylığı bağlanamamıştır.
Her ne kadar, davacının askerlik hizmetini borçlanmak istediği 5.6.978
tarihinde 2147 sayılı Kanun yürürlükte değil ve bu tarihte davacının
iştirakçi olmadığı da sabit ise de; davacının geçmiş hizmetleri
14.8.1979 tarihinde ihya edilerek bu tarih itibariyle iştirakçi statü-
süne girdiği tartışmasızdır. Uyuşmazlık konusu askerlik hizmeti ise
25.8.1980 tarihinde borçlandırılmıştır.
Bu durumda, askerlik hizmetinin borçlandırılmasına ilişkin başvurusu-
nun gereği yerine getirilip, borçlandırma işleminin tekemmül ettiği
25.8.1980 tarihinde iştirakçi olduğu tartışmasız bulunan ve 2147 sayı-
lı Kanunla öngörülen bir yıllık sürenin yukarıda açıklanan Bakanlar
Kurulu kararı ile bır yıl daha uzatıldığı dönemde de hizmetleri ihya
edilen davacının, 2147 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği 7.6.1978 tari-
hinden önce, 5.6.1978 tarihinde borçlanma isteminde bulunduğundan ba-
hisle tesis edilen dava konusu işlemde hukuki isabet bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, davacının 2577 sayılı Kanunun 49.maddesine uygun
bulunan temyiz isteminin kabulü ile İdare Mahkemesi kararının bozulma-
sına karar verildi.


(DAN-DER; SAYI:81)


(MT/SE)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA